Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 29 augusti 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Eva Hellman-Persson, VD för Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastigheter AB

Talare

Madeleine Jönsson, jurist

Talare

Eva Hellman-Persson, VD för Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastigheter AB

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Eva Hellman-Persson, VD för Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastigheter AB

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Uno Hansson (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Lars Göran Ritmer (M)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPI)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Hörby kommuns försäljning av tre fastigheter

Ärende

Hörby kommuns försäljning av fastigheten Hörby Össjö 2 och del av Hörby 45:1 till Överum i Hörby Fastighets AB org. nr. 559384–0977 samt Hörby kommuns industrifastighets AB:s försäljning av fastighet Hörby Överum 3 till Överum i Hörby Fastighets AB org. 559384–0977

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Uppdra till kommunstyrelsen att avyttra fastigheten Hörby Össjö 2, 5 165 kvadratmeter, till Överum i Hörby Fastighets AB org. nr. 559384–0977 till en köpeskilling om 180 kr/kvm.
 • Uppdra till kommunstyrelsen att avyttra del av fastigheten Hörby 45:1, ca.10 500 kvadratmeter, till Överum i Hörby Fastighets AB org. nr.559384–0977 till en köpeskilling om 180 kr/kvm.
 • Uppdra till Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag att avyttra fastigheten Hörby Överum 3 till Överum i Hörby Fastighets AB org. nr. 559384–0977.
 • Godkänna att Hörby kommuns industrifastighets AB:s dotterbolag Överum i Hörby Fastighets Holding AB org. nr 559384–0969 säljer samtliga aktier i Överum i Hörby Fastighets AB org. nr.559384–0977 och därmed indirekt fastigheterna Hörby Össjö 2 och del av Hörby 45:1 samt Hörby Överum 3 till överenskommet fastighetsvärde om 149 000 000 kr, minus avdrag om 220 500 kr för minskad markarea, (optionsmark Hörby 45:1), samt löpande avdrag avseende amortering om 418 563 kr/månad enligt hyresavtal fram till dess att tillträde sker, till Nolato MediTech AB, org. nr. 556309–0678.
 • Godkänna avsiktsförklaring mellan Överum i Hörby Fastighets AB org. nr. 559384–0977 och Hörby kommun undertecknad den 8 juli 2022 gällande en eventuell kommande överlåtelse av den del av Hörby 45:1 som benämns ”Remsan”.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-05 § 60 att ge ett aktieägartillskott om 50 mkr till Hörby kommuns industrifastighets AB (HIFAB) samt utställa till HIFAB en kapitaltäckningsgaranti om 28 mkr, med giltighetstid till och med 2022-06-30. I samband med detta beslut gav kommunfullmäktige även HIFAB i uppdrag att se över och inkomma med förslag som innebär att stärka HIFAB:s egna kapital på lång sikt, och att HIFAB med dessa åtgärder kan återställa beviljad revers på 50 mkr till kommunen. Tiden för återställande ska ske inom 2 år, dvs senast 2023-03-05. Av protokoll från HIFAB daterat 2022-07-07 framgår att styrelsens ordförande och VD har förhandlat med bolagets hyresgäst Nolato MediTech AB, som vill förvärva fastigheten Hörby Överum 3 samt intilliggande mark (Hörby Össjö 2 och del av Hörby 45:1) genom bolagsaffär.

6. Kommunstyrelsens ordförande informerar

7. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Häggenäs 21:7 m fl, etapp 4 och 5, Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet, för etapp 4 och 5 av exploateringen på fastigheten Häggenäs 21:7 enligt bilagd fastighetsförteckning och karta, när anläggningen prövats och godkänts för övertagande av Mittskåne vatten.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen finns en planbestämmelse som anger att bygglov kan beviljas först när VA-anläggningen är byggd och godkänd. Godkännandet av VA_anläggningen kommer Mittskåne vatten att hantera så fort handlingarna inkommit. Enligt exploatören är anläggningen färdig för kontroll under första delen av sommaren. I detta fall ställer bygglovshandläggaren även krav på att verksamhetsområdet ska vara fastställt innan bygglov beviljas. Enligt ordinarie ordning hanteras utökning av verksamhetsområdet först efter att va-anläggningen är byggd och godkänd. Handläggningen av utökningen av verksamhetsområdet kan påbörjas parallellt, men anläggningen bör vara byggd och godkänd innan beslutet fattas i KF. Ett verksamhetsområde innebär ett antal skyldigheter för VA-huvudman och genom att VA_anläggningen ska godkännas innan verksamhetsområdet fastställs säkerställer vi att vi inte hamnar i en situation där ansvar förflyttas från exploatör till Mittskåne vatten som konsekvens av det utökade verksamhetsområdet.

