Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 22 april 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Bo Lilja (KD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Kaj Jarl (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Per Persson Landqvist (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Patrik Karlsson (C)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Patrik Karlsson (C)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Henrik Andersson (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Detaljplan för Övrabyborg 1, del av Hörby 45:1 och del av Överum 4, Övrabyborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta Detaljplan för Övrabyborg 1, del av Hörby 45:1 och del av Överum 4, Övrabyborg.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet ligger inom ett befintligt verksamhetsområde i direkt anslutning till Hörby tätort.

Syftet med aktuellt planförslag är att möjliggöra etableringen av detaljhandel, idrottshall och transformatorstation inom planområdet. Planförslaget syftar vidare till att möjliggöra ändamålsenliga lokaler samt att säkerställa erforderlig infrastruktur och lämplig utformning, placering och omfattning av bebyggelsen.

Planförslaget möjliggör etablering av Detaljhandel (H) och Idrottshall (R1). Merparten av den kvartersmark som föreslås är planlagd för ”Icke störande industri, hantverk, kontor samt handel med skrymmande varor” i gällande detaljplan.

Mindre delar av planområdet föreslås planläggas som Transformatorstation (E1), Gata (GATA), Natur (NATUR) respektive Industri (J) i syfte att säkerställa en ändamålsenlig trafiklösning och bevarande av naturområde, avsätta yta för anläggande av dagvattenhanteringssystem och transformatorstation samt för att möjliggöra införandet av utfartsförbud i plankartan.

Även komplement till nämnda användningsbestämmelser ingår i användningarna.

Inom kvartersmarken med användningsbestämmelserna Detaljhandel och Idrottshall (HR1) regleras högsta nockhöjd till 10,0 meter och största bruttoarea till 35 % av fastighetsarean inom användningsområdet. Dessa egenskapsbestämmelser syftar till att möjliggöra ändamålsenliga lokaler samt att ge lika förutsättningar som intilliggande detaljplaner.

Det område som föreslås planläggas som Natur inom den östra delen av planområdet utgörs av ett befintligt grönområde. Området som föreslås planläggas som Natur i planområdets södra del är företrädesvis planlagt för ”Icke störande industri, hantverk, kontor samt handel med skrymmande varor” i gällande detaljplan.

Merparten av det område som föreslås planläggas som Gata utgörs av befintlig gata, och mindre delar är planlagda som Natur respektive Industri i gällande detaljplaner inom planområdet.

7. Ekonomisk säkerhet för verksamhet på Rönneholms avfallsanläggning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige beslut att

 • gå i borgen såsom för egen skuld till ett högsta belopp om 3 mkr för fullgörandet av de samtliga skyldigheter som gäller för MERAB enligt Länsstyrelsen i Skåne län, miljöprövningsdelegationen, beslut den 19 mars 2020 i ärende, dnr 551-68607-07,
 • årligen debitera MERAB marknadsmässig avgift för borgensåtagandet, där KSAU beslutar modell för framräknande av borgensavgift,
 • upphäva tidigare beslut ”MERAB – begäran om ekonomisk säkerhet (Befintligt borgensbeslut) 2009-03-30 § 32 Dnr 2009/025”

Sammanfattning av ärendet

MERAB (Mellanskånes Renhållnings AB) har inkommit med brev och bilagor angående ekonomisk säkerhet för Rönneholms avfallsanläggning. I nuvarande borgensåtagande har Hörby kommun ställt sig bakom en begränsad säkerhet om 3 mkr.

8. Reglemente för nämnden för VA och räddningstjänst

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige beslutar att

 • Reglemente för nämnden för VA och Räddningstjänst fastställs och börjar gälla 2024-02-01 förutsatt att kommunfullmäktige i Höör och Hörby innan dess fattat likalydande beslut om att ändra reglementet enligt följande:
 • Under punkt 4.2 VA-verksamhet ska lydelsen vara:

Ändring av verksamhetsområden enligt LAV – med undantag för enskilda fastigheter där fastighetsägaren själv har begärt att få bli ansluten till verksamhetsområdet. Då äger nämnden rätt att besluta om ändring av verksamhetsområde för att tillgodo se den enskilda fastighetsägarens behov av vatten och avlopp enligt LAV.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare har alla beslut om ändringar av verksamhetsområden enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) fattats av kommunfullmäktige i respektive kommun. Reglementet bör ändras för att möjliggöra för nämnden att fatta beslut om ändring av verksamhetsområden för enskilda fastigheter där fastighetsägaren själv har begärt att få bli ansluten till verksamhetsområdet. Övriga beslut om ändring av verksamhetsområden fattas även fortsättningsvis av kommunfullmäktige.

