Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 30 oktober 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sebastian Vrethammar (SD), ordförande revisonen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Larsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Uppropet godkänns.

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Stefan Borg (SD) och Alling Svensson (C) utses att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll.

Tid för protokollets justering är måndag den 6 november 2023 klockan 15.00

3. Godkännande av kungörelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Kungörelsen godkänns.

4. Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Föredragningslistan godkänns.

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Informationen noteras till protokollet

6. Mittskåne Vatten - Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Ludvigsborg 1:174

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Fastställa utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fastigheten Ludvigsborg 1:174, enligt bilagd karta ”Nytt VO Ludvigsborg 1:174”.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av spillvatten och omhändertagande av dagvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.

Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Ludvigsborg 1:174

Beslutsunderlag ses i ”Nytt VO Ludvigsborg 1:174"

Den aktuella fastigheten är bebyggd och ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Förbindelsepunkter finns i nära anknytning till fastigheten.

Fastighetsägaren är redan idag avtalskund hos Mittskåne Vatten.

7. Igångsättningstillstånd - omprioritering av nyinvesteringsmedel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Godkänna omprioritering/omfördelning av investeringsmedel enligt Sammanfattning av ärendet. Godkänna igångsättningstillstånd för ärendena under Sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-05-03, § 114 och § 115, att ansökningar om igångsättningstillstånd återremitteras till tekniska nämnden för omprioriteringar inom de medel som redan är beslutade för 2023.

Tekniska nämnden fattade beslut om omprioritering 2023-06-15 § 97, Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände tekniska nämndens förslag och igångsättningstillstånd 2023-08-29 § 208.

Då det sedan tekniska nämndens beslut blivit förändrade förutsättningar i projektet gällande ombyggnation av barnavårdscentralen har Kommunservice föreslagit kommunstyrelsen att upphäva en del av beslut 2023-08-29 § 208 gällande det projektet. Kommunservice har även föreslagit omprioritering och ansökt om igångsättningstillstånd avseende 2,7 mkr av de totalt 4,5 mkr för reinvesteringar. Kommunservice inväntar beslut i det ärendet (KS 2023/339).

Denna tjänsteskrivelse avser användandet av resterande medel om 1,8 mkr för nyinvesteringar. Kommunservice föreslår förändrad omprioritering av 4,5 mkr enligt följande:

* Fastighet väljer att inte omprioritera tillbaka till tidigare bortprioriterade projekt: renovering av fönster och dörrar på Lärcenter, samt takomläggning Byggmästaregatan då dessa projekt är säsongsberoende och upphandlad entreprenör inte kan åta sig arbetet förrän nästa år. Fastighet ansöker om igångsättningstillstånd för nyinvesteringar inom ramen för antagen investeringsbudget 2023:

o Bygga om torrförråd till frysrum i Frostas tillagningskök. Behovet är en kopplat till en allvarlig arbetsmiljöfråga för personalen. 500 tkr

o Installation av värmepumpar på Slåttervägens marklägenheter i Osbyholm för att göras dessa självförsörjande och inte vara beroende av värmeförsörjning ifrån Hagadals värmecentral. I Hagadals värmecentral eldar vi med olja och pellets. Denna åtgärd är nödvändig oavsett vilket nytt användningsområde vi kommer fram till i lokalförsörjningsprocessen gällande Hagadal & Slåttervägenens marklägenheter. Vi har stora problem med läckande värmekulvert mellan Hagadal och dessa fristående marklägenheter. Kulverten är i behov av byte så istället för att byta kulvert installerar vi värmepumpar som sänker driftskostnaderna och säkrar driften. 1 000 tkr.

o Ny gräsklippare till gata/park 150 tkr (nuvarande gräsklippare som försörjer småbyarna runt om är sönder och går inte att reparera. Klippsäsongen sträcker sig in i november så behovet är nu. Vi hyr just nu en gräsklippare för att utföra arbete vilket inte är ekonomiskt det bästa för Hörby Kommun).

o Portabel tvätt till gata/park 150 tkr (möjliggör för skötsel och underhåll av lekplatser, bord, bänkar, skyltar mm. Nedslag i årlig besiktning av allmänna lekplatser att skötsel bör bli bättre).

Totalt omprioriterade medel: 1 800 tkr

8. Delårsrapport 2023-08-31 för Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 • Godkänna delårsbokslut per 2023-08-31 och lägga rapporten till handlingarna.
 • Uppdra till nämnder med negativa avvikelser mot ekonomisk ram att skyndsamt ta fram de åtgärder som krävs för en ekonomi i balans och återkoppla till kommunstyrelsen senast i oktober månads utgång.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Föreligger delårsrapport per 2023-08-31

9. Taxor och avgifter 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Kommunstyrelsen
 2. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Bildningsnämnden
 3. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Omtankenämnden
 4. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Livsmiljönämnden
 5. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Nämnden för VA och Räddningstjänst
 6. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Bygg- och miljönämnden med undantag för paragraf 3 i Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan och bygglagen som ska strykas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till nya och reviderade taxor och avgifter för verksamhetsåret 2024.

