Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 19 juni 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gunnar Carlson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt styrning och ledning att till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag den 19 juni 2023 ta fram ett förslag till arvodering för kommunrevisionen under överlämningsperioden mellan den nyvalda kommunrevisionen och gamla kommunrevisionen samt en kostnadsberäkning för respektive förslag till årsarvode (Bilaga 1,2 och 3).

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023– 2026, antas och börjar gälla från och med 2023-07-01, med följande tillägg:

- Nämndsekreterare attesterar ordförandens sammanträdesarvode.

- 0,025% ändras till 0,25% genomgående i reglementet.

- 4 § 4 punkten i reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 ändras enligt följande:

- Vid digital justering av protokoll utgår arvode i likhet med 1 timmes sammanträdesarvode (0,25% av kommunstyrelsens ordförande månadsarvode).

  • Årsarvode fastställs enligt bilaga 1 ”Förslag SD/M”.

Sammanfattning av ärendet

Det förslag till ny politiska organisation som nu ligger i den politiska beslutsprocessen innebär en förändring i nämndstrukturen. Då nämndstrukturen kommer ändras är det en nödvändighet att även reglementet för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 ändras i linje med den nya organisationen.

Kommunfullmäktige inrättade en arbetsgrupp 2023-02-27 § 58. Arbetsgruppen har sitt avslutande sammanträde onsdagen den 10 maj där partierna ska inkomma med förslag till reglemente samt förslag till arvoderingen för de förtroendevalda som erhåller årsarvode. Efter beredning av arbetsgruppen ska partiernas förslag lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning inför beslut i kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

7. Firmatecknare Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Förslag på firmatecknare för Hörby kommun daterad 2023-05-31 godkänns.
  • Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmatecknare.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om firmatecknare behöver fattas löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Hörby kommuns vägnar. Med anledning av ny ordförande i kommunstyrelse behöver fullmäktige fatta nytt beslut i frågan

8. Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Hansson (SD) om beredskap i verksamheten för värmeböljor och höga temperaturer från Therese Herrman (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Therese Herrman (V) får ställas och besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Hansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Therese Herrman (V) har inkommit med en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Hansson (SD) avseende beredskap i verksamheten för värmeböljor och höga temperaturer.

9. Fråga till socialnämndens ordförande Mattias Jeppsson (M) om beredskap i verksamheten för värmeböljor och höga temperaturer från Therese Herrman (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fråga får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande Mattias Jeppsson (M).

Sammanfattning av ärendet

Therese Herrman (V) har inkommit med en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Hansson (SD) avseende beredskap i verksamheten för värmeböljor och höga temperaturer.

10. Val av revisor AV Media Skåne

Paus

mötet återupptas ca kl 18.50

10. Val av revisor AV Media Skåne

11. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Livsmiljönämnden för tiden 2023-07-01 – 2026-12-31

12. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Bildningsnämnden för tiden 2023-07-01 – 2026-12-31

13. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Omtankenämnden för tiden 2023-07-01 – 2026-12-31

14. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden för tiden 2023-07-01 – 2026-12-31

Paus

möter återupptas ca kl 19.30

14. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden för tiden 2023-07-01 – 2026-12-31

15. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

Bilagor:

  • Interpellation ställd till KSO Anders Hansson
  • Tjänsteskrivelse biblioteksverksamhet
  • Tjänsteskrivelse interpellation hemtjänstindex

Se kallelse

16. Avsägelser

17. Valärenden

18. Meddelande kommunfullmäktige maj 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden maj månad 2023 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen - Månadsrapport för Hörby kommun april 2023.

Mötets avslutande

Mötesstart: 19/6 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, förvaltningsorganisationen och budget.

Fullmäktige sammanträder i Hörby Kommunhus. Alla intresserade är välkomna som åhörare.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.