Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 24 april 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Carl-Gustaf Folkeson, revisor, PWC

Talare

Göran Andersson (C)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Carl-Gustaf Folkeson, revisor, PWC

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Carl-Gustaf Folkeson, revisor, PWC

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Revisionsberättelse 2022

7. Årsredovisning 2022, Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Godkänna årsredovisning 2022.
  • Godkänna reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) motsvarande 24,8 mkr.
  • Redaktionella ändringar får göras.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger upprättad årsredovisning 2022. Hörby kommuns resultat för år 2022 blev 45,4 mkr att jämföra med budgeterat resultat om 20 mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot ekonomisk ram om 25,4 mkr.

8. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet 2022

9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa policy ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen föranstaltar att kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Föreligger förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

10. Kulturhuset Victoria - Igångsättningstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att prostgatan 9, Hasslarp 2, köps in för det begärda priset på 5,5 miljoner, samt förvärvet finansieras genom minskat rörelsekapital

Sammanfattning av ärendet

Tillkomsten av ett Kulturhus har diskuterats under en längre tid. Flera olika förslag har förts fram och förkastats av olika anledningar. En lösning där vi tar vara på Metropols stora kvalitéer och dess centrala läge har nu varit i focus tillsammans med ett förslag från 2015 kallat ”mingelhuset”. Kommunen är sedan tidigare ägare till ”Mingelhuset”, hörnfastigheten intill Metropol. Ett alternativ är att riva Mingelhuset och ersätta detta med ett Kulturhus/mingelhus som skulle vara sammanbyggt med Metropol. Skisser är framtagna med förslag på en byggnad i tre plan på ca 700 kvm. Kommunservice har fått medel och uppdraget att ta fram förslag/underlag som på sikt skall kunna presenteras för allmänheten som då skall kunna tycka till om innehåll och utseende. Detta uppdrag har satts på stopp av en enhällig Teknisk nämnd då ägarna av Prostgatan 9, huset bredvid ”mingelhuset” påkallat kommunen om en eventuell försäljning. Diskussioner har förts under åren med ägaren av fastigheten Prostgatan 9 och en första prisidé från deras sida låg på 12 miljoner. Vid återkopplingen med kommunen framfördes ett slutpris om 5,5 miljoner. Trots priset på Prostgatan 9 föreslår Kommunservice att fastigheten förvärvas då fördelarna med att kunna uppföra ett hus i två plan ovan jord på ca 1 100 kvm uppväger ett hus på tre plan där ett plan är under jord på ca 700 kvm.

11. Handlingsplan suicidprevention

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att handlingsplan för suicidprevention antas, samt ska vid behov ske med externa parter så som till exempel räddningstjänst och polis.

Sammanfattning av ärendet

Suicidprevention är en nationellt prioriterad fråga inom området för psykisk hälsa och stimulansmedel avsätts årligen för arbete inom området. Under hösten 2022 genomförde Hörby kommun en kartläggning av pågående suicidpreventiva insatser inom sektor Bildning, Omtanke och Livsmiljö samt styrning och ledning. Kartläggningen genomfördes genom dialog med nyckelpersoner i kommunen. Utifrån underlaget som framkom i kartläggningen har en handlingsplan med rekommenderade åtgärder tagits fram för 2023. De rekommenderade åtgärderna är inom de områdena RESPI – rekommendation för suicidpreventiva insatser anser vara verkningsfulla.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.10

12. Redovisning obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade motioner godkännes.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 skall motioner som är obesvarade redovisas kommunfullmäktige två gånger per år. Totalt finns 24 obesvarade motioner varav 11 motioner har passerat gränsen för hantering av motioner inom ett år från att motionen väckts vid redovisning i oktober 2022.

13. Återrapportering ärendebalans Hörbyförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att återrapportering av inkomna, avvisade och avgjorda Hörbyförslag godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med riktlinjerna för Hörbyförslag redovisas här status för inkomna Hörbyförslag. Förslag som uppfyller kriterierna i riktlinjer för Hörbyförslag publiceras på hemsida och är öppna för röstning under 60 dagar. Förslag som under denna tid inte fått 20 röster avslutas. Förslag som fått 20 röster expedieras till beslutande organ för avgörande och får då status ”Inväntar ställningstagande”. Förslag som har avgjorts får status ”Godkänd”, ”Avslagen” eller ”Besvarad”. Sedan föregående rapportering har 3 Hörbyförslag avslutats. 3 Hörbyförslag inväntar ställningstagande, 1 Hörbyförslag har avslagits och 1 Hörbyförslag där röstning pågår.

14. Återrapportering nämndernas beslut i medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att återrapporteringen godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 31 redovisas vilka beslut som nämnderna har tagit sedan förra återrapporteringstillfället i medborgarförslag.

15. Redovisning obesvarade medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkännes

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 redovisas obesvarade medborgarförslag.

16. Firmatecknare för Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att firmatecknare för Hörby kommun daterad 2023-03-01 godkänns att gälla from 2023-05-01, samt utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmatecknare.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om firmatecknare behöver fattas löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Hörby kommuns vägnar. Med anledning av ny kommundirektör behöver fullmäktige fatta nytt beslut i frågan. I förslag till reglemente för styrelse och nämnder föreslås att frågan om firmatecknare delegeras till kommunstyrelsen.

17. Besvarande av motion från Paul Jönsson (C) om att flytta EL-ställverket i centrala Hörby

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen 2023-02-06.

Sammanfattning av ärendet

I centrala Hörby förekommer ett el-ställverk söder om Ekebodavägen, intill Karnas Backe. Ställverket ligger inom fastigheterna Hörby Örtofta 3 och Örtofta 4 som ägs av E.ON Sverige AB.

