Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 19 december 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Mona Olin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Larsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Antagande av reglemente för överförmyndarnämnden och samverkansavtal

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Samverkansavtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, daterat 2018-02-26 avslutas per 2022-12-31
  • Förslag till nytt samverkansavtal mellan Höör och Hörby angående handläggning av överförmyndarärenden antas och gäller from 2023-01-01.
  • Reglemente gemensam överförmyndarnämnd Höör och Hörby upphävs per 2022-12-31
  • Förslag på revidering av reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun godkänns och gäller from 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommun har tagit beslut om avsiktsförklaring att ingå i gemensam nämnd med Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Sjöbo. Kommunerna har svarat att det inte är möjligt till mandatperioden 2023. För att ha möjlighet att ansluta till kommunernas överförmyndarverksamhet under mandatperioden på förvaltningssidan behöver Hörby kommun inrätta en egen nämnd eller överförmyndare och därmed avbryta nämndssamverkan med Höör. Beslut om avveckling gemensam nämnden, antagande av reglemente och samverkansavtal fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Överförmyndarnämnd eller överförmyndare kan bara inrättas/avvecklas i samband med ny mandatperiod: 19 kap. 7 § Föräldrabalken Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare väljs för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum. Detta betyder att en kommun senast december valåret ska utse antingen en nämnd eller en överförmyndare för de kommande 4 åren. Under innevarande mandatperiod kan inte nämnden avvecklas. Ärendet är därmed avhängigt beslut i både Höör och Hörby kommunfullmäktige senast i december 2022. Förslag till samverkansavtal för det fortsatta samarbetet med Höörs överförmyndarenhet har tagits fram. Överförmyndarenheten i Höör kommer enligt förslaget rapportera till nämnden i Hörby under 2023. Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om att godkänna reglemente för Överförmyndarnämnden. Förslag på reglemente har tagits fram.

6. Taxor och avgifter 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor och avgifter med förändringar.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till nya och reviderade taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023.

7. Revidering av arvodesreglemente Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag på revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023–2026.

Sammanfattning av ärendet

Reglemente för ersättning till förtroendevalda behöver revideras i det fall fullmäktige avslutar den gemensamma överförmyndarnämnden. I bilagt förslag har gemensamma överförmyndarnämnden ändrats till Överförmyndarnämnden. I förslaget är arvodesnivån samma som den gemensamma nämnden. Inga förändringar i övrigt.

8. Avyttring av Kraftringen service AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kraftringen Service AB avyttras.

Sammanfattning av ärendet

Kraftringen Service AB är Kraftringens entreprenad- och servicebolag. Företaget levererar entreprenad-, service- och tekniska tjänster inom tjänsteområden som elkraft och belysning. En affärsgenomlysning har genomförts har visar att marknaden för elkraftsentreprenader nu och framöver präglas av hög konkurrens och låga marginaler.En avyttring väntas bidra till riskeliminering inom koncernen, öka fokus på kärnverksamheten och frigöra kapital till kommande investeringar. Kraftringens styrelse har efter genomförd affärs- och marknadsanalys föreslagit för sina ägare att Kraftringen Service AB ska avyttras.

9. Digitaliseringsstrategi Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna digitaliseringsstrategi för Hörby kommun 2022-2025. Beslutet gäller under förutsättning att KF beslutar upphäva dokumentet det digitala Hörby 2019-2025.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva dokumentet digitala Hörby antaget 2019 med anledning av antagandet av ny digitaliseringsstrategi i enlighet med Styrmodell för Hörby kommun

Sammanfattning av ärendet

Dokumentet Det digitala Hörby, Digitaliseringsstrategi 2019-2025 behöver revideras för att stämma med befintlig ansvarsfördelning för digitalisering utifrån den nya organisationsstrukturen i Hörby och för att bättre harmonisera med ägardirektivet för det gemensamt ägda bolaget IT kommuner i Skåne AB. Syftet med strategin är att ha en tydlig inriktning och styrning av Hörby kommuns digitaliseringsarbete. I enlighet med beslutad styrmodell för Hörby kommun ska Kommunstyrelsen anta strategier vilket medför att den reviderade strategin blir en ny digitaliseringsstrategi under förutsättning att Kommunfullmäktige upphäver den tidigare beslutade strategin. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hörby kommun genomförde PwC under år 2021 en granskning av arbetet med digitalisering i kommunen och deras rekommendationer till kommunstyrelsen är beaktade i den nya digitaliseringsstrategin.

10. Beslut om antagande av detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att detaljplanebestämmelser för berörda fastigheter ska anpassas efter rådande omständigheter på platsen och att befintlig industriverksamhet inom Överum 3 ska kunna expandera västerut genom att aktuellt planområde planläggs för Industri (J). Huvuddragen i detaljplanen är att planområdet planläggs för Industri (J). Planläggningen fungerar som en brygga mellan befintliga områden som idag är planlagda för industri. Genom att binda samman användningsområdena skapas en ändamålsenlig helhet för befintlig verksamhet på platsen. Arealen för planområdet är ungefär 2 750 kvm. De fastigheter som berörs av detaljplanen är del av Hörby 45:1 och del av Överum 3. Överum 3 ägs av Hörby kommuns Industrifastighetsaktiebolag. Hörby 45:1 ägs av Hörby kommun

11. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om sekretessregler

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

En interpellation har inkommit från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande avseende sekretessregler.

