Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 31 oktober 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef, Hörby kommun

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Susanne Meijer (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

Förslag till beslut

Föreslagna justerare: Anders Malmgren (M) och Mikael Olsson (KD)

Föreslagen tid: Måndag den 7 november 2022, klockan 17.00

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

7. Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för investering Ombyggnad av lokal till barnavårdscentral - Hörby 42:16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 • Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Ombyggnad av lokal till barnavårdscentral – Hörby 42:16” under förutsättning att avtalet som tecknas med regionen innebär att Regionen tar hela risken för investeringen (om den blir dyrare än förväntat) samt om de frånträder avtalet före avtalets utgång.
 • Investeringsutgiften finansieras genom förändring av rörelsekapitalet.
 • Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.
 • Uppdra till avdelningschef att genomföra projektet.

Sammanfattning 

Region Skåne har behov av att utöka sina lokaler och då har önskemål kommit om att lägga verksamheten för barnavårdscentralen på nedre plan i vårdcentralsbyggnaden där de får en egen ingång avskilt från övriga verksamheten. Lokalerna står idag tomma och behöver genomgå renovering före tillträde. Gemensamt för både BVC och hela vårdcentralbyggnaden är också att ventilationsaggregatet måste bytas ut. Region Skåne/Regionfastigheter ska betala hyra för hela investeringen. Det framgår inte av underlaget huruvida vem som bär ”risken” för investeringen om Regionen frånträder avtalet. Avtalstiden är på 7 år och hela investeringen är tänkt att betalas på de 7 åren. Efter de 7 åren när kontraktet löper ut behöver hyran omförhandlas till marknadsmässig hyra alltså ungefär den tidigare bashyran + index. Bashyran förväntas bli 980 kr/m2. Avtalet är tänkt att skrivas på 7 år och hela investeringen ska betalas under den tiden. Under de 7 åren är hyran ungefär 2 300 kr/m2. Den nya kalkylerade årshyran efter investeringen förväntas bli ungefär 1 359 tkr. Beräknad utgift för projektet 5,5 mkr. Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden. Budgetmedel inryms inte inom de investeringsmedel som är avsatta i budgetbeslutet gällande 2022. Investeringsutgiften finansieras genom förändring/minskning av rörelsekapitalet.

8. Uppdrag till Kommunassurans försäkrings AB att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans försäkrings AB samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans försäkrings AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 • Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans försäkrings AB att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans försäkrings AB ram (Egenandelsprogrammet).
 • Uppdra åt utsett ägarombud Irene Nyqvist att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans försäkrings AB den 16 november 2022 rösta för förslaget.
 • Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans försäkrings AB.
 • Uppdra åt utsett ägarombud Irene Nyqvist att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans försäkrings AB den 16 november 2022 rösta för förslaget. Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans försäkrings AB.
 • Uppdra åt kommunens firmatecknare Irene Nyqvist och Cecilia Bladh in Zito att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Hörby kommuns räkning.

Sammanfattning

Föreligger förslag från Kommunassurans om att kommunen ska ge i uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans. Kommunassurans menar att förslaget om att tillhandahålla möjlighet till Egenandelsprogrammet för Hörby kommun innebär nya möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning.

9. Deårsrapport 2022-08-31 för Hörby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 • Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
 • Uppdra till nämnder med negativa avvikelser mot tilldelade riktvärden att fortsätta ta fram åtgärder för ekonomi i balans, samt inarbeta åtgärderna i kommunens budget 2023.

Sammanfattning

Föreligger delårsrapport per 2022-08-31 för Hörby kommun.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
 • Uppdra till nämnder med negativa avvikelser mot tilldelade riktvärden att fortsätta ta fram åtgärder för ekonomi i balans, samt inarbeta åtgärderna i kommunens budget 2023.

Beslutsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Paus

mötet återupptas ca kl 19:15

10. Revidering av reglemente för intern kontroll

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av reglemente för intern kontroll.

Sammanfattning

Föreligger förslag till revidering av reglemente för intern kontroll. Reglementet behöver revideras med anledning av den nya organisationen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta revidering av reglemente för intern kontroll.

Beslutsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

11. Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade motioner godkännes.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 skall motioner som är obesvarade redovisas kommunfullmäktige två gånger per år.

Totalt finns 56 obesvarade motioner varav 22 motioner har passerat gränsen för hantering av motioner inom ett år från att motionen väckts vid redovisning i april 2022.

12. Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkännes.

Sammanfattning

I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 redovisas härmed obesvarade medborgarförslag.

Totalt finns 16 obesvarade medborgarförslag varav 7 medborgarförslag har passerat gränsen för hantering inom ett år från att ärendet väcktes.

13. Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återrapporteringen godkännes.

Sammanfattning

I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 31 redovisas vilka beslut som nämnderna har tagit sedan förra återrapporteringstillfället i medborgarförslag:

 1. Medborgarförslag om lek för de minsta barnen på lekplats (KS 2021/367) Förslagsställaren föreslår att kommunen möjliggör lek för de minsta barnen på lekplats. Tekniska nämnden beslutade 2022-05-19 § 90 att:
  • Att Kommunservice gata/park tar frågan om småbarnslek i beaktning i kommande planeringsarbeten för lekplatser.
  • Medborgarförslaget anses besvarat.
 2. Medborgarförslag om trädplanteringsplan (KS 2021/152): Förslagsställaren föreslår att för varje fällt/borttaget träd så skall två nya träd planteras. Tekniska nämnden beslutade 2022-04-21 § 74 att:
  • Ersätta varje fällt träd inom verksamhetsområde gata/park med två nya träd.
  • Medborgarförslaget anses besvarat. 
 3. Medborgarförslag om skyltning och underhåll av banvall/gång-cykelväg (KS 2020/290) Förslagsställarna anser att det behövs en gemensam strategi från de berörda kommunerna att göra sträckan gamla banvallen Kristianstad och Snogeröd mer känd och använd av allmänhet/turister. Tekniska nämnden beslutade 2021-06-17 § 108 att:
  • Banvall/gång- och cykelväg finns med i plan 2022 för upprustning fram till länsgräns Kristianstad under år 2022.
  • Hörby kommuns underhållsansvar för banvall/gång- och cykelväg är fram till kommungräns.
  • Hörby kommun skyltar inom kommunen.
  • Plan för gemensam skyltning för de tre kommunerna överlämnas till Visit Mittskåne.
  • Hur banvall/gång-cykelväg ska marknadsföras överlämnas till Visit Mittskåne.
  • Medborgarförslaget anses besvarat.

14. Återrapportering inkomna, avvisade och avgjorda Hörbyförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återrapporteringen godkännes.

Sammanfattning

I enlighet med riktlinjerna för Hörbyförslag redovisas här status för inkomna Hörbyförslag. Förslag som uppfyller kriterierna i riktlinjer för Hörbyförslag publiceras på hemsida och är öppna för röstning under 60 dagar. Förslag som under denna tid inte fått 20 röster avslutas. Förslag som fått 20 röster expedieras till beslutande organ för avgörande och får då status Inväntar ställningstagande.

Förslag som har avgjorts får status Godkänd, Avslagen eller Besvarad. Totalt har 22 ärenden initierats genom e-tjänsten varav 20 har publicerats på hemsida och varit öppna för röstning i 60 dagar (två stycken ärenden har avvisats på grund av att de ej uppfyllt kriterier för Hörbyförslag). Av de 20 som har publicerats har 7 avslutats på grund av för få röster inom tidsram (60 dagar) för röstning 1 förslag har godkänts det vill säga uppnått 20 antal röster, expedierats till nämnd och avgjorts (se beslut från tekniska nämnden 2022-05-19, § 92).

Resterande tolv har status Röstning pågår eller Inväntar ställningstagande vilket betyder att förslaget uppnått 20 antal röster och expedierats till nämnd för avgörande).

15. Besvarande av motion från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C) m.fl. angående demokratiberedning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Motion från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C), Anders Larsson (C) m.fl. om Demokratiberedning i Hörby kommun har inkommit 2021-04-26. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 96 att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Enligt 3 kap 2 § kommunallagen får kommunfullmäktige fritt inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall avgöras av kommunfullmäktige. Demokratiberedningar går att finna flera svenska kommuner och har vanligen i uppgift att hantera och bereda frågor liknande de som föreslås i motionen. I det fall motionen bifalles krävs att ett reglemente för demokratiberedningen upprättas där det framgår bland annat mål och syfte, övergripande uppgifter, arbetsformer samt hur beredningen skall sammanträda.

Kommunfullmäktige har även att utse ledamöter och ersättare som ska sitta i demokratiberedningen. Frågan om eventuellt administrativt stöd till beredningen behöver också redas ut.

