Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 29 maj 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Madeleine Peyron. Kommundirektör

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sebastian Vrethammar (SD), ordförande revisonen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Larsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Cecilia Bladh in Zito (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Presentation av ny kommundirektör, Madeleine Peyron

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Presentation av revisionsplan

7. Kulturhuset Victoria - Igångsättningstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Kulturhuset ska heta Kulturhuset Victoria.
 • Uppdra till förvaltningen att söka bidrag för bevarande av biografen Metropols kulturhistoriska värde.
 • Bevilja igångsättningstillstånd för tekniska nämnden för påbörjande av åtgärder på Metropol till ett belopp upp till 5 mkr inom fullmäktiges beslutade ram.
 • Bevilja igångsättningstillstånd för tekniska nämnden att påbörja upphandling av projekt ”Kulturhuset Victoria” samt att kommunstyrelsen tecknar tilldelningsbeslut för detsamma.
 • Tilldela kommunstyrelsen investeringsram, efter att tilldelningsbeslut är tilldelat vinnande anbud.
 • Uppdra åt Planering och utveckling att inleda planläggning av fastigheterna Hasslarp 2 och 7 i syfte att pröva markens lämplighet för uppförandet av ett kulturhus.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Tilldela tekniska nämnden 3,0 mkr i driftsanslag år 2023 avseende rivningskostnader att finansieras genom ett minskat resultat år 2023.
 • Tilldela kommunstyrelsen 0,8 mkr i driftsanslag år 2023 avseende framtagande av detaljplan att finansieras genom ett minskat resultat år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om igångsättningstillstånd för uppförande av Kulturhuset Victoria.

Kommunfullmäktige har i budget 2023 beslutat att ett Kulturhus ska uppföras. Investeringsmedel finns avsatta i kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan. Förvaltningen har enligt uppdrag tagit fram en förkalkyl för att få en samlad bild över projektet i sin helhet.

Paus

mötet återupptas ca kl 18:35

7. Kulturhuset Victoria - Igångsättningstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Kulturhuset ska heta Kulturhuset Victoria.
 • Uppdra till förvaltningen att söka bidrag för bevarande av biografen Metropols kulturhistoriska värde.
 • Bevilja igångsättningstillstånd för tekniska nämnden för påbörjande av åtgärder på Metropol till ett belopp upp till 5 mkr inom fullmäktiges beslutade ram.
 • Bevilja igångsättningstillstånd för tekniska nämnden att påbörja upphandling av projekt ”Kulturhuset Victoria” samt att kommunstyrelsen tecknar tilldelningsbeslut för detsamma.
 • Tilldela kommunstyrelsen investeringsram, efter att tilldelningsbeslut är tilldelat vinnande anbud.
 • Uppdra åt Planering och utveckling att inleda planläggning av fastigheterna Hasslarp 2 och 7 i syfte att pröva markens lämplighet för uppförandet av ett kulturhus.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Tilldela tekniska nämnden 3,0 mkr i driftsanslag år 2023 avseende rivningskostnader att finansieras genom ett minskat resultat år 2023.
 • Tilldela kommunstyrelsen 0,8 mkr i driftsanslag år 2023 avseende framtagande av detaljplan att finansieras genom ett minskat resultat år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om igångsättningstillstånd för uppförande av Kulturhuset Victoria.

Kommunfullmäktige har i budget 2023 beslutat att ett Kulturhus ska uppföras. Investeringsmedel finns avsatta i kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan. Förvaltningen har enligt uppdrag tagit fram en förkalkyl för att få en samlad bild över projektet i sin helhet.

