Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 25 mars 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Linda Strand. direktör. HR- Kommunikation- & Näringsliv

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sezgin Kadir, VD Kraftringen

Talare

Sezgin Kadir, VD Kraftringen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Stefan Borg (SD)

Talare

Sezgin Kadir, VD Kraftringen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sebastian Vrethammar (SD), ordförande revisonen

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Sebastian Vrethammar (SD), ordförande revisonen

Talare

Karin Gullberg (SPI). revisionen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Karin Gullberg (SPI). revisionen

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Sebastian Vrethammar (SD), ordförande revisonen

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Karin Gullberg (SPI). ordförande revisionen

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Patrik Karlsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Kaj Jarl (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Kaj Jarl (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Information från Kraftringen AB

7. Revisionsberättelse 2023

8. Årsredovisning Hörby kommun 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 • Godkänna årsredovisning 2023.
 • Godkänna plan för återställande av negativt balanskravsresultat.
 • Godkänna att förvaltningen får göra eventuella redaktionella förändringar i årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger upprättad årsredovisning 2023.Hörby kommuns resultat för år 2023 blev 2,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat om 10 mkr.

9. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet 2023

Paus

mötet återupptas ca kl 19.40

10. Finanspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Godkänna föreliggande förslag till finanspolicy
 • Upphäva tidigare beslut ”Finanspolicy Hörby kommun” antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 § 138, reviderad 2010-12-20 av kommunfullmäktige § 153 samt reviderad 2018-11-26 av kommunfullmäktige § 213
 • Upphäva tidigare beslut ”Placeringspolicy för Hörby kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28 § 175
 • Upphäva tidigare beslut ”Regler för penninghantering i Hörby kommun” antagen av kommunfullmäktige 1994-02-28 § 19, inklusive ”Tillägg till reglerna för penninghantering i Hörby kommun” godkända av kommunfullmäktige 1997-08-25 § 46.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger ett förslag till reviderad finanspolicy. I det reviderade förslaget har totalt tre tidigare beslut inarbetats.

Förslaget är även att upphäva tre tidigare beslut ”Finanspolicy Hörby kommun”, ”Placeringspolicy för Hörby kommun” samt ”Regler för penninghantering i Hörby kommun”.

11. Policy avseende sponsring

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag på policy avseende sponsring i Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Policy syftar till att tydliggöra vilka regler som gäller för Hörby kommun och dess helägda bolag vid sponsring. Generellt ska sponsring bidra till att Hörbys varumärke stärks, och därför ska kommunens anseende och trovärdighet vårdas i dessa sammanhang. Ärendet har beretts av kommunens ledningsgrupp

12. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 för Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022–2026 daterad 2024-02-28 för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Alla kommuner har enligt lag (2000:1383) bostadsförsörjningsansvar vilket omfattar alla invånare. Utgångspunkten är dock att den enskilda människan har huvudansvaret att ordna ett lämpligt boende åt sig själv. Det finns emellertid grupper i kommunen som inte har möjlighet att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden utan behöver särskilt stöd eller andra insatser för att främja en långsiktig lösning. Hörby kommun har enligt socialtjänstlagen skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i Hörby kommun får den hjälp och det stöd som de behöver. Det handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning och nyanlända under bosättningsansvaret.

Enligt lagen (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala må l, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

1. den demografiska utvecklingen,
2. marknadsförutsättningarna, och
3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Hörby kommun har för perioden 2022–2026 med utblick mot 2035 som målsättning att Det ska finnas en variation av bostäder i Hörby kommun. Målsättningen förtydligas genom sju riktlinjerna och 15 åtgärder. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022 – 2026 ska följas upp årsvis och i samband med uppföljning av kommunens översiktsplan. Syfte med uppföljningen är att säkerställa att Hörby kommun arbetar med bostadsförsörjning utifrån antagna riktlinjer och säkerställa att bostadsutvecklingen sker i önskad riktning.

13. Förslag till ändring av ägardirektiv för Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB

14. Uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag på uppförandekod i Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har bifallit en motion med förslag att upprätta uppförandekod i Hörby kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick uppdrag att ta fram förslag på uppförandekod som skulle remitteras till samtliga partier i Hörby kommun. En uppförandekod är en överenskommelse mellan representanter för de förtroendevalda i kommunen. Det är ett dokument som t ex reglerar frågor om bemötande, debattklimat vid interna och offentliga debatter, sociala medier, relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Uppförandekoden får ses som ett komplement till bestämmelser i kommunallag samt andra interna styrdokument. Uppförandekoder finns i flera kommuner. Gruppledare har diskuterat frågan vid möte 2023-10-11. Förvaltningen har därefter tagit fram förslag med Bjuvs kommun som förlaga.

