Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 20 juni 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Uno Hansson (V)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Percy Hallquist (SPI)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Uno Hansson (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av kungörelsen

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Förslag till gatunamn och kvartersnamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

 • Att fastställa följande gatunamn inom detaljplanen Häggenäs 3:7, 3:88 och del av 2:8: - Lammvägen, och Killingvägen 
 • Att fastställa följande gatunamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47, Stavröd: - Järngatan (gatunamn)
 • Att fastställa följande kvartersnamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47, Stavröd: - Björneberg (kvartersnamn)

Sammanfattning av ärendet

Två detaljplaner vann laga kraft under hösten 2021. Detaljplanerna innehåller nya gator och kvarter som behöver namnges. Detaljplanen för Häggenäs 3:7, 3:88 och del av 2:8 i västra delen av Ludvigsborg vann laga kraft 2021-11-16. Inom detaljplaneområdet finns två lokalgator som behöver namnges. Den tredje gatan inom området, i nordöst, är en förlängning på befintlig gata, Hornvägen, från angränsande område. Namnberedningen beslutade föreslå följande gatunamn: Lammvägen (gatan inom västra delen) och Killingvägen (gatan inom östra delen)

Detaljplanen för del av Hörby 43:47, Stavröd, vann laga kraft 2021-10-22. Vägen som ansluter till planområdet behöver namnges, liksom den lokalgata som kan komma att byggas inom kvartersmark. Namnberedningen beslutade föreslå gatunamnet Järngatan. Namnberedningen beslutade också att föreslå att väg 1086 ges namnet Äspingevägen. När kvartersmark styckas av inom Hörby tätort ges fastigheterna kvartersnamn som fastighetsbeteckning. Namnberedningen beslutade föreslå att kvarteret ska ges namnet Björneberg. Namnförslagen har varit ute på remiss. Två yttrande inkom varav båda var utan erinran.

7. Årsredovisning, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet direktionen AV Media Skåne

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat 2022-03- 07 att överlämna årsredovisning för år 2021 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna och att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan daterad 2022-04-22 om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående ansvarsfrihet senast 2022-06-30.

8. Trygghetscentral Skåne Nordost

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Hörby kommun går in som delägare och köper en aktiepost motsvarade 1.000.000 kr.
 • Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande Trygghetscentralen.
 • Kommundirektören får i uppdrag att utse styrelseledamot samt suppleant med beaktande av övriga ledamöters kompetensområde

Sammanfattning av ärendet

Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare. Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de som vistas och bor i ägarkommunerna. Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till verksamheterna inom ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget kommer att starta upp verksamheten med de tre delar där det redan idag finns samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning. (Blåljusverksamheten gäller inte Hörby som ingår i Räddningstjänsten Syd). De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunerna ställer sig bakom bildandet av Trygghetscentralen AB.

I diskussionerna i Skåne Nordost har tydligt framkommit att ambitionen är att styrelsens sammansättning kompetensmässigt bör vara så bred som möjligt för att stärka syftet med bolaget. För att uppnå detta bör kommuncheferna/direktörerna ges i uppdrag att säkerställa bredden på kompetens genom att utse lämplig ledamot och suppleant.

9. Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för tillbyggnad av Älvdalsskolan (Vegeholm 1)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

 • Bevilja medel om 20 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för tillbyggnad av Älvdalsskolan och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd.
 • Uppdra till avdelningschef Kommunservice att genomföra projektet under förutsättning att projektet ryms inom beslutad budget.

Sammanfattning av ärendet

Sektor Bildning har inkommit med förslag på en tillbyggnad av Älvdalsskolan som omfattar åtta (8) klassrum samt biutrymmen. Nuvarande har ett stort elevantal till de klassrum som finns idag. Behovet är åtta klassrum.

Budgetmedel inryms inom de investeringsmedel som är avsatta i budgetbeslutet gällande 2022 för ”Älvdalsskolan, åtta nya klassrum mm”.

