Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 30 maj 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Yvonne Kulstad (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Godkännande av kungörelsen

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Anta dokumentet Reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun att gälla från och med 2022-06-01 med följande ändringar: - Redaktionella ändringar görs. - ”Bland annat” ska läggas till i KFN lista över uppgifter.
 • Nu gällande reglementen för berörda nämnder upphör att gälla 2022-06-01 och omfattar:
  • Reglemente för Kommunstyrelsen, 2021-06-21, § 119
  • Reglemente för Barn och utbildningsnämnden, KF 2017-06-26, § 85
  • Reglemente för Bygg och miljönämnden, KF 2021-06-21, 118
  • Reglemente för Krisledningsnämnden, 2003-12-22, § 129
  • Reglemente för Kultur och fritidsnämnden, 2017-06-26, § 84
  • Reglemente för Tekniska nämnden, 2019-09-30, § 200
  • Reglemente för Valnämnden, 2013-04-29, § 44

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hörby kommun beslutade 2020-05-25, § 96, om införande av en samordnad förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-17 § 170 att ge kommundirektören i uppdrag att verkställa beslutet. För att införa en samordnad förvaltningsorganisation behöver kommunen säkerställa att styrelsens och nämndernas reglementen är ändamålsenliga samt uppdaterade utefter nu gällande lagrum.

Kanslienheten har i dialog med representanter från samtliga av kommunens verksamhetsområden genomfört en analys samt upprättat ett förslag på reglemente för styrelse och nämnder i Hörby (Tjänsteskrivelse, Styrning och Ledning, 2021-12-16).

7. Föreskrift fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Föreskrift kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Hörby kommun”.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna uppgiftsfördelning är främst att säkerställa det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet och därmed minimera risken för ohälsa och olycksfall för kommunens anställda.

8. Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om förskoleplatser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med motion angående förskoleplatser.

9. Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om Viktoriamarknaden i Hörby

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit 2022-04-25 om Viktoriamarknaden i Hörby

10. Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om delad tur inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen har inkommit med motion gällande delade turer inom hemtjänsten.

11. Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om hantering av motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med motion om hantering av motioner.

12. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kapital och tjänster relaterade till ryska intressen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsen ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Anette Börjesson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande om kapital och tjänster relaterade till ryska intressen.

13. Besvarande av enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om hållplats för närtrafiken på Gamla torg

Förslag till beslut

Enkel fråga från Alling Svensson (C) ställs och med det muntliga svaret från Anders Hansson (SD) anses frågan vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Enkel fråga från Alling Svensson (C) till tekniska nämndens ordförande om hållplats för närtrafiken på Gamla torg.

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Renaldo Tirone (S) om budgetföljsamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande om budgetföljsamhet.

15. Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande från Mikael Olsson (KD) om ärende gällande Georgshillsskolans parkering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att en enkel fråga gällande Georgshillsskolan får ställas och besvaras av Anders Hansson (SD), tekniska nämndens ordförande

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med enkel fråga till Anders Hansson (SD), tekniska nämndens ordförande om ärende gällande Georgshillsskolans parkering.

16. Eventuella inkomna frågor

17. Avsägelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Marie Friberg (SD) som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ledamot och ordförande i valberedningen, ersättare i nämnden för VA- och räddningstjänst och ombud i Kävlingeåns vattenråd, samt att begära hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Sammanfattning av ärendet

Avsägelser har inkommit: Avsägelse från kommunala uppdrag, Marie Friberg (SD), ledamot kommunfullmäktige, ledamot barn- och utbildningsnämnden, ledamot och ordförande valberedningen, ersättare nämnden för VA- och räddningstjänst, ordinarie ombud Kävlingeåns vattenråd.

18. Valärenden

Paus

mötet återupptas ca kl 18:45

18. Valärenden

19. Meddelande kommunfullmäktige april 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden april månad 2022 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

1. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Kallelse till årsstämma 2022-05-12.

2. Sveriges Kommuner och Regioner - Val av kongressombud för perioden 2023-2027.

3. Överförmyndarnämnden - Månadsrapporter och uppföljningar för överförmyndarnämnden.

4. Överförmyndarnämnden - Uppföljning av granskning av årsräkningar.

Mötets avslutning

Mötesstart: 30/5 2022 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.