Paus

mötet återupptas ca kl 20.10

14. Uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag på uppförandekod i Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har bifallit en motion med förslag att upprätta uppförandekod i Hörby kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick uppdrag att ta fram förslag på uppförandekod som skulle remitteras till samtliga partier i Hörby kommun. En uppförandekod är en överenskommelse mellan representanter för de förtroendevalda i kommunen. Det är ett dokument som t ex reglerar frågor om bemötande, debattklimat vid interna och offentliga debatter, sociala medier, relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Uppförandekoden får ses som ett komplement till bestämmelser i kommunallag samt andra interna styrdokument. Uppförandekoder finns i flera kommuner. Gruppledare har diskuterat frågan vid möte 2023-10-11. Förvaltningen har därefter tagit fram förslag med Bjuvs kommun som förlaga.

15. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Råby 40:1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utvidgning av verksamhetsområde för spillvatten för fastigheten Råby 40:1, enligt bilagd karta ”Nytt VO Råby 40_1”.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är bortledande av spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.

Förslag om utökning av verksamhetsområde för spillvatten för Råby 40:1Beslutsunderlag ses i ”Nytt VO Råby 40_1".Den aktuella fastigheten är bebyggd och ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för spillvatten. En förbindelsepunkt för spillvatten upprättades redan 2010, men inget avtal tecknades mellan fastighetsägaren och tekniska kontoret inför sammankoppling till den allmänna spillvattenanläggningen. Sedan 2010 har fastighetsägaren varit en kund hos VA-huvudmannen och har behandlats som att de varit en del av det befintliga verksamhetsområdet för spillvatten i området.

Fastighetsägaren har på egen begäran anmält önskemål till Mittskåne Vatten om att inkluderas i det befintliga verksamhetsområdet för spillvatten.

16. Hörby kommuns ställningstagande till kraftringens avyttring av Lunds Energi Norge A/S

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Hörby kommun har inget att erinra i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommuns ställningstagande till föreslagen avyttring av Lunds Energi Norge A/S från Kraftringen. Kraftringen AB har belyst ärendet i bilagd skrivelse. Hörby kommun har inget att erinra ärendet och ser positivt på föreslagen avyttring.

17. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om gång- och cykelväg på Södra Rörumvägen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen enligt Sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) gällande en gång- och cykelväg på ”Södra Rörumvägen”. Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29 § 151 att motionen får ställas och att den skickas till tekniska nämnden för beredning. Eftersom tekniska nämnden har upphört bereder istället kommunstyrelsens tekniska utskott ärendet.

Avdelningens svar:
Avdelningen ser positivt på förslaget som syftar till att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Hörby kommun är väghållare för sträckan fram till det berörda området, Trafikverket är väghållare för väganslutningen söder om bron och norrut mot Södra Rörum. Kommunen kan därför inte fatta beslut om att anlägga en gång- och cykelväg. En möjlighet vore att sänka hastigheten, men detta skulle resultera i att vägen har en lägre hastighet enbart norrut och inte söderut. Avdelningen hänvisar istället motionärerna för förslaget att lämna förslag om åtgärd till Trafikverket.

18. Besvarande av interpellation från Renaldo Tirone (S) till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD) avseende likabehandling

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellation från Renaldo Tirone (S) avseende likabehandling får ställas och besvaras av bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD).

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD) avseende likabehandling.

19. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) från Mikael Olsson (KD) avseende medel avsatta för landsbygd, trygghet och guldkant

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende redovisning av medel för trygghet, landsbygd och guldkant.

20. Besvarande av interpellation till livsmiljönämndens ordförande Peter Johansson (SD) från Mikael Olsson (KD) avseende träning för 75+ i simhallen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av livsmiljönämndens ordförande Peter Johansson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en interpellation till livsmiljönämndens ordförande Peter Johansson (SD) avseende träning för 75+.

21. Besvarande av interpellation från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD) avseende förskoleplatser

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellation från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (SD) avseende förskoleplatser får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson (SD).

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Hansson avseende förskoleplatser.

22. Motion från Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) om kaffe till lärarna på Georgshillsskolan

Sammanfattning

Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) ställer en motion om kaffe till lärarna på Georgshillsskolan.

23. Interpellation från Renaldo Tirone (S) till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD) avseende skolstruktursutredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får ställas och besvaras av bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD)

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD) avseende skolstruktursberedning.

24. Avsägelser

25. Valärenden

26. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

27. Meddelande kommunfullmäktige februari 2024

Sammanfattning

Följande meddelanden läggs till handlingarna:

 • Sammanställning
 • Eslövs kommun - Antagande av renhållningsordning för Eslöv Höör och Hörby kommuner
 • Omtankenämnden - Redovisning av rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 h Omtankenämnden
 • Kraftringen - Finansiell rapport januari 2024

Mötets avslutning

Mötesstart: 25/3 2024 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse och handlingar hittas här

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.