Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 26 februari 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Patrik Karlsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Patrik Karlsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Alling Svensson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Marie Keismar (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Avfallsplan 2022-2032 (MERAB)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Renhållningsordning för Hörby kommun bestående av Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby - Med handlingsplan för resurshushållning och cirkulära materialflöden 2023 - 2026, med bilagor 1 – 9 samt Föreskrifter om avfallshantering, Höör, Hörby och Eslövs kommun, med bilagor 1 - 3.

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska kommunen ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering. Renhållningsordningen ska antas av kommunfullmäktige. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Mellanskånes renhållningsaktiebolag arbetat fram ett förslag på ny renhållningsordning som ska ersätta de befintliga lokala renhållningsföreskrifterna och den avfallsplan som gällt fram till och med 2021.

7. Ansökan om igångsättningstillstånd och medel för projektering, utredning och genomförande av GC-passage över väg 13

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Bevilja medel om 2,5 mkr för projektering, utredning och genomförande av ny GC-passage över väg 13 att finansieras genom upplåning.

2. Uppdra till avdelningschef Kommunservice att genomföra upphandling, tilldela entreprenör, teckna avtal med tilldelad entreprenör, genomföra entreprenaden samt ingå samarbets- och finansieringsavtal med Trafikverket avseende berörd åtgärd.

3. Projektet ska genomföras under förutsättning att anbud ryms inom beviljade medel samt att pågående detaljplan för Övrabyborg 1 m.fl. antas och vinner laga kraft.

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa en gen och trafiksäker förbindelse för oskyddade trafikanter planeras en ny gång- och cykelväg med en passage över väg 13. Kommunen har en pågående dialog med Trafikverket gällande ett medfinansiering- och samverkansavtal avseende föreslagen åtgärd. Då åtgärden anses nödvändig för pågående planläggnings genomförande ska avtalet vara tecknat innan detaljplanen förs till antagande. Innan kommunen kan gå vidare och teckna avtal med Trafikverket behöver kommunstyrelsen besluta om att åtgärden ska utföras och finansiering säkerställas.

Paus

mötet återupptas ca kl 18.30

7. Ansökan om igångsättningstillstånd och medel för projektering, utredning och genomförande av GC-passage över väg 13

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Bevilja medel om 2,5 mkr för projektering, utredning och genomförande av ny GC-passage över väg 13 att finansieras genom upplåning.

2. Uppdra till avdelningschef Kommunservice att genomföra upphandling, tilldela entreprenör, teckna avtal med tilldelad entreprenör, genomföra entreprenaden samt ingå samarbets- och finansieringsavtal med Trafikverket avseende berörd åtgärd.

3. Projektet ska genomföras under förutsättning att anbud ryms inom beviljade medel samt att pågående detaljplan för Övrabyborg 1 m.fl. antas och vinner laga kraft.

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa en gen och trafiksäker förbindelse för oskyddade trafikanter planeras en ny gång- och cykelväg med en passage över väg 13. Kommunen har en pågående dialog med Trafikverket gällande ett medfinansiering- och samverkansavtal avseende föreslagen åtgärd. Då åtgärden anses nödvändig för pågående planläggnings genomförande ska avtalet vara tecknat innan detaljplanen förs till antagande. Innan kommunen kan gå vidare och teckna avtal med Trafikverket behöver kommunstyrelsen besluta om att åtgärden ska utföras och finansiering säkerställas.

8. Uggleborgsvägen - förslag om kompensation för tidigare erhållit statligt vägbidrag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att årlig ersättning ska från och med verksamhetsåret 2024 utgå till Uggleborgsvägens samfällighetsförening motsvarande en maximal basersättning om 20 500 kr (2023 årsnivå), under förutsättning att statligt vägbidrag ej utgår. Årlig indexuppräkning ska ske motsvarande Trafikverkets indexuppräkning för statsbidrag till enskilda vägar. Utbetalning sker året efter föregående verksamhetsår.

Avdelningschef Kommunservice uppdras att upprätta och teckna avtal med Uggleborgsvägens samfällighetsförening

Sammanfattning av ärendet

Uggleborgsvägens samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Hörby GA:5, utgörande den enskilda väganläggningen Uggleborgsvägen i Hörby tätort. Uggleborgsvägen sträcker sig från Stattenavägen i väster och till och med fastigheten Hörby 39:4 i öster. Anläggningen bildades genom anläggningsförrättning 1987 då även samfällighetsföreningen bildades. Den totala väglängden är cirka 1225 meter och föreningen erhåller ett årligt vägbidrag om 28 500 kr (2023 årsnivå), varav det statliga bidraget utgör 80 %.

