Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 28 mars 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Tobias Sjöblom

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Tobias Sjöblom

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars Göra Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare ropas upp.

2. Val av justerare

Kommunfullmäktiges presidium föreslår vilka som utöver ordföranden justerar mötets protokoll, samt tid och plats för justering.

3. Godkännande av kungörelse

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Hörby Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

4. Godkännande av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges presidium redogör för eventuella ändringar i föredragningslistan, därefter föreslår de att Hörby Kommunfullmäktige godkänner den.

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD), informerar om olika aktuella ämnen.

6. Antagande av detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och 2:2, Röinge

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och 2:2, Röinge. Ärendet kan föras till antagande när exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och kommunen, och beslut om godkännande av detsamma fattats av kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Planering & Utveckling har tagit fram förslag till antagandehandlingar för Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och 2:2, Röinge. Arbetet leds av planarkitekt på Planering & Utveckling.

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny bostadsbebyggelse i koppling till befintlig bostadsbebyggelse i Röinge/Ludvigsborg. Detaljplanen medger kvartersmark för ungefär 100 bostäder i form av friliggande villor, flerbostadshus, marklägenheter samt rad, par- och kedjehus. Exploateringen sker på privatägd mark. För flerbostadshus möjliggörs en högsta byggnadshöjd om 5,8 meter i vissa delar av norra planområdet, för övrig bebyggelse gäller en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter. Detta möjliggör för bebyggelse i 1 eller 1½ plan, samt för flerbostadshus i 2 plan.

Detaljplanen är i linje med Hörby kommuns Översiktsplan 2030, vilken pekar ut aktuellt område som ett utbyggnadsområde för bostäder.

7. Ansökan om start- och igångsättningstillstånd för parkeringsområdet och bussfil på Georgshillsskolan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  1. Avsätta kapital, omfattning 4,7 mkr, gällande förändringen av parkeringsområdet och bussfil på Georgshillsskolan enligt förslag framtaget av Samhällsbyggnadsförvaltningen samt bevilja igångsättningstillstånd.
  2. Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2016 har trafiksituationen på Georgshillsskolan varit förenad med fara för barn, elever, personal och vårdnadshavare samt busschaufförerna på grund av på det inte finns sätt att åtskilja tung trafik åt från människor till fots som ska gå till och från förskola, skola och fritids.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med verksamheten tagit fram en plan för åtgärder för ökad trafiksäkerhet på området. Där finns lösning för ökad säkerhet vid på- och avstigning på skolbussarna samt fler parkeringsplatser på området som kommer lätta upp trycket på befintligt område.

8. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI) angående trafiksäkerheten Byggmästaregatan/väg 13

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPI) har 2021-09-24 inkommit med en motion till kommunen med önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 13.

Kommunservice gata/park har sedan tidigare kännedom om problematiken med trafiksäkerheten vid korsningen Byggmästaregatan/väg 13. Flertalet klagomålen har inkommit till kommunen under lång tid.

Hörby kommun är väghållare för Byggmästaregatan, som ligger inom tättbebyggt område. Trafikverket är väghållare för väg 13 som ligger utanför tättbebyggt område, och Länsstyrelsen i Skåne län är ansvariga för hastighetsregleringen för aktuell sträcka. Med anledningen av detta kan kommunen inte fatta beslut för de åtgärder som lyfts i motionen.

9. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om möjlighet att kommunen genast ser över möjligheten att etablera busshållplatser vid det nya affärsområdet som håller på att uppföras mellan Hörby och Osbyholm

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) har inkommit om att kommunen ska se över möjligheten att etablera busshållplatser vid det nya affärsområdet mellan Hörby och Osbyholm.

10. Motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om avgiftsminskning eller om möjligt befrielse från terminsavgift till Kulturskolan i Hörby kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att översända motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om avgiftsminskning eller om möjligt befrielse från terminsavgift till Kulturskolan i Hörby kommun har inkommit.

11. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen bör inrätta en tjänst som friluftssamordnare i Hörby kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Översända motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen bör inrätta en tjänst som friluftssamordnare i Hörby kommun har inkommit.

12. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att Hörby kommun snarast uppför toaletter vid Karnas Backe

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Översända motionen till tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att Hörby kommun snarast uppför toaletter vid Karnas Backe har inkommit.

