Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 25 september 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Mathias Kihl (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

Upprop genomförs och Kommunfullmäktige beslutar att uppropet godkänns.

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mona Olin (SD) och Pia Carlson (S) utses att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll.

Tid för protokollets justering är måndag den 2 oktober 2023 klockan 15.00

3. Godkännande av kungörelse

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

Kungörelsen godkänns.

4. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

Föredragningslistan godkänns.

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

Informationen noteras till protokollet

4. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

Föredragningslistan godkänns.

6. Reglering av hyresnivån för omtankenämndens lägenheter 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Hyrorna för de lägenheter som sektor Omtanke ansvarar för ska höjas med 4,0 % från och med den 1 januari 2024

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Socialnämnden har inkommit med förslag till hyreshöjningar för de lägenheter som sektor Omtanke ansvarar för. Höjningen som föreslås är 4,0 % gällande från och med 1 oktober 2023. Hyresnivån i sektor Omtanke lägenheter ska ses över årligen. Även om allmännyttan inte längre är marknadsledande i hyresärenden har detta använts som vägledning vid beslut om hyresjustering inom sektor Omtanke.

Vid hyreshöjningen 2022 gjordes en hyreshöjning på 2,8 %. Denna hyreshöjning var baserad på FastighetsRätt 2022:s KPI för hyreshöjning för lokaler är 2,8%. Hyreshöjningen ska vanligtvis ska baseras på Hörbybostäders AB:s hyreshöjningar, detta kunde inte göras eftersom förhandlingarna inte var klara inför Socialnämndensmöte i april, när förslag om hyreshöjning ska tas. När förhandlingarna var klara med Hörbybostäder 2022 landade de i en hyreshöjning på 2%. Sektor Omtanke har fått information från Hörbybostäder AB att deras senaste höjning har blivit ca 4,5-5,0%. Eftersom kommunen höjde extra förra året föreslår Socialnämnden en hyreshöjning med 4,0% denna gång.

7. Årsredovisning Finsam MittSkåne 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Finsam MittSkånes styrelse för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam MittSkåne har överlämnat årsredovisning för år 2022 inklusive revisionsberättelse.

Samordningsförbundet Finsam MittSkåne har också överlämnat en delgivning som innehåller önskemål om hantering av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.

I revisionsberättelsen tillstyrker revisionen att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

8. Redovisning och utbetalning av partistöd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Inkomna redovisningar godkänns.

Partistöd betalas ut enligt bifogad fördelning.

Sammanfattning av ärendet

Kommuner och landsting får, enligt 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen (2017:725), ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partier som tilldelas partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning av medlens användning. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskningsrapport ska bifogas och svara på om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet (KL 4 kap. § 31). Kommunfullmäktige ska besluta att inget partistöd betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

Syftet med redovisningen är att allmänhet och media ska kunna se hur stödet har använts för att utveckla en praxis där stödet används för avsett ändamål, nämligen att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Underlaget bör inte omfatta i vilken mån så har skett då detta är en bedömningsfråga. Det ska inte förekomma någon kontroll som syftar till att kommuner på grundval av hur partistöd används tar ställning till om fortsatt stöd ska lämnas.

9. Planeringsstrategi 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Planeringsstrategi för Hörby kommun 2023–2026.

Sammanfattning av ärendet

Under varje mandatperiod behöver kommunfullmäktige enligt 3 kap. 23 § plan- och bygglagen ta ställning till gällande översiktsplans aktualitet och eventuella ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi.

Den sammanfattande bedömningen är att Hörby kommun behöver ta fram en ny översiktsplan. Denna bedömning görs utifrån att den nu gällande översiktsplanen ÖP 2030 från 2016 inte uppfyller alla krav enligt 3 kap. 3 - 5 § plan- och bygglagen samt att det tillkommit viktiga nationella och regionala planeringsunderlag samt nya kommunala styrdokument av vikt för översiktsplaneringen i Hörby kommun.

Hörby kommun identifierade redan hösten 2019 behovet av en ny översiktsplan och sedan 2020 pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2035. Ny lagstiftning, nya nationella och regionala planeringsunderlag av betydelse för en aktuell översiktsplanering, samt kommunala styrdokument kommer att beaktas i det pågående arbetet med att ta fram ÖP 2035 och under fortsatt översiktsplanering.

10. Upphävande av tidigare beslut Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 237 (Dnr KS2021/021) gällande hyreskontrakt och igångsättningstillstånd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att tidigare beslut av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 237 (Dnr KS 2021/021) upphävs i punkten 2 (gällande igångsättningstillstånd) och punkten 4 (gällande undertecknande av hyreskontrakt).

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 237 om budget 2022 och planer 2023–2032. I ärendet beslutade kommunfullmäktige också om rutiner gällande igångsättningstillstånd och hyreskontrakt.

