Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 30 januari 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Kristina Holmqvist (M)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Anders Larsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sandra Vighagen (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Taxor och avgifter 2023

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till nya och reviderade taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023.

7. Skrivelse från revisorerna angående revisionens reglemente

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att översända förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget till Revisionen i Hörby kommun angående skrivelse daterad 2022-11-01.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Hörby kommun har inkommit med skrivelse som är ställd till kommunfullmäktige. Revisorerna anser att § 17 i revisorernas reglemente är i strid med 12 kap. § 7 kommunallagens bestämmelse att varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. I reglementet § 17 står det att ”En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordförande och av ytterligare den/de som revisorerna utser.” Förvaltningen anser inte att behov av korrigering föreligger med hänvisning till vad som redogörs för i tjänsteskrivelsen.

8. Firmatecknare Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kolumnen ”Kvittera medel på kommunens plus- och bankgiro samt bankkonto, två i föreningen” tas bort samt föreslår kommunfullmäktige besluta att firmatecknare för Hörby kommun godkänns enligt bilagd sammanställning (bilaga 1), och utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmatecknare.

Sammanfattning av ärendet

I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom reglementen, delegeringsordningar eller i andra beslut. I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av delegationsordningen.

Begreppet firmatecknare förekommer inte i kommunallagen. Firmatecknare står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon. Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.

I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Hörby kommun och annan part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas.

Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare. Många kommuner fattar därför beslut om att utse särskild firmatecknare för att underlätta ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen.

9. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om att erbjuda skolbiljett i Skånetrafiken för alla gymnasieelever i Hörby kommun som gäller dygnet runt

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med motion med förslag att:

 • Erbjuda alla gymnasieelever gratis skolbiljett även på helger är ett stort steg för att öka jämlikheten, minska segregation och förbättra integration mellan ungdomar i Hörby.
 • Samt erbjuda seniorbiljett inom Hörby kommun innebär en ökad trygghet för våra seniorer som kan vara aktiva och besöka sina vänner och familjer utan att vara beroende av bil. Kommunfullmäktige beslutade att skicka motionen för beredning till kommunstyrelsen. Ärendet har beretts av avdelning styrning och ledning och sektorbildning.

10. Besvarande av motion från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) om coronastöd till lantbruk och skogsnäring

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) har 2021-03-05 inkommit med motion med följande förslag:

 1. Att kommunen gör en analys tillsammans med berörda näringar om vilka behov man har för att klara sin produktion utan arbetskraft från annat land.
 2. Att kommunen snabbt arrangerar nödvändiga utbildningar för arbetslösa utifrån det resultat som analysen ger.
 3. Att kommunens arbetsmarknadsenhet handlägger frågan och vid behov förstärks.
 4. Att nödvändiga medel avsätts för detta ändamål

11. Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S) om gratis kollektivtrafik för ungdomar i gymnasieåldern

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S) har inkommit med motion med förslag att gymnasieungdomar skall få gratis kollektivtrafik, dygnet runt inom Skåne. Kommunfullmäktige beslutade att skicka motionen för beredning till kommunstyrelsen. Ärendet har beretts av avdelning styrning och ledning och sektor bildning.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.25

12. Besvarande av motion Från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om utredningen av ägandeform för kommunens fastigheter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) där de vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att genom en extern part utreda hur kommunens samtliga verksamhetslokaler placeras i ett fristående, av kommunen, helägt fastighetsaktiebolag med inriktningen att i övertagandet hantera verksamheternas krav på drift- och underhåll och reinvesteringar samt framtida nyinvesteringar. Det finns starka argument för att förvalta och äga sina egna lokaler, under förutsättning att detta görs effektivt. Fördelarna med kommunens nya organisation, en förvaltning, minskar stuprörseffekten och bör utvärderas innan eventuella utredningar av ovan karaktär görs. Mot bakgrund av ovan föreslås ovan motion avslås.

13. Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om inrättande av en teknisk support

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Lillemor Widh (S) har inkommit med en motion med förslag:

 1. Att det inrättas en tekniksupport funktionen i kommunen, som kan serva alla behövande.
 2. Att lämplig lokal tillhandahålls för att kunna få träffa supportfunktionen.
 3. Att kunna nå supportfunktionen för att beställa hembesök.
 4. Att snarast utreda och sjösätta detta för att utveckla Hörby till en framtidskommun.

Frågan om digitalt utanförskap, särskilt för den äldre delen av kommunens befolkning är viktig. Samtidigt är motionens förslag mycket svåra för kommunen att tillgodose. Medborgare väljer olika tekniska lösningar, olika plattformar och olika leverantörer av digitala tjänster för att tillgodose sina personliga digitala behov. Kommunen har inget formellt uppdrag på detta område då det handlar om att lösa tekniska- eller handhavandeproblem som uppstått inom ramen för ett provat avtalsförfarande mellan kund och leverantör. Detta behov bör istället kunna tillgodoses av leverantören av den digitala tjänsten, av tillverkaren av den digitala produkten, eller via andra informella kanaler i personens närhet. Kommunen arbetar aktivt för att motverka digitalt utanförskap genom bredbandsutbyggnad, tillgänglighetsfrågor avseende kommunens webbplats, samt genom tillhandahållande av konsumentvägledning för den enskilde köparen av digitala produkter och tjänster.

14. Besvarande av motion från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C) m.fl. angående demokratiberedning

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C), Anders Larsson (C) m.fl. om Demokratiberedning i Hörby kommun har inkommit 2021-04-26. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 96 att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Enligt 3 kap 2 § kommunallagen får kommunfullmäktige fritt inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall avgöras av kommunfullmäktige. Demokratiberedningar går att finna flera svenska kommuner och har vanligen i uppgift att hantera och bereda frågor liknande de som föreslås i motionen. I det fall motionen bifalles krävs att ett reglemente för demokratiberedningen upprättas där det framgår bland annat mål och syfte, övergripande uppgifter, arbetsformer samt hur beredningen skall sammanträda.

Kommunfullmäktige har även att utse ledamöter och ersättare som ska sitta i demokratiberedningen. Frågan om eventuellt administrativt stöd till beredningen behöver också redas ut.

15. Besvarande av motion från Uno Hansson (V) - Ett hem är inte en belöning, det är en rättighet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Uno Hansson (V) daterat 2020-03-09”Ett hem är inte en belöning, det är en rättighet”. Hörby kommun har för lågt antal individer för att starta projektet bostad först. Behoven tillgodoses idag genom träningslägenhet, andra handskontrakt med stöd i bostaden vid behov

16. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om delad tur inom hemtjänsten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Under kommunfullmäktige mötet den 2022-05-30 behandlades en motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) och beslutade att skicka motionen till Socialnämnden för utredning. Motionen lydelse är: ”Vi kristdemokrater i Hörby har fått till oss att våra undersköterskor inte uppskattar sina delade turer på helger. Det är hög tid att vi lyssnar på vår personal och tar till oss deras önskemål. Vi förstår också att detta kan kosta men de tycker vi i KD Hörby är nödvändigt. Vår personal är guld värd och vi bör underlätta deras situation. Att börja klockan 07.00 och sluta klockan 22.00 med en lucka på ca 4 tim mitt på dagen, är en jobbig arbetas dag. Sen borde vi också erbjuda vår personal i vården en egen företags telefon, detta är en lite peng att betal men kan underlätta mycket i deras arbete. Sen är de ju också en säkerhets sak. De har sina mobiler de kan messa mejla ringa utan att behöva tömma mobilen efter sina pass, kanske rent av att de kan loga in på tesen och appvan, kunna ha sin egen telefonlista. Att ge sektorchef omsorg i uppdrag att ta fram kostnaden för att ta bort delad tur för undersköterskorna samt redovisa tillbaka detta. Att ge sektorchef omsorg i uppdrag att ta fram kostnader för att ge tillsvidareanställda USK en egen bra arbetstelefon samt undersöka om de hade gått att köra tesen och appvan på dessa telefoner på ett säkert sätt.