8. Fastställande av förändrad nämndsorganisation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Fastställa nämndsorganisation för Hörby kommun enligt förslag i tjänsteskrivelsen.
 • Livsmiljönämnd inrättas fr.o.m. den 1 juli 2023.
 • Livsmiljönämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare.
 • Kultur- och fritidsnämnden upphör per den 30 juni 2023 och ansvaret för uppgifterna överförs till livsmiljönämnden.
 • Tekniska nämnden upphör per den 30 juni 2023 och ansvaret för uppgifterna överförs till kommunstyrelsen.
 • Socialnämnden ändrar namn till Omtankenämnden.
 • Barn- och utbildningsnämndens ändrar namn till Bildningsnämnden
 • Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag på reviderad styrmodell för Hörby kommun samt övriga styrdokument som behöver fastställas av kommunfullmäktige med anledning av den nya organisationen

Sammanfattning av ärendet

Genom beslut av kommunfullmäktige 2020-05-25 § 96 och kommunstyrelsen 2020-08-17 KS § 170 har Hörby kommun en samordnad förvaltning som består av tre sektorer och två avdelningar. Sektor Omtanke ansvarar bland annat för äldreomsorg, funktionsstöd/LSS och familjerätt. Sektor Bildning ansvarar bland annat för förskola, F-9 grundskola, fritidshem, IFO öppenvård, elevhälsa. Sektor Livsmiljö ansvarar för bygglov, miljötillsyn, kultur, fritid, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Avdelning kommunservice ansvarar för gata och park, fastighet, måltid och lokalvård samt kund och servicecenter. Avdelning Styrning ledning ansvarar för övergripande stöd och styrning inom ekonomi, HR, kansli och strategi och utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-02-03 § 25 uppdragit kommundirektören att ta fram förslag på ny nämndsorganisation som ska spegla sektorerna i förvaltningen. Det är fullmäktige bestämmer om nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

9. Fastställande av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Anta förslag på reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Hörby kommun att gälla fr.o.m. 2023-07-01 med följande ändringar:
 • Ändra och förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för organisationen.
 • 2 kap 7 § 9 p ändras till ”kostnadsramar” samt att beloppet 1 000 000 stryks.

Sammanfattning av ärendet

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder behöver revideras med anledning av förändrad nämndsorganisation. Reglementet är det styrande dokument som klargör respektive nämnds ansvar och uppgifter.

Paus

mötet återupptas ca kl 18:55

9. Fastställande av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Anta förslag på reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Hörby kommun att gälla fr.o.m. 2023-07-01 med följande ändringar:
 • Ändra och förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för organisationen.
 • 2 kap 7 § 9 p ändras till ”kostnadsramar” samt att beloppet 1 000 000 stryks.

Sammanfattning av ärendet

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder behöver revideras med anledning av förändrad nämndsorganisation. Reglementet är det styrande dokument som klargör respektive nämnds ansvar och uppgifter.

10. Samverkansavtal överförmyndarsamverkan inom med kommunerna Kristianstad, Osby och Östra Göinge

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Samverkansavtal om avtalssamverkan för överförmyndarverksamhet godkänns.
 • Uppdra firmatecknare att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av uppsagt avtal gällande överförmyndarsamverkan med Höörs kommun behöver Hörby kommun fatta beslut om ny samarbetspart från och med årsskiftet 2023/2024.

11. Planuppdrag för del av Slagtofta 1:6, utfart för blåljusstation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Uppdra åt Planering och utveckling att planlägga del av fastigheten Slagtofta 1:6 i syfte att pröva markens lämplighet för anordnande av infart/utfart för blåljusstation.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:

 • Tilldela kommunstyrelsen 0,35 mkr i driftsanslag år 2023 avseende framtagande av aktuell detaljplan att finansieras genom ett minskat resultat år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-13 (§ 70) att initiera handläggningen av planuppdrag för del av Slagtofta 1:6, utfart för blåljusstation. Området som omfattas av ansökan ligger vid Slagtoftavägen i höjd med kvarteret Vibyholm, se figur nedan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggningen av en utfart för blåljusstation. Genom detaljplaneprocessen ska lämpligheten av planerad åtgärd prövas.

Paus

mötet återupptas ca kl 19:15

11. Planuppdrag för del av Slagtofta 1:6, utfart för blåljusstation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Uppdra åt Planering och utveckling att planlägga del av fastigheten Slagtofta 1:6 i syfte att pröva markens lämplighet för anordnande av infart/utfart för blåljusstation.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:

 • Tilldela kommunstyrelsen 0,35 mkr i driftsanslag år 2023 avseende framtagande av aktuell detaljplan att finansieras genom ett minskat resultat år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-13 (§ 70) att initiera handläggningen av planuppdrag för del av Slagtofta 1:6, utfart för blåljusstation. Området som omfattas av ansökan ligger vid Slagtoftavägen i höjd med kvarteret Vibyholm, se figur nedan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggningen av en utfart för blåljusstation. Genom detaljplaneprocessen ska lämpligheten av planerad åtgärd prövas.