I beslutspunkten två beslutade fullmäktige att ”Igångsättningstillstånd för samtliga nya investeringsprojekt ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott”.

I beslutspunkten fyra beslutade kommunfullmäktige att ”Samtliga hyreskontrakt ska undertecknas av kommunens firmatecknare. Detta gäller även förlängning av befintliga hyreskontrakt”.

I praktiken innebär beslutet också att uppsägning av ett kontrakt fordrar beslut från firmatecknare.

Kommunstyrelsen har i förslag till ny delegationsordning gjort förändring att beslut om igångsättningstillstånd delas upp i två punkter; över och under 5 mkr. För projekt under 5 mkr är kommundirektör delegat och för projekt över 5 mkr är kommunstyrelsens arbetsutskott delegat. Föreslaget innebär således ett avsteg från fullmäktiges beslut att arbetsutskottet ska avgöra samtliga igångsättningstillstånd.

Syftet med förändringen är förenkla beslutsprocessen. Beslut som fattas på delegation ska rapporteras till kommunstyrelsen på kommande sammanträde. När det gäller hyresärenden har kommunstyrelsen i ny delegationsordning i avsnitt Upplåtelse och hyresärenden gjort ett antal tillägg.

Ärende, Delegat, Beslut om extern inhyrning till kommunens verksamhet, Avdelningschef, Beslut om uthyrning och inhyrning av lokaler i kommunens fastigheter. Avdelningschef, Uthyrning av bostadslägenheter. Avdelningschef, Godkänna att annan sektor hyr ut lokal i andra hand. Avdelningschef, Besluta om att säga upp samtliga typer av hyresavtal, Avdelningschef

Ändringen innebär ett avsteg från kommunfullmäktiges beslut att samtliga hyreskontrakt ska undertecknas av firmatecknare. Ändringen motiveras av att förvaltningen har en annan organisation och bättre rutiner vad gäller arbetet med tomställda lokaler, i samverkan mellan kommunservice och sektorer. Sektorer framför behov till kommunservice. Hyreskontrakt ska inte tecknas av annan än ovanstående. Beslutsmandatet i frågan bör kopplas till kompetens och ansvar i organisationen. Alla delegationer gäller under förutsättning att kostnaden som beslutet medför kan hanteras inom ram eller har hanterats genom andra beslut.

11. Besvarande av motion från Ingela Brickling (C), Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) om gratis mensskydd till flickor på Hörbys grundskolor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Motion inkommit till kommunfullmäktige i Hörby november 2021 från centerpartiet. Motionen gäller gratis mensskydd till flickor på Hörby grundskolor

Centern yrkar att det införs gratis mensskydd i Hörby Kommuns grundskolor och att dessa finns tillgängliga på platser i skolan som flickorna själv kommer åt. Man ska inte tvingas berätta för någon skolpersonal eller skolsköterska att man behöver hjälp med mensskydd av något slag

12. Besvarande av motion från Paul Jönsson (C) om att åtgärda parkeringsrutorna på Storgatan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Paul Jönsson (C) har inkommit med motion med förslag att områden runt träd vid parkeringsrutorna på storgatan minskas ner med 80–100 cm samt att kantstenen runt dessa områden slipas ner eller byts ut till slätare stenar.

13. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPIP) om matsvinnet inom skolor och omsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPIP) har inkommit med en motion där han yrkar att en utredning görs avseende matsvinnet i Hörby kommun.

14. Besvarande av motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) om barnsäkra torg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) har inkommit med motion med förslag att lekplatsen på nya torg utvidgas och tydligt avgränsas mot parkeringsplatsen, antalet parkeringsplatser minskas eller flyttas samt att det på gamla torg görs en tydlig gräns mellan torget och vägen som förbi stora hotellet för att hindra lekande barn att springa eller cykla rakt ut i trafiken.

15. Besvarande av motion från Gunvor Håkansson om tillgänglighetsprogrammet för Hörby kommun och dess tillgänglighet i verksamheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen bifalles.

Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av tillgängligheten i kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet

Gunvor Håkansson (C) har inkommit med motion angående tillgänglighet i kommunhuset med förslag att en översyn görs tillsammans med personal och handikapprådet.

16. Motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD), Gert Nygren (SPIP) i avsikt att klargöra om rätt förutsättningar var tydliggjorda i samband med att beslut om nytt arvodesreglemente tog av fullmäktige 2023-06-19

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

17. Motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD), Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) att utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshieraki inom den politiska organisationen

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion ställd till kommunfullmäktige

Utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshierarki inom den politiska organisationen Hörby kommun. Förnärvarande tas beslut om nyinvesteringar i samhällsfastigheter med stor ekonomisk betydelse utan att beslut tas i god demokratisk ordning för enskilda objekt.