9. Förslag på reviderat samverkansavtal räddningstjänst Hörby och Höör

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Förslag på samverkansavtal antas och gäller from 2025-01-01.
 • Tidigare samverkansavtal upphör att gälla i och med detta beslut.
 • Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Hörby och Höör fattar likalydande beslut.
 • Kommundirektörerna uppdras att genomlysa stabsorganisationen.
 • Med förändring under punkt 20 ändra "Nämnden" till "respektive kommunstyrelse"

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har en översyn gjorts av befintliga samverkansavtal mellan Hörby och Höör inom områdena VA och räddningstjänst. Förslag föreligger om förändrat uppdrag för gemensamma nämnden och reviderade samverkansavtal. (Se underlag Presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17).

I förslagsarbetet har följande styrande dokument upprättats; förslag på nytt reglemente för VA-nämnd, förslag på samverkansavtal avseende räddningstjänst, förslag på samverkansavtal avseende VA samt förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen. Respektive dokument hanteras i separata ärenden.

Rubricerat ärende berör frågan om samverkansavtal avseende räddningstjänst.

10. Förslag på förändrat reglemente för gemensamma nämnden VA och räddningstjänst

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Gemensamma nämnden för VA och räddningstjänst ändrar namn till gemensamma VA-nämnden.
 • Förslag på reglemente för gemensamma VA-nämnden antas och gäller from 2025-01-01 och ersätter tidigare reglemente.
 • Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Hörby och Höör fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har en översyn gjorts av befintliga samverkansavtal mellan Hörby och Höör inom områdena VA och räddningstjänst. Förslag föreligger om förändrat uppdrag för gemensamma nämnden och reviderade samverkansavtal. (Se underlag Presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17).

I förslagsarbetet har följande styrande dokument upprättats; förslag på nytt reglemente för VA-nämnd, förslag på samverkansavtal avseende räddningstjänst, förslag på samverkansavtal avseende VA samt förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen.

Respektive dokument hanteras i separata ärenden. Rubricerat ärende berör frågan om reglemente för VAnämnden.

11. Förslag på reviderat samverkansavtal vatten och avloppsverksamhet (VA) Hörby och Höör

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Förslag på samverkansavtal antas och gäller from 2025-01-01.
 • Tidigare samverkansavtal upphör att gälla i och med detta beslut.
 • Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Hörby och Höör fattar likalydande beslut.
 • Upphäva beslut KS 2017/151 "Ekonomisk uppföljning och redovisning inom mittskåne vatten"

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har en översyn gjorts av befintliga samverkansavtal mellan Hörby och Höör inom områdena VA och räddningstjänst. Förslag föreligger om förändrat uppdrag för gemensamma nämnden och reviderade samverkansavtal. (Se underlag Presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17).

I förslagsarbetet har följande styrande dokument upprättats; förslag på nytt reglemente för VA-nämnd, förslag på samverkansavtal avseende räddningstjänst, förslag på samverkansavtal avseende VA samt förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen. Respektive dokument hanteras i separata ärenden.

Rubricerat ärende berör frågan om samverkansavtal avseende VA.

12. Översyn av styrdokument för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • Nuvarande konsortialavtal för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag från 2019 upphör att gälla vid tidpunkt för extra bolagsstämma i juni 2024 och ersätts med bifogat förslag till nytt konsortialavtal att gälla efter beslut vid extra bolagstämma i juni 2024
 • Nuvarande bolagsordning för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag från 2019 upphör att gälla vid tidpunkt för extra bolagsstämma i juni 2024 och ersätts med bifogat förslag att gälla efter beslut vid extra bolagstämma i juni 2024.
 • Nuvarande ägardirektiv från 1 juli 2017 uppgör att gälla den 30 juni 2024och ersätts med bifogat förslag till ägardirektiv att gälla från 1 juli 2024
 • Ovanstående beslut om godkännande av nya styrdokument för MERAB gäller under förutsättning av att de tre ägarkommunerna fattar likalydande beslut

Sammanfattning av ärendet

Eslöv, Hörby och Höörs kommuner äger gemensamt Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. Kommunernas representanter har tagit fram förslag till revideringar av styrdokumenten för bolaget. Genomgång har skett av konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv. Förslag till reviderade dokument bifogas.

En presentation avseende revideringarna bifogas. Beslut att godkänna de reviderade dokumenten fattas av respektive kommuns fullmäktige senast maj månads utgång.

13. Hörby kommuns ställningstagande till Kraftringens investering i nytt kraftvärmeverk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Hörby kommun har inget att erinra.