10. Reglemente för ersättning för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att:

 • I § 4, 3 punkten ändras till ”Kommunstyrelsens ordförande”.
 • Anta förslag på reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 att gälla från och med 2023-01-01 med ändringen att 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får 20% av kommunstyrelsens ordförandes arvode inklusive att de omfattas av det vanliga sammanträdesarvodet.

11. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att Hörby kommun snarast uppför toaletter vid Karnas Backe

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Bifalla motionen.
 • Finansiera uppförandet av toaletten genom att tilldela investeringsanslag till tekniska nämnden om 350 tkr från ”Gott Liv brukare 75+” och 350 tkr från ”Trygghetsskapande åtgärder”.
 • Tilldela kultur- och fritidsnämnden 70 tkr/år med utökat riktvärde för kapitaltjänstkostnad samt drift och underhåll, från och med 2023, att hanteras i budgetprocess 2023.
 • Uppdra åt tekniska nämnden att göra en utvärdering avseende öppningsfunktionen.

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPI), Bengt Persson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) har inkommit med en motion till kommunen med önskemål om uppförande av toaletter vid Karnas Backe. Kommunfullmäktige har beslutat 2022-03-28, § 38 att översända motionen till tekniska nämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget men ser behov av en ökad kostnadsram för att täcka underhållsbehovet enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden 2022-05-17 § 53. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen förutsatt att den ekonomiska kalkylen medger att projektet är möjligt att genomföra (TN 2022-05-19 § 91).

För att minska underhållskostnaderna anser tekniska nämnden att en självrengörande toalett vore det bästa alternativet. Inköp av en självengörande toalett. med s.k. rullstols-WC, innebär en utgift om cirka 550 tkr. Utöver detta tillkommer kostnader för avloppsbrunn, avloppsdragning, VA-anslutningsavgift om 150 tkr, elanslutningsavgift, kostnader för genomförande av projektet m.m. Kommunservice skriver att en kalkyl kommer att tas fram för att se om projektet ekonomiskt sett är möjligt att genomföra. Om kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget och medel tillförs för genomförande av projektet ser Kommunservice fram emot att utföra projektet.

Vidare skriver kommunservice att kostnaden för driften och underhållet kommer att debiteras Sektor Livsmiljö. Hur stor den kostnaden kommer att bli framgår inte av underlaget.

12. Besvarande av interpellation till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, från Anette Börjesson (MP) om kapital och tjänster relaterade till ryska intressen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsen ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Anette Börjesson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande om kapital och tjänster relaterade till ryska intressen.

13. Besvarande av interpellation till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, från Renaldo Tirone (S) om budgetföljsamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande om budgetföljsamhet.

14. Motion från Gunvor Håkansson (C) om avsaknad av markerad av och påstigningsplats vid Hörby kommuns ingång för allmänheten Ringsjövägen 4, Hörby

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Gunvor Håkansson (C) har inkommit med en motion gällande markering av på- och avstigningsplats framför kommunhusets entré.

15. Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om obemannade matbutiker utanför tätorten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med en motion avseende obemannade matbutiker utanför tätområdet.

Paus

Mötet återupptas ca kl 19:15

16. Enkel fråga till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, från Mikael Olsson (KD) om remissen "En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker"

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas och besvaras av Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

En enkel fråga har inkommit till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, från Mikael Olsson (KD), om remissen ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, SOU 2021:95

17. Enkel fråga från Mattias Jeppsson (M) till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande

18. Avsägelser

Förslag till beslut

Avsägelse från Ruben Ström (KD) som ersättare i valnämnden godkännes.

Sammanfattning av ärendet

En avsägelse har inkommit: Avsägelse från kommunalt uppdrag, Ruben Ström (KD), ersättare i valnämnden.

19. Valärenden

20. Meddelanden

Mötets avslutning

Mötesstart: 20/6 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

En länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.