Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 18 december 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Tobias Sjöblom

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Tobias Sjöblom

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Kristina Holmqvist (M)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslista

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Förvärv av Berga 2 och Björnstorp 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Uppdra till Hörby kommuns Industrifastighets AB (org.nr. 556093- 6667) att sälja fastigheten Berga 2 till Hörby kommun (org.nr 212000- 1108) till en köpeskilling om 54 miljoner kronor med avdrag för eventuella utgifter som avser reparation av ventilationssystem som max får uppgå till 3,3 miljoner kronor.
  • Uppdra till Hörby kommuns Industrifastighets AB (org.nr 556093 - 6667) att sälja fastigheten Björnstorp 19 till Hörby kommun (org.nr 212000 - 1108) till en köpeskilling om 1,5 miljoner kronor.
  • Tilldela kommunstyrelsen ett investeringsanslag, som motsvarar köpeskilling ovan, för att verkställa förvärvet.
  • Finansiera förvärvet genom upplåning, alternativt övertag av lån samt likvid mellanskillnad från Hörby kommuns Industrifastighets AB (org.nr 556093 - 6667).
  • Uppdra till firmatecknare att underteckna bifogade förvärvshandlingar samt övriga åtgärder för att genomföra förvärvet.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger hemställan från Hörby kommuns Industrifastighets AB om avyttring av samhällsfastigheter till Hörby kommun - fastighetsbeteckningar Berga 2, Björnstorp 19, Slättäng 5, (Gummastorp 3:23) och Önneköp 5:17 för en total köpeskilling om 69.1 mkr.

Fastigheterna Gummastorp 3:23 och Önneköp 5:17 avser aktiva brandstationer. Inom fastigheten Slättäng 5 låg den tidigare brandstationen och inrymmer idag ett skyddsrum samt som fungerat som en brandövningsplats. Föreslås att frågan kring förvärv av dessa fastigheter hänskjuts till utredningen kring uppförande av ny brandstation för att helhetsgrepp ska tas till en långsiktig lösning.

Hörby kommun har anlitat ett externt bolag för värdering, för Berga 2 uppgår värderingen till 54 mkr och för Björnstorp 19 till 1,5 mkr. Dessa fastigheter rymmer kommunhuset inklusive parkeringsytor samt ”gula villan” med parkeringsmöjligheter till hemtjänsten (fastigheten som ansluter till kommunhuset). Det som inte var känt vid värderingen av fastigheten och som framkom vid besiktning är att delar av ventilationssystemet läcker och att en sådan åtgärd uppgår till ca 3,3 mkr att utföra i hela ventilationssystemet.

7. Igångsättningstillstånd för nyanläggning av Näckrosgatan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Bevilja medel och igångsättningstillstånd om 200 tkr för nyanläggning av gång- och cykelvägen på Näckrosgatan.
  • Finansiering sker inom investeringsram " Reinvesteringar ny asfalt 2024"
  • Uppdra till avdelningen Kommunservice att utföra åtgärden.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden fattade 2020-01-23 § 9 beslut i ärendet ”Medborgarförslag om anläggning av gång-/cykelväg längs Näckrosgatans södra sida”, nämnden beslutade att:

• Anlägga ny gång- och cykelbana på Näckrosgatan i enlighet med gällande Gång- och cykelvägsplan i samband med framtida beläggningsarbete.

• Låta kommande beläggningsplan styra tidsplanen för utförandet av gång- och cykelbanan.

Enligt Gång- och cykelvägsplan för Hörby kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16 § 261, framgår det att ”Gåendes och cyklandes passagemöjligheter och orienterbarhet på platsen där Näckrosgatan, Kungsgatan och Tvärgatan möts har låg standard” samt ”Saknad länk på Näckrosgatan” som brister.

Vidare föreslås åtgärder genom ”Upphöjda gång- och cykelpassager. Passagerna tvärs över Kungsgatan samt Tvärgatan är idag endast övergångsställen, men borde även regleras som cykelpassager eller cykelöverfarter. Eventuellt kan dessa passager även behöva nya placeringar för att skapa ett mer kontinuerligt stråk.” respektive ”Ny gång- och cykelbana.”

Näckrosgatan kommer att beläggas med ny asfalt under 2023 och således begärs igångsättningstillstånd i enlighet med beslutet från tekniska nämnden 2020-01- 23 § 9.

8. Försäljning av fastigheten Råby 34:7

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljning av fastigheten Råby 34:7 till marknadsvärde genom upphandlad mäklare.

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommun äger fastigheten Råby 34:7. Byggnaden är uppförd 1967 och avser en villa med 5 rum om 105 kvm boarea och 23 kvm biarea. Tomten är 917 kvm stor. Hörby kommun köpte fastigheten 2017. Fastigheten har inte genomgått några omfattande renoveringar sedan dess bortsett från ny värmepump och kyl.