Paul Jönsson (C) har inkommit med motion med yrkande om att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en beredningsgrupp som undersöker möjligheten att nu eller i närtid flytta el_ställverket utanför Hörby tätort samt att ta bort luftledningar som skär genom tätorten för att bereda plats för ny bostadsbebyggelse. Planering- och utvecklingsenheten delar uppfattningen om att fastigheterna har ett centralt och intressant läge för bostadsbebyggelse och att man genom att gräva ned luftburna ledningar skulle kunna utveckla Hörby tätort österut. Inom ramen för pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Hörby kommun har Planering och utvecklingsenheten haft dialog med E.ON avseende övergripande energiförsörjningsfrågor, distributions- samt ledningsnätsfrågor. Flytt av ställverket i centrala Hörby och nedgrävning av luftledningar har då diskuterats.

E.ON är negativa till en flytt av ställverket, fördelningsstationen, i Hörby tätort och nedgrävning av luftledningar. Detta mot bakgrund av att fördelningsstationen är relativt nybyggd. Men också för att att en sådan flytt innebär stora kostnader och lång handläggningstid. En uppbyggnad av en helt ny fördelningsstation samt åtgärder kring de fyra stycken ingående 130 kV_luftledningarna och de utgående 20 kV-ledningarna uppskattas av E.ON uppgå till 100–150 miljoner kronor med en uppskattad handläggningstid på över 10 år. För exakta kostnader och handläggningstider behövs fortsatt utredning. Vidare tillhör 130 kV-luftledningarna stamnätet och driftstörningar i stamnätet kan få stora konsekvenser för elförsörjningen. Genom att låta 130 kV-ledningar vara luftburna kan problem lättare identifieras och åtgärder snabbare vidtas än om ledningarna låg nedgrävda i marken.Planering och utvecklingsenheten bedömer att det på kort sikt saknas ekonomiska incitament för kommunen att på egen hand bekosta och initiera en flytt av el-ställverket, fördelningsstationen, för att utveckla Hörby tätort.

18. Besvarande av interpellation från Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående energi och klimatplan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellation får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation har inkommit från Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande avseende energi och klimatplan.

19. Besvarande av interpellation från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende personalföreträdares närvaro på sammanträde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellation får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation har inkommit från Renaldo Tirone (S) avseende personalföreträdares närvaro på sammanträden

20. Besvarande av interpellation från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende beslutsordningen vad gäller investeringar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD).

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende beslutsordningen vad det gäller investeringar.

Paus

mötet återupptas ca kl 20:15

21. Besvarande av interpellation från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Ritmer avseende personalföreträdares närvaro på sammanträden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M).

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) avseende personalföreträdare på nämndssammanträde.

22. Motion från Paul Jönsson (C) om att åtgärda parkeringsrutorna på Storgatan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Motionen får väckas och skickas till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Paul Jönsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att åtgärda parkeringsrutorna på storgatan.

23. Motion från Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) om ökat friskvårdsbidrag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) har inkommit med en motion med förslaget att öka friskvårdsbidraget.

24. Motion från Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) om ökad tillgänglighet till kommunhuset

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) har inkommit med en motion med förslag att tillgängligheten ökas till kommunhuset.

25. Val av ombud för bolagsstämma Kraftringen AB efter kommundirektör Irene Nyqvist

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Utse Madeleine Peyron, kommundirektör till nytt ombud vid bolagstämma för Kraftringen AB efter Irene Nyqvist från och med 2 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Madeleine Peyron tillträder som ny kommundirektör den 2 maj 2023 och efterträder då Irene Nyqvist. Med anledning av detta behöver det göras fyllnadsval för de uppdrag som Irene Nyqvist har valts till.

26. Val av ersättare för ombud, Inera AB efter kommundirektör Irene Nyqvist

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Utse Madeleine Peyron, kommundirektör till ersättare för ombud vid bolagstämma för Inera AB efter Irene Nyqvist från och med 2 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Madeleine Peyron tillträder som ny kommundirektör den 2 maj 2023 och efterträder då Irene Nyqvist. Med anledning av detta behöver det göras fyllnadsval för de uppdrag som Irene Nyqvist har valts till.

27. Val av ombud vid bolagstämma, Kommunassurans Försäkring AB efter kommundirektör Irene Nyqvist

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Utse Madeleine Peyron, kommundirektör till nytt ombud vid bolagstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter Irene Nyqvist från och med 2 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Madeleine Peyron tillträder som ny kommundirektör den 2 maj 2023 och efterträder då Irene Nyqvist. Med anledning av detta behöver det göras fyllnadsval för de uppdrag som Irene Nyqvist har valts till.

28. Val av ombud vid bolagsstämma, Kommuninvest AB efter kommundirektör Irene Nyqvist

29. Val av ersättare i Mittskåne Utveckling efter kommundirektör Irene Nyqvist

30. Val av ombud vid bolagsstämma för Södra Skånes skogsbruksområde efter kommundirektör Irene Nyqvist

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: • Utse Madeleine Peyron, kommundirektör till ombud för bolaggstämma, Södra skånes skogsbruksområde.

Sammanfattning av ärendet

Madeleine Peyron tillträder som ny kommundirektör den 2 maj 2023 och efterträder då Irene Nyqvist. Med anledning av detta behöver det göras fyllnadsval för de uppdrag som Irene Nyqvist har valts till.

31. Eventuellt inkomna frågor

32. Avsägelser

33. Valärenden

34. Meddelande kommunfullmäktige mars 2023

Mötets avslutande

Mötesstart: 24/4 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Tryck här för mötets kallelse och handlingar.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.