16. Besvarande av motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag 2021-09-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning

Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) har inkommit med motion med förslag att: "När paddan vi har är över 5 år eller om den går sönder så ska laptops erbjudas istället. Kostnaden för att köpa en dator jämfört med iPad är marginell."

Unikom har undersökt frågan om underhåll av ipads kontra dator. Slutsatsen är att en övergång till dator innebär en större arbetsbelastning då risken för problem är större, varför Unikom inte rekommenderar detta. Vidare är det inte möjligt att läsa GDPR- och sekretesskyddade handlingar via den webbaserade versionen av MeetingsPlus. Orsaken är att när en användare öppnar en PDF-fil via webbläsaren på datorn kan användaren spara ner filer på sin privata dator och även sprida den vidare.

Eftersom att GDPR- och sekretesskyddade handlingar inte ska kunna spridas vidare har leverantören som ett en säkerhetsåtgärd lagt på en spärr så att användare inte kan öppna dessa typer av handlingar. Detta problem förekommer inte när användare använder sig iPads eftersom användare läser handlingar i appen.

17. Besvarande av motion från Uno Hansson (V) - Ett hem är inte en belöning, det är en rättighet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning

Motion från Uno Hansson (V) daterad 2020-03-09, titulerad ”Ett hem är inte en belöning, det är en rättighet”. Hörby kommun har för lågt antal individer för att starta projektet bostad först. Behoven tillgodoses idag genom träningslägenhet, andrahandskontrakt med stöd i bostaden vid behov.

18. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om delad tur inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Under kommunfullmäktigemötet den 2022-05-30 behandlades en motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD), Det beslutades att skicka motionen till Socialnämnden för utredning.

19. Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) angående inrättande av samarbete med andra kommuner gällande skyddat boende

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Sektor Omtanke har utarbetat ett arbete under 2021 för att ingå i ett avtal med andra kommuner i SAM- jouren. SAM-jour är ett nätverk mellan flera medverkande kommuner. Syftet med nätverket, som detta avtal reglerar, är möjlighet till utbyte av jourlägenheter i ärenden gällande våld i nära relation. Det som saknas i Hörby kommun är att möjliggöra att vi ingår ett avtal är personalresurser som kan sköta om lägenheten och servicen till andra kommuner som behöver Hörby kommuns skyddade lägenhet i anspråk. Myndighetsenheten och IFO öppenvård gör en omorganisation kring arbetet inom våld i nära relation. Både utredning och verkställighet kring våldsutsatta kommer lokaliseras på Myndighetsenheten med start 1 november 2022 för att nå bästa effekt och att två personal arbetat tätt, detta frigör resurser all verksamhet centreras och samlas under en och samma arbetsledare för bättre överblick. Hörby kommuns egna lägenhet som används vid skydd rustas upp under hösten och en kontakt kommer ske med SAM-jouren för förfrågan om Hörby ges möjlighet att skriva avtal med SAM-jouren med start 1 februari 2023.

Att ingå i SAM-jouren kommer inte generera några kostnader utan kan hanteras av befintlig efter omorganisationen av personal som beskrivs ovan. Hörby kommuns kostandet för externa köp av skydd skall på sikt minska när Hörby erbjuds jourlägenhet i andra kommuner via SAM-jouren. Efter deltagande under ett år skall kostnader och arbetet som krävs av befintlig personal på Myndighetsenheten utvärderas.

Socialdemokraterna i Hörby yrkar att Hörby kommun inrättar ett samarbete med andra kommuner gällande skyddat boende för våldsutsatta personer.

20. Eventuella inkomna frågor

21. Avsägelser

22. Valärenden

23. Meddelande kommunfullmäktige september 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna redovisningen av meddelanden september månad 2022 för kommunfullmäktige.

Sammanställning av meddelanden

 1. Tomelilla kommun - Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam överförmyndarnämnd och enhet.
 2. Mellanskånes Renhållnings AB - Information om indexjustering av renhållningstaxan 2023-01-01.
 3. Ystads kommun - Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam överförmyndarnämnd och enhet.
 4. Simrishamns kommun - Svar på Hörby kommuns förfrågan om anslutning till gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd.
 5. Sjöbo kommun - Svar på Hörby kommuns förfrågan om anslutning till gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd.
 6. Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
 7. Länsstyrelsen Skåne - Slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till kommunfullmäktige.

Mötets avslutning

Mötesstart: 31/10 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Se mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.