Kommunen äger inte någon mark intill den aktuella fastigheten. Kommunservice har låtit fastigheten genomgå lokalförsörjningsprocessen och har identifierat att det inte finns något fortsatt, kortsiktigt eller långsiktigt, behov av fastigheten. Avdelningen Kommunservice föreslår därför att fastigheten säljs genom upphandlad mäklare, lämpligen med dolda fel-försäkring eller med friskrivningsklausul.

9. Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) angående Bygglekplats

10. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) om samordning mellan kommunen och ideella föreningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en motion om samordning mellan kommunen och ideella föreningar. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde 2022-12-06 § 104 där de föreslår att motionen anses besvarad.

11. Motion från Gert Nygren (SPIP) om belysningsbehovet på Enevångsvägen i Ludvigsborg

Motionen

"SPI Välfärden vill att kommunen omgående ser över belysningsbehovet på Enevångsvägen i Ludvigsborg.

Kommunen utförde under vintern och våren 2017 en förstudie angående belysningsbehovet, resultatet av denna är inte kommunicerat.

I området Enevången bor ca 100 permanentboende, däribland många barnfamiljer. Barnen som skall med skolbussen måste utnyttja denna oupplysta vägg. Även de vuxna uppleveren otrygghet i att väggen sakna belysning. Även om kommunen inte har huvudmannaskapet för Enevångsvägen, så kan det inte var något hinder att kommunen förser väggen med belysning.

Belysningen kan företrädesvis var energismartoch av solcells drivna modeller.

 

SPI Välfärden

Gert Nygren"

12. Motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD) och Gert Nygren (SPIP) om arvode

Motion ställd till Kommunfullmäktige

"Motion skrivs i avsikt att klargöra om rätt förutsättningar var tydliggjorda i samband med att beslut om nytt arvodesreglemente togs av fullmäktige 2023-06-19.

Det finns indikeringar på att rätt förutsättningar och underlag inte fanns i sambandmed att beslut om fasta ersättningar till 1:e och 2:e viceordförande i KS. Bland annat har det inte klart framkommit om ersättning för övriga uppdrag lämnas utöver den angivna fasta ersättningen. Ej hellre framgår det klart om förlorad förvärvsinkomst ersätts utöver den fasta ersättningen. Kan finnas annat som borde vara känt underlag inför beslut.

I de fall beslutet om arvode tagits med felaktiga förutsättningar förväntar vi oss att beslutet i kommunfullmäktige rivs upp och därmed nytt beslut blir aktuellt.

Vi yrkar att motionen får ställas och att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa samtliga ersättningar som ligger till grund för beräkning av fast arvode till kommunstyrelsens 1:e – och 2:e viceordförande

Hans Frank (L) Paul Jönsson ( C ) Mikael Olsson(KD) Gert Nygren (SPIP)"

13. Motion från Gert Nygren (SPIP) om att se över trafiksäkerheten vid busshållplatserna vid Gamla Torg

Motionen

"SPI Välfärden vill att kommunen omgående ser över trafiksäkerheten vid buss hållplatserna vid Gamla Torg

På grund av allt snävare tidtabeller så har inte resenärer alltid att åka upp till busstationen på industriområdet. Många resenärer ärarbetspendlare och skolungdom som växlarbuss vid Gamla Torg istället. För att hinna med buss som skall gå norrut eller söderut så väljer resenärerna att korsa Storgatan framför och bakom bussarna. Tiden medger inte resenärerna att använda befintliga övergångsställen vid Nygatan/kyrkan eller efter infarten till Gamla Torg

När såväl bussar som skall gå norrut som söderut är vid hållplatsen samtidigt för av och påstigning, så medger Storgatans bredd att personbilar och lastbilar obehindrat kan mötas när man passerar bussarna. Hastigheten är 40km/tim, trots obefintlig sikt bakom och framför bussarna. Olycksrisken är påtagliga speciellt i rusningstrafik.

SPI vill därför att kommunen tillsammans med Trafikverket vidtar åtgärderför en säkrare trafikmiljö runt hållplatsen vid Gamla Torg.

Förslag på åtgärder: Sänkt hastighet mellan övergångställen (gångfartsområde), omkörningsförbud av bussar vid hållplats, väggbullor vid övergångsställen.

Alternativ: en ny större busshållplats anordnas vid E22, förslagsvis i närhet till Tanka macken. Mindre eldrivna ringbussar hämtar passagerare inne i tätorten, för transport ut till hållplats E22.

SPI Välfärden Gert Nygren"

14. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

15. Avsägelser

  • Tjänsteskrivelse
  • Avsägelse Susanne Meijer (V), ersättare kommunfullmäktige

16. Valärenden

Mötets avslutning

Mötesstart: 18/12 2023 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.