I samband med budget tas beslutas om totalt investeringsbelopp och plan redovisas för planerade investeringsobjekt. Det finns enligt vår uppfattning inget beslut om att fullmäktige frånhänt sig rätten om att besluta om större investeringar i samhällsfastigheter. Det är därför av vikt att vi får utrett och ett beslut om beslutsordningen.

/ Hans Frank (L) Paul Jönsson (C) Mikael Olsson (KD) Gert Nygren (SPIP) Henrik Andersson (S)

18. Motion från Mikael Olsson (KD) om minneslund för husdjur

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion ang minneslund för husdjur

Vi har många medborgare som har husdjur i kommunen men vi har ingen minneslund i kommunen. Många kommuner har det och det är väldigt uppskattat i dessa kommuner.

Vi KD har ställt oss frågan varför har inte vi det? Att hitta en lämplig plats och ev sätta upp en bänk och lite belysning borde inte kosta mycket men ge mycket till våra medborgare.

ATT: Vi skulle vilja att de görs en utredning om de skulle vara möjligt att göra en minneslund för husdjur samt vilka kostnader skulle detta medföra, samt var vi skulle kunna angöra en minneslund.

/Mikael Olsson (KD), Hörby Kommun

19. Motion från Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) om att rädda liv på arbetstid - donera blod

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning

Rädda liv på arbetstid – donera blod!

Region Skåne är alltid i behov av mer blod. Ofta faller tiderna att donera blod under arbetstid – detta påverkar enskildas möjligheter att aktivt donera blod. I tider av kris måste reserverna fyllas och det är ett kollektivt ansvar. Olika incitament införs regelbundet för att öka blodkapacitet från regionens sida men det måste också finnas en insats från kommuner och civilsamhället. Utöver informationsansvar har vi även som arbetsgivare att underlätta för den som vill donera blod att också kunna göra det.

Givetvis har regionen sitt ansvar men det finns inget som säger att vi inte kan hjälpa till. Ett sätt att göra detta är att möjliggöra för kommunens anställda att kunna donera blod under arbetstid. De anställda ska inte behöva drabbas ekonomiskt för att de väljer ge sitt blod och rädda liv. En av de vanligaste anledningarna att fler inte donerar blod är just tidsbrist och glömska, att kommunen blir en informant och sprider vikten av att de anställda stärker blodreserverna kan vara skillnaden mellan liv och död när en större olycka väl är framme. Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna därför att:

Hörby kommun möjliggör för att kommunanställda ska kunna donera blod under arbetstid.

Mikael Olsson (KD), Bo Lilja (KD)

20. Motion från Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) om att erbjuda motorintresserade ungdomar en plats att träffas och umgås på

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Motionen får väckas och skickas till Livsmiljönämnden för beredning.

Motion om att erbjuda motorintresserade ungdomar en plats att träffas och umgås på

Hörby kommun är en landsbygdskommun. Behovet av A-traktorer, moped och bil är ofta stort. Detta ger i sin tur ett ökat intresse av motorer, framförallt bland ungdomar. Vi har många A-traktorer i våran kommun och våra ungdomar är väldigt motor intresserad .Idag finns det inget sätt för dessa ungdomar att organisera sig och träffas utan att det påverkar de som inte är intresserade. Vi har ca 400 anledningar till att ta detta på allvar , ungdomar mellan 15-18 år

Att även motorintresserade får en egen plats att vara på har många fördelar. Inte minst då det blir enklare att föra dialog med gruppen som helhet, framför allt för polis och socialtjänst, som snabbt kan kontakta och lokalisera ungdomarna. Att ha en egen plats kan också resultera i en större stolthet och därför finns det goda anledningar i att hålla området i bra skick, vilket i sin tur underlättar driften för kommunen. Arbetet behöver naturligtvis inte falla på ungdomarna. Utan det finns goda möjligheter att samarbeta med våra lokala motorklubbar. Möjligheterna är oändliga.

Det är dags att vi från politiken på riktigt ser även dessa ungdomar, med detta yrkar vi å Kristdemokraterna i Hörby vägnar att kommunfullmäktige beslutar uppdra lämplig nämnd och förvaltning att utreda möjligheterna för att upprätta en dedikerad mötesplats i Hörby för ungdomar med motorintresse att träffas och umgås på.

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna därför att:

Utreda möjligheterna att samordna lokalisering med intresserade föreningar.

Utreda möjligheten att finna en lämplig lokal till ungdomarna

Ta fram en kalkyl på ev kostnader

Mikael Olsson (KD), Bo Lilja (KD)

21. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

Sedan föregående möte har följande interpellationer inkommit:

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Interpellationerna får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande

22. Avsägelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige från Magnus Lennartsson (C), godkännes. Sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen Skåne avseende ny ersättare för Centerpartiet.

Sammanfattning av ärendet

Magnus Lennartsson (C) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

23. Valärenden

24. Meddelande kommunfullmäktige september

Mötets avslutande

Mötesstart: 25/9 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.