17. Besvarande av motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag 2021-09-25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) har inkommit med motion med förslag att: När paddan vi har är över 5 år eller om den går sönder så ska laptops erbjudas istället. Kostanden för att köpa en dator jämfört med iPad är marginell. Unikom har undersökt frågan om underhåll av ipads kontra dator.

Slutsatsen är att en övergång till dator innebär en större arbetsbelastning då risken för problem är större, varför Unikom inte rekommenderar detta. Vidare är det inte möjligt att läsa GDPR- och sekretesskyddade handlingar via den webbaserade versionen av MeetingsPlus. Orsaken är att när en användare öppnar en PDF-fil via webbläsaren på datorn kan användaren spara ner filer på sin privata dator och även sprida den vidare. Eftersom att GDPR- och sekretesskyddade handlingar inte ska kunna spridas vidare har leverantören som ett en säkerhetsåtgärd lagt på en spärr så att användare inte kan öppna dessa typer av handlingar. Detta problem förekommer inte när användare använder sig iPads eftersom användare läser handlingar i appen.

18. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende avsiktsförklaring familjecentral, från Therese Herrman (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning av ärendet

Therese Herrman (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, avseende avsiktsförklaring familjecentral.

19. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om sekretessregler från Hans Frank (L)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation har inkommit från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande avseende sekretessregler.

20. Val av ombud och ersättare ombud till Skånes kommuners förbundsmöte för mandatperioden 2023–2026, 3+3

Paus

20. Val av ombud och ersättare ombud till Skånes kommuners förbundsmöte för mandatperioden 2023–2026, 3+3

Paus

20. Val av ombud och ersättare ombud till Skånes kommuners förbundsmöte för mandatperioden 2023–2026, 3+3

21. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen (Tätortsfrågor och Jord- och skogsbruksfrågor) mandatperioden 2023–2026

 

PUNKT 21 - 48 KLUBBADES IGENOM SAMTIDIGT

22. Val av Ombud och ersättare till Östra Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening mandatperioden 2023–2026, 1+1

23. Val av ledamot och suppleant i styrelsen för IT-kommuner i Skåne AB för mandatperioden 2023–2026 1+1

24. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, IT-kommuner i Skåne AB

25. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Hörbybostäder AB

26. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Hörby kommuns Industrifastighets AB

27. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Inera AB

28. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Kommunassurans Försäkringar AB

29. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Kommuninvest AB

30. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Kraftringen Energi AB

31. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, MERAB

32. Val av ledamot och ersättare i AV Media Skåne 1+1

33. Val av stämmoombud vid bolagstämma, Helgeåns vattenråd

34. Val av ledamot och ersättare i Kävlingeåns vattenråd

35. Val av stämmoombud och ersättare till ombud i Kävlingeåns vattenråd

36. Val av stämmoombud vid bolagstämma, Ringsjöns vattenråd

37. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Mittskåne Utveckling

38. Val av ledamot och ersättare i Mittskåne utveckling

39. Val av stämmoombud och ersättare vid bolagstämma, Södra Skånes skogsbruksområde

40. Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén Skåne Nordost

41. Val av ombud till Österlens vattenråd

42. Val av ledamot och ersättare i Österlens vattenråd

43. Val ledamot och ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Sammanfattning av ärendet

Hörby Kommunfullmäktige väljer sin ledamot och ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, Kristianstads kommun utser två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, och två ersättare, medan övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare.

48. Extra ärende - Val av ombud och ersättare till Föreningen Energikontor Syd

44. Eventuellt inkomna frågor

45. Avsägelser

Sammanfattning

Annika Nilsson (C), begär avsägelse från uppdraget som ersättare i Hörby kommunfullmäktige.

46. Valärenden

47. Meddelande kommunfullmäktige december 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden november-december månad 2022 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av huvudärendet

 • Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.

Mötets avslutande

Mötesstart: 30/1 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.