Sammanfattning av ärendet

Inkommen handling från Kraftringen AB som önskar Hörby kommuns ställningstagande till Kraftringens planerade investering i KVV2 enligt bifogad handling.

I Kraftringen ABs bolagsordning framgår att ”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.”

Kraftringen AB/Kraftringen Energi AB (publ) efterfrågar nu ägarnas ställningstagande till Kraftringens planerade investering i KVV2 med en produktionskapacitet på ca 75-95 MW fjärrvärme och 25-30 MW el inom en investeringsram på 2 700 miljoner kronor enligt beskrivna förutsättningar.

Bolaget har bifogat handlingar som redogör med förslag till beslut. Av handlingarna framgår det att investeringen kommer att påverka Kraftringens finansiella nyckeltal med bland annat avkastning. De skriver även att de kan hantera finansieringen utan kapitaltillskott.

Med stöd av dessa handlingar föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott föra en dialog och ta fram ett förslag till beslut till kommunstyrelsen.

14. Redovisning av obesvarade motioner 2024, april

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen av obesvarade motioner godkännes.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 och reglemente för kommunstyrelsen § 15 skall motioner som är obesvarade redovisas kommunfullmäktige två gånger per år.

Totalt för perioden finns 15 obesvarade motioner varav 9 stycken har passerat gränsen för hantering inom ett år från det att ärendet väcktes

15. Redovisning av Hörbyförslag 2024, april

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att redovisningen godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med riktlinjerna för Hörbyförslag redovisas här status för inkomna Hörbyförslag. Förslag som uppfyller kriterierna i riktlinjer för Hörbyförslag publiceras på hemsida och är öppna för röstning under 60 dagar. Förslag som under denna tid inte fått 20 röster avslutas. Förslag som fått 20 röster expedieras till beslutande organ för avgörande och får då status ”Inväntar ställningstagande”. Förslag som har avgjorts får status ”Godkänd”, ”Avslagen” eller ”Besvarad”.

Status sedan föregående rapportering är: 4 Hörbyförslag har avslutats, 1 Hörbyförslag inväntar ställningstagande, och 5 Hörbyförslag där röstning pågår.

16. Besvarande av interpellation från Renaldo Tirone (S) till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD) avseende skolstruktursutredning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras av bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD)

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation till bildningsnämndens ordförande Kaj Jarl (SD) avseende skolstruktursberedning.

17. Besvarande av motion från Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD), Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) om att utreda möjligheten att ta fram en tydlig beslutshierarki inom den politiska organisationen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L), Paul Jönsson (C), Mikael Olsson (KD), Gert Nygren (SPIP) och Henrik Andersson (S) har inkommit med en motion avseende utredning av möjligheterna att ta fram en tydlig beslutshierki inom den politiska organisationen Hörby kommun.

Motionen föreslås att avsås med hänvisning att det inte är önskvärt att skriva ut investeringsdelen då detta gör det dyrare vid upphandlingar.

18. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen omgående tar fram kostnader samt förslag på att införa ringbusslinjer i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen omgående tar fram kostnader samt förslag på att införa ringbusslinjer i kommunen

19. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Thea Kärrman (KD) om att bygga tält över utebassängen under vintern

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) och Thea Kärrman (KD) har inkommit med en motion avseende byggnation av tält över utebassängen under vintern.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen avslås med anledningen att motionens innehåll inte går att lösa tekniskt sätt.

20. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPIP) om belysningsbehovet på Enevångsvägen i Ludvigsborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPIP) om belysningsbehovet på Enevångsvägen i Ludvigsborg

21. Besvarande av motion från Gert Nygren (SPIP) om att se över trafiksäkerheten vid busshållplatserna vid Gamla Torg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Gert Nygren (SPIP) om att se över trafiksäkerheten vid busshållplatserna vid Gamla Torg

22. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

23. Avsägelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 • Avsägelse från Ingvar Magnusson (M) från uppdraget som revisor i kommunrevisionen, godkänns
 • Avsägelse Sven Holmstedt (SD) från uppdraget som revisor i kommunrevisionen, godkänns.
 • Avsägelse från Kaj von Appen Engström (SD) från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden, godkänns.
 • Avsägelse från Peter Franzén (SD) från uppdraget som ledamot i MERAB, godkänns.
 • Avsägelse från Peter Franzén (SD) från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden, godkänns.

24. Valärenden

25. Meddelande kommunfullmäktige mars 2024

Inkomna meddelanden

Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Höörs kommun - Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby
Revisionen - Uppföljning granskning av brandskyddsarbetet
Revisionen - Grundläggande granskning 2023
Sammanställning

Mötets avslutning

Mötesstart: 22/4 2024 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets handlingar hittas här

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.