Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 28 augusti 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Kristina Holmqvist (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Pia Carlson (S)

Talare

Mattias Jeppsson (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

Fullmäktiges presidium föreslår Anders Malmgren (M) och Renaldo Tirone (S), Kommunhuset den 4 september 2023 klockan 17.00

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Ändring av namn på valdistrikt - Folkets hus

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Valdistriktet Folkets hus ändrar namn till Lågehallarna

Sammanfattning av ärendet

Inför EU-valet 2024 är tanken att vallokalen för det valdistrikt som idag har namnet Folkets hus ska vara på Lågehallarna istället för vallokalen Folkets hus. För att undvika eventuell förvirring på valdagen den 9 juni 2023 förslås därför att ett namnbyte görs på valdistriktet.

7. Upphävande av tidigare beslut Kommunfullmäktige 211129 §237 gällande hyreskontrakt och igångsättningstillstånd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigare beslut av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 237 (Dnr KS 2021/021) upphävs i punkten 2 (gällande igångsättningstillstånd) och punkten 4 (gällande undertecknande av hyreskontrakt).

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gjort en översyn av delegationsordning med anledning av ny nämndstruktur. I den nya delegationsordningen har kommunstyrelsen bland annat lämnat delegation till avdelningschef för kommunservice att besluta i olika typer av hyresärenden samt lämnat delegation till kommundirektören att besluta om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt upp till 5 mkr.

Fullmäktige har genom beslut 2021-11-29 § 237 bestämt beslutsgången för dessa ärenden. För att delegering till dessa funktioner ska vara möjlig krävs att fullmäktige upphäver beslutet. Delegationsordningen för kommunstyrelsen i berörda delar gäller under denna förutsättning.

Paus

Mötet återupptas ca kl 18:25

7. Upphävande av tidigare beslut Kommunfullmäktige 211129 §237 gällande hyreskontrakt och igångsättningstillstånd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigare beslut av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 237 (Dnr KS 2021/021) upphävs i punkten 2 (gällande igångsättningstillstånd) och punkten 4 (gällande undertecknande av hyreskontrakt).

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gjort en översyn av delegationsordning med anledning av ny nämndstruktur. I den nya delegationsordningen har kommunstyrelsen bland annat lämnat delegation till avdelningschef för kommunservice att besluta i olika typer av hyresärenden samt lämnat delegation till kommundirektören att besluta om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt upp till 5 mkr.

Fullmäktige har genom beslut 2021-11-29 § 237 bestämt beslutsgången för dessa ärenden. För att delegering till dessa funktioner ska vara möjlig krävs att fullmäktige upphäver beslutet. Delegationsordningen för kommunstyrelsen i berörda delar gäller under denna förutsättning.

8. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande Mattias Jeppsson (M) angående hemtjänstindex

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande Mattias Jeppsson (M).

Sammanfattning av ärendet

Interpellation har inkommit från Pia Carlsson (S) till socialnämndens ordförande Mattias Jeppsson (M) avseende hemtjänstindex

9. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson avseende biblioteksverksamhet efter våren 2024

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD).

Sammanfattning av ärendet

Interpellation från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD) och Gert Nygren (SPIP) till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende biblioteksverksamhet efter våren 2024.

10. Val av nämndemän i Lunds tingsrätt 2024-2027

11. Eventuellt inkomna frågor

12. Valärenden

13. Avsägelser

14. Meddelande kommunfullmäktige juni 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden juni månad 2023 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden – Redovisning ej verkställda beslut Q1.

Skånetrafiken – Nya sätt att resa på landsbygden.

Mötets avslutande

Mötesstart: 28/8 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.