8. Antagande av gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Anta dokumentet Reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun, antagandehandling 2022-06-03 att gälla från och med 2023-01-01.
 • Nu gällande reglementen för berörda nämnder upphör att gälla till och med 2022-12-31 och omfattar:
  • Reglemente för Kommunstyrelsen (KF, 2021-06-21, § 119)
  • Reglemente för Barn och utbildningsnämnden (KF, 2017-06- 26, § 85)
  • Reglemente för Bygg och miljönämnden (KF, 2021-06-21, 118)
  • Reglemente för Krisledningsnämnden (KF, 2003-12-22, § 129)
  • Reglemente för Kultur och fritidsnämnden (KF, 2017-06-26, § 84)
  • Reglemente för Tekniska nämnden (KF, 2019-09-30, § 200)
  • Reglemente för Valnämnden (KF, 2013-04-29, § 44)

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hörby kommun beslutade 2020-05-25, § 96, om införande av en samordnad förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-17 § 170 att ge kommundirektören i uppdrag att verkställa beslutet. För att införa en samordnad förvaltningsorganisation behöver kommunen säkerställa att styrelsens och nämndernas reglementen är ändamålsenliga samt uppdaterade utefter nu gällande lagrum. Kanslienheten har i dialog med representanter från samtliga av kommunens verksamhetsområden genomfört en analys samt upprättat ett förslag på reglemente för styrelse och nämnder i Hörby (Tjänsteskrivelse, Styrning och Ledning, 2021-12-16).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-15 § 346 att översända förslaget till samtliga av kommunens nämnder för yttrande. Kanslienheten sammanställde med bakgrund av nämndernas synpunkter ett reviderat förslag på reglemente. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30 återremitterades ärendet med följande motivering: ”Ändringsförslaget som muntligt redovisades under pågående möte är för omfattande och inte fakta säkrat. Frågan måste därför på nytt i demokratisk ordning beredas innan beslut i fullmäktige.” Ändringsförslaget i fråga gällde kap 1, 11 § första och andra stycket och berörde styrelseordförandes rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden samt styrelsens och nämndernas rätt att medge annan förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen eller nämnden att närvara vid dess sammanträden. Kanslienheten har berett ärendet och sammanställt ett nytt förslag till gemensamt reglemente.

9. Revidering av reglemente för Hörby kommuns revisorer

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag på Reglemente för Hörby kommuns revisorer enligt antagandehandling, daterad 2022-06-13.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att kommunfullmäktige antar ett revisionsreglemente. En översyn av reglementets följsamhet med nu gällande lagstiftning och praxis har genomförts och det har konstaterats att reglementet behöver uppdateras för att klargöra revisionens personuppgiftsansvar. I samband med det har reglementet uppdaterats utefter SKR:s senaste rekommendationer samt utefter kommunfullmäktiges presidiums synpunkter. Revisionen har getts tillfälle att yttra sig över underlaget vid två tillfällen. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare handläggning och särskild genomgång av paragraferna 15, 16, 17, 23 och 24 i antagandehandlingen daterad 2021-12-06.

10. Revidering av reglemente för partistöd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för partistöd antas och börja gälla 2023-01-01 samt grundstödet och mandatstödet indexuppräknas årligen.

Reservationer

Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Göran Ritmer (M) har genom beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-02 § 46 initierat ärende om revidering av partistöd med anledning av beslut om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige (Kommunfullmäktige 2021-10-25 § 209). Av underlaget till beslutet i fråga framgick det att partistödet i form av mandatstöd för de partier som är representerade i kommunfullmäktige skulle minska med 100 000 kr med anledning av en sådan förändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige. För varje mandat ett parti erhåller ges idag 10 000 kr i partistöd. För att undvika en sådan minskning av partistöd har mandatstödet i förslaget ändrats från 10 000 kr till 13 226 kr per mandat. Totala kostnaden påverkas inte.