12. Nya gatu- och kvartersnamn inom detaljplan Stattena Östra

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Fastställa följande gatunamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena Östra: Bullerbygatan (gatunamn), Lejonhjärtas gata (gatunamn), Mios gata (gatunamn)

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Fastställa följande kvartersnamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena Östra: Trystorp (kvartersnamn), Trolmen (kvartersnamn), Tullesbo (kvartersnamn), Torönsborg (kvartersnamn), Tyresö (kvartersnamn), Trångsund (kvartersnamn), Trollenäs (kvartersnamn), Tynnelsö (kvartersnamn)

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena Östra vann laga kraft 2022-06-10. Inom detaljplaneområdet finns tre lokalgator och åtta kvarter som behöver namnges.

13. Digitalisering av torghandel och upplåtelse av allmän platsmark och taxa för upplåtelse av allmän platsmark

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Godkänna förslag att digitalisera torghandel och upplåtelse av allmän platsmark genom en e-tjänst.
 • Godkänna förslag till uppdaterad taxa för upplåtelse av allmän platsmark, inklusive torghandel i Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Torghandel och annan upplåtelse av allmän platsmark är en viktig del av Hörbys arv som handelsort. Det system som idag används för samtliga bokningar av allmän platsmark är helt manuella system. Detta inkluderar ett långt led av tjänstemän som utför olika delar av processen från intresseanmälan till fakturering.

Därför finns ett behov att förbättra processen och frigöra tjänstemannatid samt minska risken för att fel uppstår eller att avtal bryts. På grund av den tid som dagens system kräver så täcker inkomsterna från torghandeln knappt de resurser som behövs för att utföra processen.

14. Styrdokument för kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Fastställa styrdokument för åren 2023–2026, enligt lag om (2006:544) kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
 • Upphäva styrdokument - enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2018–2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommuners krisberedskapsarbete är reglerat i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH). SKR och MSBs Överenskommelse ålägger kommunen att i Kommunfullmäktige fastställa ett styrdokument för krisberedskap innehållandes kommunens Övnings- och utbildningsplan.

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden, men även styrning och ansvarsfördelning.

Paus

mötet återupptas ca kl 19:45

14. Styrdokument för kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Fastställa styrdokument för åren 2023–2026, enligt lag om (2006:544) kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
 • Upphäva styrdokument - enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2018–2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommuners krisberedskapsarbete är reglerat i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH). SKR och MSBs Överenskommelse ålägger kommunen att i Kommunfullmäktige fastställa ett styrdokument för krisberedskap innehållandes kommunens Övnings- och utbildningsplan.

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden, men även styrning och ansvarsfördelning.

15. Årsredovisning Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Bevilja ledamöterna i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen i Kristianstad har gjort en granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för verksamhetsåret 2022.

Kommunrevisionen i Kristianstad anser att nämnden har skött verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentlighet som rättvisande.

Kommunrevisionen i Kristianstad tillstyrker att nämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

16. Årsredovisning AV Media Skåne

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat 2023-03- 30 att överlämna årsredovisning för år 2022 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna och att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående ansvarsfrihet senast 2023-06-30.

17. Motion från Gert Nygren (SPIP) om att effektivisera Lågedammsbadet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 • Motionen får väckas och skickas till kultur- och fritidsnämnden för beredning

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPIP) har inkommit med en motion avseende effektivisering av Lågedammsbadet.

18. Eventuellt inkomna frågor

19. Avsägelser

20. Valärenden

21. Meddelande kommunfullmäktige april 2023

Mötets avslutande

Mötesstart: 29/5 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse kan ses här.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Fullmäktige sammanträder i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Intresserade är välkomna som åhörare. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Mötet kommer att gå att se textat senast två veckor efter mötesdagen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.