2022-04-15 antogs detaljplanen för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena Östra, av detaljplanen följer att kommunen är huvudman för allmän plats vilket omfattar del av befintlig väganläggning, utgörande Uggleborgsvägen. I samband med att den antagna detaljplanen vann lagakraft ansökte kommunen om lantmäteriförrättning, aktbilaga 1266-2022/56, för att bland annat upphäva den del av gemensamhetsanläggningen Hörby ga:5 som omfattas av detaljplanen. Lantmäteriet beslutade under 2023 att upphäva del av Hörby ga:5 i enlighet med kommunens ansökan att gälla från och med 1 januari 2024. Till följd av anläggningsförrättningen uppgår den totala vägsträckan som Uggleborgsvägens samfällighetsförening numera ansvarar för till cirka 880 meter. Detta får till följd att samfällighetsföreningen från och med verksamhetsåret 2024 inte längre är berättigad till erhållande av statligt vägbidrag då väganläggningen minst måste vara cirka 1000 meter lång. I samband med samfällighetsföreningens årsmöte 2023-07-06 har föreningen lämnat en begäran om att kommunen ingår skötselavtal med föreningen för övertagande av drift och underhåll av vägen samt att ett bidrag ska utgå till föreningen för att täcka fasta kostnader, exempelvis årsavgift REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) samt årsavgift för upprätthållande av bankkonto.

9. Firmatecknare Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag på firmatecknare för Hörby kommun att gälla från och med den 1 mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det föreligger behov att ändra bland behöriga firmatecknare för Hörby kommun med anledning förändringar bland chefsuppdragen gällande HR, biträdande kommundirektör, näringsliv och kommunikation. Nytt förslag speglar dessa förändringar. Bifogat ärendet finns nu gällande firmatecknare samt förslag på ny antagandehandling med tillägg markerat i gul.

10. Representationspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till representationspolicy, med ändringen att under avsnitt "Gåvor från arbetsgivaren till fast anställd och förtroendevalda" tredje punkten ändras till "Anställd/förtroendevald i kommunen med en sammanlagt anställdningstid/tjänstgörningstid på 25 år får uppvaktas med en minnesgåva" samt att upphäva tidigare beslut ”Regler för representation för Hörby kommun KS 2004-01-26” samt "Regler för uppvaktning KS 2008-08-25 § 92”

Sammanfattning av ärendet

Föreligger en reviderad policy för representation. Förslaget är att även upphäva tidigare beslut ”Regler för representation för Hörby kommun KS 2004-01-26” samt ”Regler för uppvaktning KS 2008-08-25 § 92”.

11. Policy Hot och våld

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att policy för hot och våld, antas.

Sammanfattning av ärendet

Då det formellt saknas en policy för hot och våld inom Hörby kommun. Det är enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att varje arbetsgivare har en kontinuerligt arbetar med att förebygga risker för hot och våld så långt det är möjligt. Krävs det ett styrande dokument på hur verksamheterna i Hörby kommun ska arbeta med frågan.

12. Besvarande av motion från Marie Dahlén (L) om uppstartande av familjecentral i Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avskrivs.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Marie Dahlén (L) om uppstartande av familjecentral i Hörby kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen avskrivs med anledning av att arbetet redan pågår.

13. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI) om att Hörby kommun snarast investerar i solelanläggningar som producerar minst den mängd el som motsvarar kommunens förbrukning under åren

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad enligt Sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI) har till kommunen 2022-02-09 inkommit med en motion till kommunen. Motionen avser önskemål om att Hörby kommun snarast investerar i solelanläggningar som producerar minst den mängd el som motsvarar kommunens förbrukning under åren.

Förslaget expedierades 2022-10-09 till tekniska nämnden för yttrande. Eftersom tekniska nämnden har upphört behandlas ärendet istället i kommunstyrelsens tekniska utskott.

Avdelningens svar:
Kommunservice arbetar med en översyn av hela behovet av energibesparingsåtgärder i kommunen. Det ekonomiska fokuset för 2024 är investeringar av energibesparingsåtgärder för hela det kommunala fastighetsbeståndet.

14. Besvarande av motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om instiftande av pris Årets praoplats

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om instiftande av pris Årets praoplats

Paus

mötet återupptas ca kl 19.25

15. Besvarande av motion från Renaldo Tirone (S), Paul Jönsson (C), Hans Frank (L), Anette Börjesson (MP), Mikael Olsson (KD) och Uno Hansson (V) om byggande av särskilt boende (SÄBO) i Hörby

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avskrivs.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Renaldo Tirone (S), Paul Jönsson (C), Hans Frank (L), Anette Börjesson (MP), Mikael Olsson (KD) och Uno Hansson (V) om byggande av särskilt boende (SÄBO) i Hörby

16. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) om ökat friskvårdsbidrag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) om ökat friskvårdsbidrag

17. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) om ökad tillgänglighet till kommunhuset

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Bo Lilja (KD) och Thea Kärrman (KD) om ökad tillgänglighet till kommunhuset

18. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) om ringbuss i Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Mikael Olsson (KD) om ringbuss i Hörby kommun

19. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om förskoleplatser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avskrivs.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om förskoleplatser. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen avskrivs då den är ställd som en interpellation.

20. Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) om införande av kvällsturer inom närtrafiken Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gunvor Håkansson (C) om införande av kvällsturer inom närtrafiken Hörby kommun

21. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPIP), Bengt Bengtsson (SPIP) och Percy Hallqvist (SPIP) om trafiksäkerheten Östraby

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Avslå motionen enligt Sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Gert Nygren (SPIP), Bengt Bengtsson (SPIP) och Percy Hallqvist (SPIP) om trafiksäkerheten Östraby. Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-27 § 86 att motionen får ställas och att den skickas till tekniska nämnden för beredning. Eftersom tekniska nämnden har upphört bereder istället kommunstyrelsens tekniska utskott ärendet.

Avdelningens svar:
Avdelningen ser positivt på förslaget som bl.a. syftar till att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs med väg 13 vid Östraby kopplat till busshållplatserna samt i Lybykorset.

Trafikverket är väghållare för väg 13 både vid Östraby och i Lybykorset. Kommunen kan därför inte fatta beslut om åtgärder. Avdelningen hänvisar därför istället motionärerna för förslaget att lämna förslag om åtgärd till Trafikverket.

22. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om webb-tv

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om webb-tv

23. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om gång cykelväg EK service

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvarad enligt Sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) angående gång- och cykelväg vid EK-service. Kommunfullmäktige fattade 2022-08-29 § 150 beslut om att motionen får ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning. Eftersom tekniska nämnden har upphört bereds ärendet istället av kommunstyrelsens tekniska utskott.

Avdelningens svar:
Avdelningen ser mycket positivt på förslaget. I planbeskrivningen i granskningshandlingarna, daterad 2023-09-20, som tagits fram i arbetet med detaljplan för Övrabyborg 1, del av Hörby 45:1 och del av Överum 3, Övrabyborg, framgår det att det i samråd med Trafikverket planeras för en ny gång- och cykelanslutning mellan planområdet och Hörby tätort i syfte att säkerställa en tillräckligt trafiksäker förbindelse för oskyddade trafikanter. Vidare framgår det att ”den nya gång- och cykelförbindelsen innebär att en ny passage över väg 13 anläggs i anslutning till cirkulationsplatsen öster om planområdet. Utformning och placering av passagen samråds med Trafikverket. Ett avtal för reglering av ansvarsfrågan kopplat till anläggandet av den nya gång- och cykelförbindelsen kommer att upprättas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen förs till antagande.”

Förutsatt att detaljplanen antas med kvarstående plan om en ny gång- och cykelväg enligt ovan anser avdelningen Kommunservice att motionen besvarats.

24. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPIP) om att se över trafiksäkerheten vid busshållplatserna vid Gamla Torg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPIP) om att se över trafiksäkerheten vid busshållplatserna vid Gamla Torg

25. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPIP) om belysningsbehovet på Enevångsvägen i Ludvigsborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPIP) om belysningsbehovet på Enevångsvägen i Ludvigsborg

26. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen omgående tar fram kostnader samt förslag på att införa ringbusslinjer i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen omgående tar fram kostnader samt förslag på att införa ringbusslinjer i kommunen

27. Motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD), Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) om att utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshierarki inom den politiska organisationen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får väckas och expedieras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD), Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) har inkommit med en motion avseende utredning av möjligheterna att ta fram en tydlig beslutshierki inom den politiska organisationen Hörby kommun.

28. Motion från Mikael Olsson (KD) och Thea Kärrman (KD) om att bygga tält över utebassängen under vintern

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Motionen får väckas och expedieras till kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Thea Kärrman (KD) har inkommit med en motion avseende byggnation av tält över utebassängen under vintern.

29. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) från Mikael Olsson (KD) avseende medel avsatta för landsbygd, trygghet och guldkant

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende redovisning av medel för trygghet, landsbygd och guldkant

30. Interpellation till livsmiljönämndens ordförande Peter Johansson (SD) från Mikael Olsson (KD) avseende träning för 75+ i simhallen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av livsmiljönämndens ordförande Peter Johansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en interpellation till livsmiljönämndens ordförande Peter Johansson (SD) avseende träning för 75+.

31. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

Sammanfattning

Två interpellationer har inkommit sedan föregående sammanträde:

  • Interpellation till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson

32. Avsägelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Avsägelse från Kristina Holmqvist (M) som ersättare i kommunstyrelsen, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kristina Holmqvist (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

33. Valärenden

34. Val av vice ordförande i revisionen

35. Meddelande kommunfullmäktige januari 2024

Sammanfattning

Ett meddelande har inkommit sedan förra mötet:

  • Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 26/2 2024 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse och handlingar hittas här

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.