Paus

mötet återupptas ca kl 20:30

11. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om hantering av motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

2022-05-13 inkom Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) med en motion gällande hantering av motioner. I motionen ställs följande yrkanden:

 • Att en policy samt riktlinjer för hantering av motioner tas fram som sedan Kommunfullmäktige beslutar om.
 • Att beredningen av motioner ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom 9 månader från att ärendet väckts genom motionen. Motioner ska beredas så skyndsamt som möjligt. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30 § 94 beslutades det att motionen får ställas och skickades till kommunstyrelsen för beredning. 2020-11-09 inom en motion från samma ledamöter där identiska yrkanden ställdes (Diarienummer KS 2020/418). Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 94 att avslå motionen. Kanslienheten bedömer att frågans karaktär inte har förändrats sedan senaste gången kommunfullmäktige behandlade motsvarande motion och hänvisar till tjänsteskrivelsen tillhörande ärende KS 2020/418. Tjänsteskrivelsen i fråga är bifogad aktuell tjänsteskrivelse.

12. Besvarande av fråga till Cecilia Bladh in Zito (SD) från Mikael Olsson (KD) om remiss av SOU 2021:95 ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas och besvaras av Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet

En enkel fråga har inkommit till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, från Mikael Olsson (KD), om remissen ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, SOU 2021:95

13. Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) från Mattias Jeppsson (M) ang. kommunalrådets förtroende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas och besvaras av Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet

En enkel fråga har inkommit till Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, från Mattias Jeppsson (M).

14. Motion från Mikael Olsson (KD) om samordning mellan kommunen och ideella föreningar

15. Motion från Mikael Olsson (KD) om ringbuss i Hörby kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit, 2022-07-19 från Mikael Olsson (KD) angående ringbuss i Hörby kommun.

16. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om gång cykelväg EK service

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) angående gång- och cykelväg EK-service.

17. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om gång- och cykelväg på Södra Rörumvägen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till Tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit 2022-07-29 från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) angående gång och cykelväg på Södra Rörumvägen.

18. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om nedskräpning vid återvinningsstationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om nedskräpning vid återvinningsstationer.

19. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om policy för anställning av personal

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) angående policy för anställning av personal.

20. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om webb-tv

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) angående möjlighet att sända arrangemang på webben.

21. Motion från Gunvor Håkansson om tillgänglighetsprogrammet för Hörby kommun och dess tillgänglighet i verksamheten, 2022-08-01

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit 2022-08-01 från Gunvor Håkansson angående tillgänglighetsprogrammet för Hörby kommun och dess tillgänglighet i verksamheten.

22. Motion från Gunvor Håkansson (C) om införande av kvällsturer inom närtrafiken Hörby kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit 2022-08-01 från Gunvor Håkansson (C) angående införande av kvällsturer inom närtrafiken i Hörby kommun.

23. Motion från Gunvor Håkansson (C) om införande av arvoden, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst för pensionärs- och handikapprådet i Hörby kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gunvor Håkansson (C) angående införande av arvoden, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst för pensionärs- och handikapprådet i Hörby kommun.

24. Motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om instiftande av pris Årets praoplats

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om instiftande av pris gällande årets praoplats.

25. Motion från Paul Jönsson (C) om att flytta EL-ställverket i centrala Hörby

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Paul Jönsson (C) har inkommit med motion med förslag att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en beredningsgrupp som undersöker möjligheten att nu eller i närtid undersöka möjligheten att flytta ställverket utanför Hörby tätort samt ta bort luftledningarna som skär genom Hörby tätort.

26. Eventuellt inkomna frågor

27. Avsägelser

28. Valärenden

29. Meddelanden

Ärende

Meddelanden till kommunfullmäktige maj-juli 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden maj månad 2022 för kommunfullmäktige.

Inkomna meddelanden

1. Länsstyrelsen – Ny ledamot i kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna.

2. Regionfullmäktige – Regionplan för Skåne 2022-2040.

3. Regionfullmäktige – Sammanträdesplanering 2023.

Mötets avslutning

Mötesstart: 29/8 2022 kl 19:00

En länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.