Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige, 26 september 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Carl-Gustaf Folkesson, Revisor PwC

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Christina Nilsson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Uno Hansson (V)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gunvor Håkansson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

Även eventuellt inkomna frågor tas upp.

5. Information från revisionen om granskning av brandskydd

6. Kommunstyrelsens ordförande informerar

7. Sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Kommunstyrelsen sammanträder klockan 14:00 följande dagar år 2023: 2023-01-09, 2023-02-13, 2023-03-13, 2023-04-03, 2023-05-15, 2023-08-14, 2023-09-11,2023-10-16, 2023-11-13, 2023-12-04

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 följande dagar år 2023: 2023-01-30, 2023-02-27, 2023-03-27, 2023-04-24, 2023-05-29, 2023-06-19, 2023-08-28, 2023-09-25, 2023-10-30, 2023-11-27, 2023-12-18

Sammanfattning av ärendet

Förslag på sammanträdesplan för 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Kommunfullmäktige sammanträder måndagar klockan 18:00, kommunstyrelsen sammanträder måndagar 14:00 och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar 09:00. Nämndernas mandatperiod börjar januari 2023. Med anledning av ny mandatperiod inleds sammanträdesåret med kommunstyrelsen för att välja ledamöter till arbetsutskottet.

8. Redovisning av partistöd 2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.
 • Partistöd betalas ut med fördelning enligt handling i kallelsen.
 • Notera till protokollet att beviljat partistöd ska användas till sitt avsedda syfte, det vill säga att medel ska användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin.

Sammanfattning av ärendet

Partier i kommunfullmäktige är berättigade partistöd. De partier som tilldelas partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning av medlens användning. Partistödet ska användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (KL 4 kap. 29 §). En av mottagaren utsedd särskild granskare, ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet (KL 4 kap. § 31). Rapporten ska bifogas redovisningen och lämnas till fullmäktige senast den 30 juni. Kommunfullmäktige ska besluta att inget partistöd betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt ovanstående (se reglemente för partistöd, s. 2).

9. Besvarande av motion från Hans Frank (L) om boende för medborgare med funktionshinder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna genom Hans Frank (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående boende för medborgare med funktionshinder.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:

 • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anslå medel för uppförande av gruppboende.
 • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa markområde inom Hörby tätort och upphandla byggnation av ett gruppboende med en total byggnadsyta på c:a 400 kvm.

Som ett led i beredningen har kommunstyrelsen överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande.

10. Besvarande av motion från Liberalerna om högre kvalitet på beslutsunderlag för att i rimlig grad säkerställa att riktiga beslut tages

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) har inkommit om högre kvalitet på beslutsunderlag för att i rimlig grad säkerställa att riktiga beslut tages. I motionen föreslås att:

 • Argumenten i återremisser ska hanteras på ett sätt att man utreder dem om det krävs eller besvarar och beaktar de förslag som återremissen föreslår.
 • Beslutsförslag som kommer från förvaltningen och lämnas till kommunfullmäktige för beslut är mer genomtänkta och utan politiska värderingar.

Paus

mötet återupptas ca kl 18.55

10. Besvarande av motion från Liberalerna om högre kvalitet på beslutsunderlag för att i rimlig grad säkerställa att riktiga beslut tages

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) har inkommit om högre kvalitet på beslutsunderlag för att i rimlig grad säkerställa att riktiga beslut tages. I motionen föreslås att:

 • Argumenten i återremisser ska hanteras på ett sätt att man utreder dem om det krävs eller besvarar och beaktar de förslag som återremissen föreslår.
 • Beslutsförslag som kommer från förvaltningen och lämnas till kommunfullmäktige för beslut är mer genomtänkta och utan politiska värderingar.

11. Besvarande av motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om digitalt deltagande i fullmäktige och nämnder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) inkom 2020-11-09 med en motion om digitalt deltagande i fullmäktige och nämnder. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 § 245 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås att:

 • Deltagande i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnder kan ske digitalt, även ersättare ska ges möjlighet att delta digitalt.
 • Åtgärden sätts in skyndsamt.

12. Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) om digital medverkan för allmänheten vid kommunfullmäktige i Hörby samt möjlighet för ledamöter och ersättare att deltaga digitalt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Gunvor Håkansson (C) inkom 2020-11-27 med en motion om digitalt deltagande i fullmäktige och nämnder. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 § 249 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås att:

 • Möjligheten att delta digitalt för ledamöter och ersättare på kommunfullmäktige prioriteras så att det kan genomföras redan december 2020 frö att hindra smittspridningen.
 • Webbsändningar för allmänheten samtidigt införs för att hindra smittspridningen.
 • Detta arbete påbörjas omgående.

13. Besvarande av motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om samlad hantering av Hörby kommuns bostäder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger motion från Kristina Hansen och Mikael Olsson, kristdemokraterna om att kommunen ska samla allt ägande och hyreskontrakt vad avser bostäder eller liknande som inte ingår i HIFAB eller Hörbybostäder och att kommunen utreder möjligheten i syfte att samla detta i en nämnd alternativt i ett utskott, förslagsvis tillhörande samhällsbyggnad.

Föreligger redan uppdrag från kommunfullmäktige om att revidera ägardirektiv, vilket planeras att återkopplas till kommunfullmäktige hösten 2022. Utöver det föreligger reviderade reglementen som ska hanteras i kommunfullmäktige hösten 2022. Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.

14. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om Hörby kommuns industrifastighets AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med en motion med tre yrkanden:

 • Att de nya större bolaget köper upp/övertar mark och skogsfastigheter samt alla lokaler/fastigheter. Detta så att verksamheterna i kommunen kan hyra lokaler efter sina behov och att bolaget kan sköta uthyrningen.
 • Att de nya större bolaget ser över behov av marker och fastigheter och sköter dessa och deras renoveringsbehov.
 • Att politiken tar fram nya styrdokument så att bolagen kan växa och frodas medan politikern kan fokusera på framtidsplaner och inte behöva lägga tid och resurser på att få fastighetsuthyrning internt att fungera.

Förvaltningen är av uppfattningen att de strategiska frågorna kring behov av mark och fastigheter behöver hanteras under kommunstyrelsen, så som reglementet idag anger. Kommunen arbetar aktivt för att utveckla och effektivisera de interna processerna kring lokalförsörjningsprocesserna. Mot bakgrund av ovan föreslås att motionen avslås.

15. Motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) om trafiksituationen i Ludvigsborg och Röinge

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och skickas till tekniska nämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) har lämnat in motion till fullmäktige med förslag att Hörby kommun undersöker möjligheterna och konsekvenserna av att ta över drift och underhåll för vägnätet i Ludvigsborg/Rönninge.

16. Eventuellt inkomna frågor

17. Avsägelser

18. Valärenden

19. Meddelande kommunfullmäktige augusti 2022

Följande meddelande har inkommit till Hörby kommunfullmäktige under augusti 2022:

20. Motion från Anette Börjesson (MP) om arrangemang för jämlikhet och jämställdhet

Mötets avslutning

Mötesstart: 26/9 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen, Hörby

Tryck här för att se mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.