Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 27 februari 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sezgin Kadir, VD och Koncernchef på Kraftringen

Talare

Sezgin Kadir, VD och Koncernchef på Kraftringen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Sezgin Kadir, VD och Koncernchef på Kraftringen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sezgin Kadir, VD och Koncernchef på Kraftringen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare och justeringstid och plats

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredraglistan

5. Information från Kraftringen AB

6. Kommunstyrelsens ordförande informerar

7. Revidering av inköpspolicy för Hörby kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna reviderad inköpspolicy att gälla från och med 1 mars 2023.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till reviderad inköpspolicy.
Föregående policy titulerades upphandlingspolicy.

8. Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområden Överum 3, Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att redaktionella ändringar får göras.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten, fastighet samt dagvattengata, med fastigheterna enligt bilagd karta ”Nytt VO Överum 3 och delar av Hörby 45:1”

Sammanfattning

Enligt 6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas.

De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av spillvatten och dagvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata i västra Hörby Beslutsunderlag ses i ”Nytt VO Överum 3 och delar av Hörby 45:1” De aktuella delarna av fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område avsett för industri, eller inom områden som planeras för industri eller detaljhandel, kontor, besöksanläggningar, verksamheter. Marken som föreslås inkluderas i verksamhetsområde är antingen obebyggd eller tillhör Nolatos befintliga verksamhet.

9. Förslag till gatunamn och kvartersnamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa följande gatunamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47, Stavröd: - Tenngatan (gatunamn)

Sammanfattning

En detaljplan vann laga kraft under hösten 2021. Detaljplanen innehåller en ny gata som behöver namnges. Beslut för nytt gatunamn (Järngatan) togs 2022-06-20 men det namnet finns redan för en annan gata som inte blivit utbyggd än. Därför måste ett nytt namn beslutas. Detaljplanen för del av Hörby 43:47, Stavröd, vann laga kraft 2021-10-22. Vägen som ansluter till planområdet behöver namnges, liksom den lokalgata som kan komma att byggas inom kvartersmark. Namnberedningen beslutade föreslå följande gatunamn: - Tenngatan. Namnförslagen har varit ute på remiss. Fyra yttrande inkom varav alla var utan erinran.

10. Renhållningstaxa 2023

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna kompletteringarna i befintlig renhållningstaxa redovisat i bilaga 1-3, samt godkänna revideringarna i taxan att gälla from 2023-04-01.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. MERAB har inkommit med förslag till kompletteringar för verksamhetsåret 2023. I den nu gällande renhållningstaxan infördes möjligheten att installera underjordsbehållare men det finns ingen beslutad avgift för tjänsten tömning av underjordsbehållare och därför behöver taxan kompletteras med detta. Från 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall från hushåll som inte uppkommit/ producerats i yrkesmässig verksamhet klassas som kommunalt avfall. Det medför att kommunen har ett ansvar för att hämta avfallet fastighetsnära. För detta behövs då också en avgift specificerad i renhållningstaxan. Brandsläckare klassas som kommunalt avfall och det innebär att kommunen är skyldig att ta emot detta avfall från hushållen. MERAB föreslår att brandsläckare ska kunna lämnas på återvinningscentralerna samt att lämning av en brandsläckare ska ingå i grundavgiften. Om ett hushåll vill lämna flera brandsläckare föreslås en avgift tas ut för detta. I bilaga 1-3 redovisas förslagen till nya avgifter. De nya avgifterna föreslås träda i kraft 2023-04-01.

11. Attestreglemente

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva attestreglemente, KS Beslut 2014-12-01 § 184, samt fastställa Attestreglemente Hörby kommun, daterat 2022-11-30.

Sammanfattning

Föreligger reviderat attestreglemente för Hörby kommun.

