Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 27 mars 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Jens Rosberg (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Jens Rosberg (L)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

Förslag på justerare samt tid och plats för justering

Lars-Johan Malmgren (SD) och Henrik Andersson (S), tisdag den 4 april 2023 klockan 17.00 i kommunhuset.

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Besvarande av motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om inventering av obebodda fastigheter

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: • Motionen bifalls i del att en inventering av obebodda fastigheter påbörjas. • Motionen avslås i del att kommunen ansvarar för processen efter inventeringen.

Sammanfattning av ärendet

Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med motion med yrkande om att Sektor Livsmiljö inom en snar framtid ska påbörja en inventering av obebodda fastigheter för att öka möjligheten för fler att bo och verka inom kommunen.

En inventering av obebodda fastigheter faller inom ramen för det uppdrag som kommunen har att verka för en levande landsbygd och är en aktivitet som kommunen, genom Planering och utveckling, har för avsikt att initiera under pågående verksamhetsår. Bygg & miljö inom sektor Livsmiljö har ett visst underlag när det kommer till fastigheter som skulle kunna vara obebodda att utgå ifrån vid genomförandet av inventeringen. En annan metod är att begära ut underlag från fastighetsregistret över fastigheter som idag saknar folkbokförda personer skrivna på fastighetens adress.

7. Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) om äldrevården i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: • Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Det finns sedan tidigare ett avvecklingsbeslut från Socialnämnden (Socialnämnden (2021-04-29 SN §83)) gällande Hagadal och Källhaga, då lokalerna ej anses lämpliga. Vi vill göra gällande att Socialnämnden sedan aktuell motion skrevs har fattat ett beslut om att det eventuellt nya boendet ska drivas kommunalt och inte av en extern aktör.

Frågan om Önnebo har besvarats flera gånger sedan 2021. Lokalerna är förvisso ändamålsenliga för omsorg av personer med kognitiv svikt, men en verksamhet med så få platser är mycket dyr och får anses inte vara ekonomiskt försvar i kommunal regi. Vidare har det nu visat sig att Socialnämnden inte längre ska bära kostnaderna för fastigheten vi inte använder, varför detta nu saknar relevans i sammanhanget.

8. Besvarande av motion från Hans Frank (L) om ändring av krav för friskvatteninstallationer på obebodda lantbruksfastigheter eller lantbruksfastigheter med sporadiskt boende

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: • Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

En motion har ställts till kommunfullmäktige Hörby om ändring av krav för friskvatteninstallationer på obebodda lantbruksfastigheter eller lantbruksfastigheter med sporadiskt boende.

9. Besvarande av motion från Liberalerna om avgiftsminskning eller om möjligt befrielse från terminsavgift till Kulturskolan i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: • Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-03-28 att översända motionen till Kultur- och fritidsnämnden för beredning.

10. Besvarande av interpellation från Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående energi och klimatplan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Interpellation får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation har inkommit från Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande, avseende energi och klimatplan.

11. Besvarande av interpellation från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) om att verkställa beslut

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: • Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation har inkommit från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande, avseende verkställande av beslut.

12. Besvarande av enkel fråga från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende personalföreträdare

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: • Enkel fråga får ställas och besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD)

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en enkelfråga till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende personalföreträdares närvarorätt på nämndsammanträde.

13. Motion från Gert Nygren (SPIP), Bengt Bengtsson (SPIP) och Percy Hallqvist (SPIP) om trafiksäkerheten Östraby

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Motionen får väckas och skickas till tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPIP), Bengt Bengtsson (SPIP) och Percy Hallqvist (SPIP) har inkommit med en motion där de yrkar på att kommunen omedelbart för en dialog med trafikverket avseende trafiksäkerhetsåtgärder.

14. Motion från Gert Nygren (SPIP) om matsvinnet inom skolor och omsorgen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Motionen får väckas och skickas till tekniska nämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPIP) har inkommit med en motion där han yrkar att en utredning görs avseende matsvinnet i Hörby kommun.

15. Interpellation från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens ordförande avseende personalföreträdares närvaro på sammanträde

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: • Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD)

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation avseende personalföreträdares närvaro på nämndssammanträde.

16. Interpellation från Hans Frank (L) till kommunstyrelsens ordförande avseende beslutsordningen vad gäller investeringar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD).

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende beslutsordningen vad det gäller investeringar.

17. Interpellation från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens vice ordförande avseende personalföreträdares närvaro på sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M).

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) avseende personalföreträdare på nämndssammanträde.

18. Interpellation från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende upphörande av anställning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD)

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende upphörande av anställning.

18b. Besvarande av interpellation från Renaldo Tirone (S) till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) avseende upphörande av anställning

19. Eventuellt inkomna frågor

20. Avsägelser

21. Valärenden

22. Meddelande kommunfullmäktige februari 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden februari månad 2023 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

1. Revisorerna - Förstudie avseende rekryteringsprocessen.

2. Revisorerna - Skrivelse angående revisionens handlingar.

3. Revisorerna - Granskning av kommunstyrelsens hantering av bilförmån.

Mötets avslutande

Mötesstart: 27/3 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.