Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 27 november 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Kristina Holmqvist (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Kristina Holmqvist (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Kristina Holmqvist (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Paus

8. Taxor och avgifter 2024

Handlingar

 • KS 2023-11-13 § 253 Taxor och avgifter 2024
 • KS 2023-10-16 § 232 Taxor och avgifter 2024
 • KSau 2023-10-03 § 225 Taxor och avgifter 2024
 • Tjänsteskrivelse
 • KF 2023-10-30 § 232 Taxor och avgifter 2024
 • Sammanställning taxor och avgifter
 • Avgifter inom vård och omsorg april 2023
 • Förslag till reviderade taxor och avgifter budget 2024
 • Bilaga Förslag till reviderade taxor och avgifter budget 2024
 • VA-taxa 2024 för Hörby kommun
 • VA taxa Hörby 2024, PM
 • Beslutsunderlag Taxor och avgifter
 • Taxor och Avgifter 2024 - Livsmiljönämnden
 • REVIDERING Taxor och Avgifter 2024 - Livsmiljönämnden

9. Taxa myndighetsutövning räddningstjänsten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Anta föreslagen taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning

Vatten- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret som preciseras i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet

Vatten- och räddningstjänst nämnden är tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor. Vidare är nämnden tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagstiftningen har kommunen rätt att ta ut avgifter för myndighetsutövningen enligt dessa lagar. Taxekonstruktionen är enkel i sin uppbyggnad. Ett indexreglerat grundbelopp multipliceras med en faktor som motsvarar handläggningstiden för den utförda tjänsten.

Taxekonstruktionen har använts i ett flertal år tidigare och erfarenheterna visar att den motsvarar de kostnader räddningstjänsten har för myndighetsutövningen samt har visat sig vara transparent gentemot brukarna som lätt får förståelse för kostnaden och nedlagd tid. Historiskt sett har det inkommit mycket få samtal eller klagomål rörande taxans prissättning. Ingen av dem har lett till överklagande. I förslaget föreslås att taxan räknas upp med 4,1 % för år 2024 enligt PKV-index för augusti månad. En kompletterande indexreglering görs så snart oktober månads PKV-index har publicerats.

Vidare föreslås att vatten- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2023 (kommunfullmäktiges beslutsår).

10. Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.

Obesvarade medborgarförslag avskrivs från vidare handläggning med hänvisning till vad som framkommit i redovisningen samt att Hörby kommun har infört e-tjänst för Hörbyförslag som kommuninvånare kan använda för att lämna in förslag.

Beslutet skickas till förslagsställare med information om möjlighet att lämna in Hörbyförslag.

Sammanfattning av ärendet

Totalt finns 10 obesvarade medborgarförslag varav alla medborgarförslag har passerat gränsen för hantering inom ett år från att ärendet väcktes. Förvaltningen föreslår att obesvarade medborgarförslag avskrivs från vidare handläggning med följande motivering:

Enligt 5 kap 35 § ska ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 att anta Riktlinjer för Hörbyförslag samt inrätta e-tjänst för Hörbyförslag. Det innebar också att möjligheten att lämna in medborgarförslag enligt 8 kap § 1 kommunallagen upphörde genom att fullmäktiges arbetsordning ändrades. Den rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen att två gånger per år redovisa obesvarade medborgarförslag har i samband med detta tagits bort. Det finns därför inte stöd i arbetsordningen för den hittillsvarande regelbundna rapporteringen.

Kommunfullmäktige beslutade att en utvärdering av tjänsten skulle göras efter ett år och rapporteras till fullmäktige. Förvaltningen har gjort utvärdering av tjänsten som kommer att rapporteras till fullmäktige under hösten 2023.

Av utvärderingen framgår bland annat att flera förslag som lämnats in av kommuninvånare via medborgarförslag har kommit in via e-tjänst som Hörbyförslag efter att tjänsten infördes. Det finns därigenom risk för förvirring kring vilka möjligheter kommuninvånare har att lämna in förslag. Medborgarförslag och Hörbyförslag handläggs på olika sätt vilket därutöver medför att förvaltningen arbetar med olika processer och moment.

Sammanfattningsvis bör förvaltningen fokusera på beredningen av Hörbyförslag och utveckla systematiken kring dessa samt andra ärenden som motioner och givna uppdrag. Föreslaget beslut skulle innebära en avlastning genom minskad administration och skapa bättre möjligheter för detta.

11. Sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunfullmäktige 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 14:00 följande dagar år: 2024: 2024-01-08, 2024-02-12, 2024-03-11, 2024-04-08, 2024-05-13, 2024-06-03, 2024-08-12, 2024-09-16, 2024-10-14, 2024-11-11, 2024-12-02.

Kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträder klockan 13:00 följande dagar år 2024: 2024-01-31, 2024-02-28, 2024-03-27, 2024-04-24, 2024-05-22, 2024-06-12, 2024-09-25, 2024-10-02, 2024-10-30, 2024-11-20

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 följande dagar år 2024: 2024-01-29, 2024-02-26, 2024-03-25, 2024-04-22, 2024-05-27, 2024-06-17, 2024-08-26, 2024-09-30, 2024-10-28, 2024-11-25, 2024-12-16

Sammanfattning av ärendet

Förslag på sammanträdesplan för 2024 för kommunstyrelsens tekniska utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Kommunfullmäktige sammanträder måndagar klockan 18:00, kommunstyrelsen sammanträder måndagar klockan 14:00, kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar klockan 09:00 och kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträder onsdagar klockan 13:00. På begäran av tekniska utskottet fastställer kommunstyrelsen sammanträdestider för tekniska utskottet.

12. Besvarande av motion från Anette Börjesson (MP) och Erik Ridderby (MP) om arrangemang för jämlikhet och jämställdhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

13. Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) om införande av en sommarjobbsgaranti

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Henrik Andersson (S) har inkommit med en motion avseende sommarjobbsgaranti

14. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD) och Gert Nygren (SPIP) i avsikt att klargöra om rätt förutsättningar var tydliggjorda i samband med att beslut om nytt arvodesreglemente tog av fullmäktige 2023-06-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen avskrivs med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

15. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) om att rädda liv på arbetstid - donera blod

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

16. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) om minneslund för husdjur

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

17. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) om att erbjuda motorintresserade ungdomar en plats att träffas och umgås på

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås med hänvisning till tidigare tagna beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

18. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD) och Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) att utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshierarki inom den politiska organisationen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

Paus

18. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD) och Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) att utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshierarki inom den politiska organisationen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

Paus

18. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD) och Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) att utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshierarki inom den politiska organisationen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller inkommen motion och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till formen för handläggningen av motionen.

19. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende systematiskt brandskyddsarbete från Henrik Andersson (S)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Henrik Andersson (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende systematiskt brandskyddsarbete.

20. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

21. Avsägelser

22. Valärenden

23. Meddelande kommunfullmäktige oktober 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelande oktober månad 2023 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

AV Media Skåne - Protokoll 2023-10-16 med delårsrapport.

Mötets avslutning

Mötesstart: 27/11 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.