Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 25 april 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Tobias Sjöblom

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Göran Andersson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Göran Andersson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Göran Andersson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Göran Andersson (C)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Göran Andersson (C)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Percy Hallquist (SPI)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Uno Hansson (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Larsson (C)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Tobias Sjöblom

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Leif Rosvall (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Leif Rosvall (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Leif Rosvall (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Anette Börjesson (MP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av kungörelsen

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Revisionsberättelse 2021

7. Årsredovisning 2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för 2021 har upprättats. Årsredovisningen i sin helhet bifogas ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för år 2021.

8. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet 2021

Paus

mötet återupptas ca kl 19:35

9. Avsiktsförklaring anslutning gemensam överförmyndarverksamhet och gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1) Hörby kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd samt gemensamt handläggarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn kommuner från och med den 1 januari 2023, samt att 2) avsiktsförklaring översänds till Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamns kommuner för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Föreliggande ärende rör översändande av avsiktsförklaring till kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn om samarbete i en gemensam överförmyndarenhet och gemensam nämnd. Nuvarande samarbetskommuner behöver godkänna avsiktsförklaring från Hörby kommun att delta i samarbetet. Därefter behöver ett reglemente och samarbetsavtal upprättas och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

10. Styrdokument arbetsmiljöansvar Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta dokumentet Arbetsmiljöansvar Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna uppgiftsfördelning är främst att säkerställa det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet och därmed minimera risken för ohälsa och olycksfall för kommunens anställda.

11. Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra.

Reservation mot beslutet

Gert Nygren (SPI) reserverar sig mot beslutet skriftligen, se protokollsbilaga i slutet av protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt och naturnära område för bostäder och kommunal service. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 100–180 bostäder samt en förskola. Planområdet ligger nordost om Hörby tätort, är ca 7,8 hektar stort och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken är i huvudsak kommunalägd (Hörby 43:47 och 45:1 (del av), bortsett från fyra befintliga bostadsfastigheter i sydvästra delen av planområdet som är privatägda (Hörby 43:29, 43:30, 43:31 och 43:32).

Paus

mötet återupptas ca kl 19:50

11. Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra.

Reservation mot beslutet

Gert Nygren (SPI) reserverar sig mot beslutet skriftligen, se protokollsbilaga i slutet av protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt och naturnära område för bostäder och kommunal service. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 100–180 bostäder samt en förskola. Planområdet ligger nordost om Hörby tätort, är ca 7,8 hektar stort och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken är i huvudsak kommunalägd (Hörby 43:47 och 45:1 (del av), bortsett från fyra befintliga bostadsfastigheter i sydvästra delen av planområdet som är privatägda (Hörby 43:29, 43:30, 43:31 och 43:32).

12. Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att återrapporteringen godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 31 redovisas härmed följande nämndbeslut gällande medborgarförslag:

 • Medborgarförslag om minskning av fåglar även vid Källhaga (KS 2021/171)
 • Medborgarförslag om att rensa bort råkbon och bon från träden mellan Humlegatan och Lybyvägen (KS 2021/163) Medborgarförslag om hundrastgård (KS 2021/430)
 • Medborgarförslag om sänkt hastighet Bangatan (KS 2021/410)
 • Medborgarförslag om bilparkering mittemot vårdcentralens huvudingång (KS 2021/235)
 • Medborgarförslag om cykelvägar från Åsa och Omset till Östraby (KS 2021/307)
 • Medborgarförslag om att ta bort alla trädskydd på Nya torg (KS 2021/151)
 • Medborgarförslag om skatepark (KS 2021/301)
 • Medborgarförslag om temavecka i skolorna (KS 2021/227)
 • Medborgarförslag om Hundrastplats på del av Osbyholm Slottsvägen som inte är bebyggd (KS 2021/224)

13. Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 redovisas härmed obesvarade medborgarförslag.

Totalt finnes 19 ännu inte besvarade medborgarförslag varav:

 • 6 medborgarförslag har passerat gränsen för hantering av förslag inom ett år från att förslaget väckts vid redovisningen i april 2022.
 • 4 medborgarförslag kommer att ha passerat gränsen för hantering av förslag inom ett år från att förslaget väckts vid nästa redovisning i oktober 2022 (om inte avgjort tidigare).
 • 9 medborgarförslag kommer att ha passerat gränsen för hantering av medborgarförslag inom ett år från att förslaget väckts vid nästa redovisning i april 2023 (om inte avgjort tidigare).

14. Redovisning av publicerade och avvisade Hörbyförslag 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av inkomna Hörbyförslag godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I likhet med tidigare rapportering av obesvarade medborgarförslag och motioner redovisas inkomna Hörbyförslag nedan.

Totalt har 10 Hörbyförslag inkommit varav:

 • 2 Hörbyförslag har uppnått gränsen för vidare hantering.
 • 7 Hörbyförslag har status ”röstning pågår”.
 • 1 Hörbyförslag har avvisats.

Uppgifter är hämtade 2022-03-14.

15. Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade motioner godkännes.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 redovisas inkomna motioner.

Totalt finnes 45 ännu inte besvarade motioner varav:

 1. 19 motioner har passerat gränsen för hantering av motioner inom ett år från att motionen väckts vid redovisning i april 2022.
 2. 14 motioner kommer att ha passerat gränsen för hantering av motioner inom ett år från att motionen väckts vid nästa redovisning i oktober 2022 (om inte avgjort tidigare).
 3. 8 motioner kommer att ha passerat gränsen för hantering av motioner inom ett år från att motionen väckts vid nästa redovisning i april 2023 (om inte avgjort tidigare).

Uppgifter är hämtade: 2022-04-01

16. Besvarande av motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om att införa e-förslag i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till att ärende KS 2019/209 Riktlinjer för Hörbyförslag har verkställts.

Sammanfattning av ärendet

Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med en motion angående att införa e-förslag i Hörby kommun. I motionen föreslås att:

 • Hörby kommun snaras gör en utredning angående policys och funktioner i e-förslag.
 • Hörby kommun därefter snarast genomför en upphandling av en e-tjänsteplattform där det finns möjlighet att koppla en tjänst för e-förslag.

17. Eventuellt inkomna motioner

18. Svar på interpellation ställd till ordförande i Hörbybostäder AB Leif Rosvall (SD) angående hyreslägenheter i kommunen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av Hörbybostäder ABs ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Gunvor Håkansson (C) till Ordförande i Hörbybostäder AB Leif Rosvall (SD) och Cecilia Bladh in Zito (SD).

19. Svar på interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Anders Hansson (SD) angående matdistribution inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellation får ställas och besvaras av tekniska nämndens ordförande Anders Hansson (SD).

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Gunvor Håkansson (C) till tekniska nämndens ordförande Anders Hansson (SD).

20. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kapital och tjänster relaterade till ryska intressen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsen ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Anette Börjesson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande om kapital och tjänster relaterade till ryska intressen.

21. Eventuellt inkomna frågor

22. Avsägelser

23. Valärenden

24. Meddelande kommunfullmäktige mars 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden mars månad 2022 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

 1. Överförmyndarnämnden - Protokoll 2022-03-09.
 2. Polisen - Information tillstånd valet 2022.
 3. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning 2021.

Mötets avslutning

Mötesstart: 25/4 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen, Hörby

Länk till mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.