12. Besvarande av motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna genom Hans Frank har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående boende för medborgare med funktionshinder. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar: Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anslå medel för uppförande av gruppboende. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa markområde inom Hörby tätort och upphandla byggnation av ett gruppboende med en total byggnadsyta på c:a 400 kvm.Som ett led i beredningen har kommunstyrelsen överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande.

13. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om skyddsjakt, kommunjägare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om att anställa en kommunjägare. Tekniska nämnden undersöker behovet av skyddsjakt i Hörby kommun och kommer under våren 2023 ta fram ett förslag för hantering av skyddsjakt.

14. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI) m.fl. om att kommunen genast ser över möjligheten att etablera busshållplatser (väster och öster ut) vid det nya affärsområdet (Willys) som håller på att uppföras mellan Hörby och Osbyholm

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen bifalles.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna tillsammans med Trafikverket för en cykelbana till det nya affärsområdet och med Skånetrafiken om en hållplats utanför det nya affärsområdet

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) har 2022-02-09 inkommit med en motion med önskemål om att kommunen ser över möjligheten att etablera busshållplatser vid det planerade affärsområdet väster om Hörby tätort samt önskemål om att kommunen tar initiativ till en gång- och cykelbana mellan Ica Kvantum och det nya området. Kommunfullmäktige har beslutat 2022-03-28, § 35 att motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. Det aktuella området ligger väster om Hörby tätort. För fastigheterna strax väster om Nolato och ambulansstationen pågår just nu arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Den nya detaljplanen omfattar fastigheten Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1 och de planeras att planläggas för besöksanläggningar och handel med livsmedel. I dagsläget binds det aktuella området ihop med Hörby tätort genom en gång_och cykeltunnel under väg 13 i områdets norra del. Närmsta busshållplats är Magistergatan som ligger i den västra änden av Ringsjövägen. På Magistergatan stannar SkåneExpressen 1 (Malmö-Hörby-Kristianstad), SkåneExpressen 2 (Lund-Hörby), linje 330 (Hörby-Sjöbo), linje 469 (Hörby_Fulltofta Naturcentrum-Höör), linje 470 (Höör-Hörby) och linje 474 (Eslöv-Hörby). Idag är det en omväg för gående och cyklister att transportera sig från hållplatsen på Magistergatan till området. Detta resulterar i att en del oskyddade trafikanter genar över cirkulationsplatsen. Vid utveckling av ett nytt affärsområde kommer trafiken till området öka. Därför bör gång- och cykelnätet samt kollektivtrafiken ses över. En förbättring av både kollektivtrafiken och gång- och cykelstråken runt det nya affärsområdet kräver samverkan med flera aktörer. Det är Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken och Trafikverket är väghållare för vägarna runt affärsområdet (väg 13 och väg 1134). En dialog kommer att föras med båda parter för att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till det nya affärsområdet.

15. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI) om att ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och styrelser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen bifalls och Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en uppförandekod för Hörby kommuns nämnder och styrelser.

Sammanfattning

Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI) har inkommit med motion med förslag att ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och styrelser. Förslaget i motionen är en fråga för den politiska organisationen i Hörby kommun. Det finns i sig inga hinder för att ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och styrelse. En uppförandekod får ses som en frivillig och ej tvingande överenskommelse. Utifrån det exemplet som hänvisas till i motionen från en annan kommun bedömer förvaltningen att det kan innebära svårigheter att bedöma och följa upp uppförandekoden vid eventuella upplevda avvikelser.

16. Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) om arbetsmiljö vid hemarbete

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Henrik Andersson (S) har inkommit med motion 2021-03-03 med förslag att kommunledningsförvaltningen med HR-chefen i spetsen ges i uppdrag att ta fram en plan för hur en såväl god fysisk som psykosocial arbetsmiljö garanteras vid hemarbete.

17. Besvarande av motion från Anette Börjesson (MP) och Erik Ridderby (MP) om att "Ingen ska vara digitalt utanför"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Anette Börjesson (MP) och Erik Ridderby (MP) har inkommit med motion 20221-02-26 med följande tre förslag: • Att kommunen skapar en digital ombudsperson som har till uppgift att hjälpa medborgare som sällan eller aldrig använder internet eller andra digitala system • Att Hörby kommun informerar om ombudspersonen vid varje utskick av evenemangskalendern • Att det finns alternativ till alla digitala system för de kommuninvånare som inte vill eller kan använda de digitala systemen.

18. Val av ägarombud till Trygghetscentral Skåne Nordost

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att välja Anders Hansson (SD) som ordinarie ägarombud för Hörby kommun med Mattias Jeppsson (M) som ersättare i Trygghetscentral Skåne Nordost.

Sammanfattning av ärendet

Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare. Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de som vistas och bor i ägarkommunerna. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 § 115 Hörby kommun går in som delägare och köper en aktiepost motsvarade 1.000.000 kr. Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande Trygghetscentralen Inför extra bolagsstämma lämnar samtliga delägare uppgift om ägarombud, en ordinarie och en ersättare.

19. Eventuellt inkomna frågor

20. Avsägelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Yvonne Kulstad (C) beviljas avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden och Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Skåne avseende ny ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet.

21. Valärenden

22. Meddelande kommunfullmäktige november 2022

Mötets avslutande

Mötesstart: 19/12 2022 kl 18:00

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Mötet går att se textat inom två veckor efter livesändningen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.