Paus

9. Taxor och avgifter 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Kommunstyrelsen
 2. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Bildningsnämnden
 3. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Omtankenämnden
 4. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Livsmiljönämnden
 5. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Nämnden för VA och Räddningstjänst
 6. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Bygg- och miljönämnden med undantag för paragraf 3 i Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan och bygglagen som ska strykas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till nya och reviderade taxor och avgifter för verksamhetsåret 2024.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.05

10. Budget 2024 och planer 2025-2034 för Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 • För år 2024 fastställa skattesatsen till 21,08 kronor (utdebitering per 100 kr).
 • Fastställa ”Budget 2024 – Planer 2025 - 2035” i sin helhet enligt förslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna.
 • Fastställa låneramen till 950 miljoner kronor.
 • Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, till 2,5% för år 2024.
 • Fastställa liggande förslag på åtgärder för en ekonomi i balans och uppdra till nämnder och styrelse att verkställa dem.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Sverigedemokraterna och Moderaternas förslag till ”Budget 2024 – Planer 2025 – 2035”.

Paus

mötet återupptas ca kl 20.30

11. Hemställan avsteg från kommunens finanspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Förvaltningen tillstyrker att Hörby kommuns industrifastighets AB får göra detta avsteg mot bakgrund av att samtliga lån kommer att vara lösta i sin helhet under nästkommande år.
 • Förvaltningen tillstyrker inte att revidera finanspolicyn med att avsteg får göras i de fall bolag gör fastighetsavyttringar.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger beslut från Hörby kommuns industrifastighets AB om att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av avsteg från kommunens finanspolicys krav att max 60 % av låneportföljen får förfalla inom 1 år samt att föreslå kommunstyrelsen att i framtiden revidera finanspolicyn med att avsteg får göras i de fall bolag gör fastighetsavyttringar.

Förvaltningen tillstyrker att Hörby kommuns industrifastighets AB får göra detta avsteg mot bakgrund om att samtliga lån kommer att vara lösta i sin helhet under nästkommande år.

Förvaltningen tillstyrker inte att revidera finanspolicyn med att avsteg får göras i de fall bolag gör fastighetsavyttringar. Detta utifrån att det skulle försämra kommunstyrelsens uppsiktsplikt utifrån kommunallagen. Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. Större fastighetsavyttringar ska beslutas av kommunfullmäktige under förutsättning att de anses vara av principiell beskaffenhet. I samband med sådant beslut bör bolaget även framgent komplettera med en finansiell analys där de kan redogöra för hur det påverkar eventuella lån.

Eftersom ett avsteg från finanspolicyn kan anses vara ett ärende av principiell karaktär bör ärendet beslutas i kommunfullmäktige.

12. Redovisning av publicerade och avvisade Hörbyförslag 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen godkännes

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med riktlinjerna för Hörbyförslag redovisas här status för inkomna Hörbyförslag. Förslag som uppfyller kriterierna i riktlinjer för Hörbyförslag publiceras på hemsida och är öppna för röstning under 60 dagar. Förslag som under denna tid inte fått 20 röster avslutas. Förslag som fått 20 röster expedieras till beslutande organ för avgörande och får då status ”Inväntar ställningstagande”. Förslag som har avgjorts får status ”Godkänd”, ”Avslagen” eller ”Besvarad”.

Sedan föregående rapportering har:

4 Hörbyförslag avslutats.

3 Hörbyförslag inväntar ställningstagande.

3 Hörbyförslag där röstning pågår.

13. Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att återrapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 31 redovisas vilka beslut som nämnderna har tagit sedan förra återrapporteringstillfället i medborgarförslag

14. Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 redovisas obesvarade motioner två gånger per år. Totalt finns 28 obesvarade motioner varav 14 motioner har passerat gränsen för hantering av motioner inom ett år från att motionen väckts.

En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning (KL 5 kap. 35 §).

Motioner som av fullmäktige har remitterats till tekniska nämnden eller kultur- och fritidsnämnden bereds av kommunstyrelsen respektive livsmiljönämnden i enlighet med beslut om ny nämndstruktur.

15. Besvarande av motion från Henrik Andersson (S), Lillemor Widh (S) och Per Persson Landqvist (S) om anläggande av skatepark

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Henrik Andersson (S), Lillemor Widh (S) och Per Persson Landqvist (S) har inkommit med motion att Hörby kommun bygger en skatepark i centrala Hörby. Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 § 269 att skicka motionen till tekniska nämnden för beredning

16. Besvarande av motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) om trafiksituationen i Ludvigsborg och Röinge

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) har inkommit med motion med förslag att Hörby kommun undersöker möjligheterna och konsekvenserna av att ta över drift och underhåll för vägnätet i Ludvigsborg/Röinge.

17. Besvarande av motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om uteblivna strategier för att kommunen skall nå satta mål i sitt uppdrag att vara attraktiva arbetsgivare inom utbildningsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från Sektor bildning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om uteblivna strategier för att kommunen skall nå satta mål i sitt uppdrag att vara attraktiva arbetsgivare inom utbildningsverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sektor Bildning har tagit fram yttrande över motionens att-satser.

18. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) angående Önnebo från Gert Nygren (SPIP)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation från Gert Nygren (SPIP) avseende verksamhet på Önnebo får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPIP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende verksamhet på Önnebo

19. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD), genomföra redovisning av insatserna mot jättebjörnlokan på Hörby kommuns och bolagens marker från Mikael Olsson (KD)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation från Mikael Olsson (KD) avseende jättebjörnloka får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende jättebjörnloka

22. Valärenden

9. Taxor och avgifter 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Kommunstyrelsen
 2. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Bildningsnämnden
 3. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Omtankenämnden
 4. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Livsmiljönämnden
 5. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Nämnden för VA och Räddningstjänst
 6. Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor från Bygg- och miljönämnden med undantag för paragraf 3 i Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan och bygglagen som ska strykas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till nya och reviderade taxor och avgifter för verksamhetsåret 2024.

Mötets avslutning

Mötesstart: 30/10 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets handlingar (under rubriken Kommunstyrelsen)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.