12. Inrättning av arbetsgrupp avseende reglemente för ersättning till förtroendevalda 2023-2026

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att

  1. Inrätta arvodesgrupp för översyn av ”reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023–2026” från och med 1 juli 2023 med anledning av förslag om inrättande av nya nämnder och utskott.
  2. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från respektive parti representerat i kommunfullmäktige.
  3. Arvodesgruppens arbete ska vara slutfört den 17 april 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 om införande av en samordnad förvaltningsorganisation med resultatet att fyra förvaltningar blev en förvaltning med tre sektorer och två avdelningar. Den politiska organisationen behöver anpassas till förvaltningen för att skapa maximal nytta för kommunens invånare. I nuläget skapas parallella processer hänförligt till att sektorerna arbetar mot flera nämnder. En anpassad politisk organisation skulle leda till bättre samordning, tydligare roll- och ansvarsfördelning samt kostnadseffektivitet, tydligare beslutsprocesser. Förslaget på organisation ska utgå från anvisningar nedan: • Nämnder inrättas för respektive sektor i förvaltningen (Omtanke, Livsmiljö och Bildning) med undantag för tillsyn och tillståndsverksamhet för vilken verksamhet en ny nämnd inrättas. • Avdelningarna Styrning och ledning och kommunservice lyder båda under kommunstyrelsen. Det betyder att kommunstyrelsen tar över ansvaret för uppgifter som ligger under tekniska nämnden. För att säkerställa den politiska styrningen inrättas ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen som handhar frågor som inte behöver hanteras i KsAu och kommunstyrelsen. Uppdraget omfattar att ta fram förslag på reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Hörby kommun samt övriga styrande dokument som blir aktuella för revidering till följd av förslaget.

13. Besvarande av motion från Ingela Brickling (C), Gunvor Håkansson (C) m.fl. om samverkan med motorintresserade ungdomar i centrala Hörby

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Gunvor Håkansson (C), Per-Erik Andersson (C) och Ingela Brickling (C) har inkommit med förslag att: Kommunen via sina mediekanaler bjuder in ungdomar att medverka i samtal kring de problem som finns, för att sedan - tillsammans med ungdomarna och Polisen – diskutera möjliga lösningar vad gäller meningsfulla aktiviteter och ev behov av lokaler eller samlingsplatser. Genom att involvera ungdomarna tror vi att det går att hitta en framkomlig väg.

14. Besvarande av motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) om arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) har inkommit med motion med 1. Förslag att kommunstyrelsen redovisar den riskanalys som enligt lag ska förekomma organisationsförändringar. 2. Kommunstyrelsen tillsätter en extern utredare med uppdraget att granska den psykosociala arbetsmiljön 3. Samtliga relevanta arbetstagarorganisationer är delaktiga i utformningen av uppdraget ovan nämnt. 4. Kommunstyrelsen verkar för att upprätta en god kommunikation med arbetstagarorganisationerna gällande arbetsmiljöfrågor. 5. Kommunstyrelsen omgående och i samverkan med arbetstagarorganisationerna reviderar kommunens arbetsmiljöpolicy och gör det tydligt vem arbetstagaren ska vända sig till om den som kränker är närmaste chefen eller annan som man är beroende av. 6. Hörby kommun införskaffar ett verktyg för att underlätta anmälningar och utredningar inom den psykosociala arbetsmiljön.

15. Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) om framtagande av ett lokalt landsbygdsprogram

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har lämnat in en motion kring framtagandet av ett landsbygdsprogram för Hörby kommun. Enligt Hörby kommuns styrmodell är ett av kommunens fokusområden ”levande landsbygd”. Tanken med styrmodellen är att tillgodose det som motionen efterfrågar i termer av samspel mellan landsbygd och tätort. I arbetet med näringslivsfrågorna ingår vidare arbete med både lantbruk, småföretagare samt besöks- och destinationsnäringar, vilka alla har en tydlig koppling till landsbygdsutveckling. I arbetet med kommunens nya översiktsplan ingår även landsbygdsutveckling och attraktivitetsfrågor för hela kommunen. Bedömningen är därför att ett specifikt program för landsbygdsutveckling i nuläget inte behövs eftersom frågan täcks in av pågående insatser inom området.

16. Besvarande av motion från Anders Larsson (C) om kommunicering av naturvårdsprogrammet

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslås besluta att motionen avslås.

Sammanfattning

Anders Larsson (C) yrkar att Naturvårdsprogrammet för Hörby kommun kommuniceras tydligare genom media och press, hemsida och även till markägare, föreningar och andra intressenter. Naturvårdsprogrammet har kommunicerats under remissperioden och är tillgängligt på Hörby kommuns hemsida. Naturvårdsprogrammet kommer även framhävas i strategiska dokument som är under framtagande.

17. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om en oberoende utredning om avtalshanteringen av kommunledningen

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) har inkommit med motion 2021-04-13 med förslag att: • Kommunledningen omgående med hjälp av externa resurser genomför en oberoende utredning om vad som gjorts och inte gjorts och om upphandlingarna skett utifrån Lagen om offentlig upphandling. • Efter genomförd utredning vidta adekvata åtgärder utifrån utredningens resultat.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.20

18. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen bör inrätta en tjänst som friluftssamordnare i Hörby kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås.

Sammanfattning

SPI Välfärden lämnade in en motion 2022-03-09 där partiet anser att kommunen bör inrätta en tjänst som Friluftssamordnare i Hörby kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-17 § 51 att ge i uppdrag till Kultur och fritid att utreda möjligheten att inrätta en tjänst som friluftssamordnare i Hörby kommun. Motionen är hanterad i kultur- och fritidsnämnden 2022-12-06 § 103, då nämnden beslutade att avslå motionen.

19. Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) om införande av arvoden, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst för pensionärs- och handikapprådet i Hörby kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås.

Sammanfattning

I motion inkommen den 1 augusti 2022 yrkar Gunvor Håkansson (C) att: - Utredning görs av att arvode, körersättning och förlorad arbetsförtjänst utgår till handikapp- och pensionärsrådens föreningsrepresentanter motsvarande politikernas arvoden och ersättningar. - Att utredningen görs skyndsamt med tanke på ny mandatperiod 2023–2026. Syftet med de kommunala råden är att säkerhetsställa kontinuerlig dialog mellan kommunens politiska organ och idéburna organisationer med social inriktning. Representanterna från de idéburna organisationerna får genom detta ett informationsutbyte med representanter från Hörby kommuns beslutande församlingar avseende intressena för de föreningarna de representerar. Utifrån detta bör antagande göras att dessa representanter engagerar sig ideellt utifrån syftet från de intresseföreningar vars ändamål de representerar och går inte att likställa med förtroendevalda som enligt lag har rätt till ekonomisk ersättning för sina förtroendeuppdrag. Eventuell ekonomisk kompensation bör därför hanteras av föreningarna de representerar liknande den princip som gäller kommunens andra råd så som näringslivsrådet etc.

20. Interpellation från Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande angående energi och klimatplan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att interpellation får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning

En interpellation har inkommit från Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande avseende energi- och klimatplan.

21. Interpellation från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) om att verkställa beslut

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning

En interpellation har inkommit från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande avseende verkställande av beslut.

22. Val av ombud och ersättare ombud till Skånes kommuners förbundsmöte för mandatperioden 2023–2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023–2026 utse två ombud och två ersättare under denna punkt.

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30, § 20 valdes ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte. Vid expediering av beslutet återkom Skånes kommuner och meddelade att det under 2022 gjordes ändringar i stadgarna avseende kommunernas antal av ombud och ersättare. Detta har inneburit att antalet för Hörby kommun har minskat från tre till två. Då kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023 valde 3 ombud och tre ersättare måste valet göras om och endast välja två ombud och två ersättare.

23. Eventuellt inkomna frågor

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:

Enkel fråga får ställas och besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Cecilia
Bladh in Zito (SD)

24. Avsägelser

25. Val av ledamöter och ersättare i arbetsgrupp avseende reglemente för ersättning till förtroendevalda 2023-2026

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare i arbetsgruppen avseende reglemente för ersättning till förtroendevalda 2023-2026 väljs.

26. Valärenden

Paus

mötet återupptas ca kl 19.45

26. Valärenden

27. Meddelande kommunfullmäktige januari 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna redovisningen av meddelanden januari månad 2023 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning

  • Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.

28. Hemställan om förlängd tidsfrist - återställandet av aktieägartillskott

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Bevilja av Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) (org. nr 556093–6667)
begäran om förlängd tidsfrist gällande återställandet av aktieägartillskott om 50 mkr
från 2023-03-05 till 2025-06-30.

Mötets avslutande

Mötesstart: 27/2 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Tryck här för Mötets Kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Mötet går att se undertextat några dagar efter livesändningen. När texten är klar, går det att trycka på textikonen i spelaren för att visa texten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.