13. Eventuellt inkomna ytterligare motioner

Kommunfullmäktiges ordförande redovisar om det har kommit in ytterligare motioner än de som har behandlas under mötet.

13a. Motion från Kristdemokraterna, skyddsjakt, kommunjägare

14. Interpellation till ordförande i Hörbybostäder AB Leif Rosvall (SD) och Cecilia Bladh in Zito (SD) angående hyreslägenheter i kommunen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av Hörbybostäder ABs ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Gunvor Håkansson (C) till Ordförande i Hörbybostäder AB Leif Rosvall (SD) och Cecilia Bladh in Zito (SD).

15. Interpellation till tekniska nämndens ordförande Anders Hansson (SD) angående matdistribution inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras av tekniska nämndens ordförande Anders Hansson (SD).

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Gunvor Håkansson (C) till tekniska nämndens ordförande Anders Hansson (SD).

16. Enkel fråga till överförmyndarnämndens ordförande

Sammanfattning

Hans Frank (L) ställer en Enkel fråga till Kommunfullmäktiges Ordf. tillika ordf. i Överfyndarnämnden Johan Olin:

"Det har kommit till vår kännedom att Överförmyndarnämnden ingått ett samarbetsavtal med kommunerna Osby och Östra Göinge utan att beslut om detta tagits.

Överförmyndarnämnden protokoll daterat 2021-11-24 beskriver arbetsgången i detta ärende. Frågan som Liberalerna förväntar sig ett svar på är varför har inte fullmäktige informerats om ärendet då det kom till Överförmyndarnämndens kännedom?

Hur kommer ärendet att hanteras nu när frågan kommit till allmän kännedom?"

17. Eventuellt inkomna ytterligare frågor

Kommunfullmäktiges ordförande redovisar om det har kommit in ytterligare frågor än den som precis behandlades.

18. Avsägelser

19. Avsägelse från kommunala uppdrag, Kristina Cavetoft (S), ledamot barn- och utbildningsnämnden, ersättare valnämnden

20. Valärenden

21. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Österlens vattenråd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Utse Anders Larsson (C) som ordinarie ledamot i styrelsen för Österlens vattenråd. 
  • Utse Stefan Borg (SD) som ersättare i styrelsen för Österlens vattenråd.

Sammanfattning av ärendet

Enligt KS 2019-03-11 §89 så är Mikael Ulvhol, Kommunekolog utsedd som stämmoombud till och med 2022 års stämma.

Några representanter till styrelsen för Österlens vattenråd har aldrig utsetts. Därav ombeds kommunstyrelsen utse ordinarie ledamot och ersättare i styrelsen för Österlens vattenråd.

22. Val av ordinarie ledamot i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anders Larsson (C) som ordinarie ledamot i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd.

Sammanfattning av ärendet

I samband med KS 2021-04-26 §108 Avsägelse av Lars Göran Ritmer (M) så utsågs ingen ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd. Kommunstyrelsen ombeds därav utse ledamot som kan sitta som ersättare för Hörby kommun i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd.

23. Val av ledamot i styrelsen för IT-kommuner i Skåne

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Kommundirektör Irene Nyqvist entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för IT-kommuner i Skånes (Unikom).
  2. Paul Eklund, HR-chef, utses som ordinarie ledamot i IT-kommuner i Skånes styrelse under resterande del av mandatperioden 2019–2022.

Sammanfattning av ärendet

Respektive kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner har att utse vardera en styrelseledamot och en suppleant för IT-kommuner i Skåne AB. Styrelsen kommer därmed att bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare.

I IT-bolagets ägardirektiv framgår under avsnittet ”styrning och ledning” att ”Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas organisationer. De utses av respektive kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. En suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part”.

Kommunfullmäktige utsåg utvecklingsstrateg Irene Nyqvist till ordinarie ledamot 2018-12-17 § 258. Till suppleant utsågs ekonomichef Olof Olsson 2020-03-30 § 53.

Irene Nyqvist har nu en tjänst som kommundirektör och lämnar därmed sin plats som ledamot i styrelsen.

24. Meddelande kommunfullmäktige januari – februari 2022

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden inkomna januari månad 2022 för kommunfullmäktige.

Mötets avslutning

Mötesstart: 28/3 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen, Ringsjövägen 4, Hörby

Mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.