Primära flikar

Hörbys kommunfullmäktige 17 juni 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Robin Skoglund

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Paul Jönsson (C)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Renaldo Tirone (S)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Hans Frank (L)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Therese Herrman (V)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Mikael Olsson (KD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Gert Nygren (SPIP)

Talare

Anders Hansson (SD)

Talare

Peter Johansson (SD)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Lars-Göran Ritmer (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Talare

Anders Malmgren (M)

Talare

Johan Ohlin (SD)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

3. Godkännande av kungörelse

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar

6. Bolagsordning och Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne AB antas och översänds till IT kommuner i Skåne AB:s bolagsstämma för fastställande.
Ägardirektiv för IT kommuner i Skåne AB antas och översänds till IT kommuner i Skåne AB:s bolagsstämma för fastställande.
Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne AB antas och ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören/kommunchefen.
Stämmoombudet instrueras att vid IT kommuner i Skåne AB bolagsstämma under augusti rösta i enlighet med fullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet

Höör, Hörby, Östra Göinge, Osby, Bromölla och Sjöbo kommuner äger gemensamt IT kommuner i Skåne AB (Unikom). Kommunernas representanter har genom en arbetsgrupp tagit fram förslag till revideringar av styrdokumenten för bolaget. Genomgång har skett av bolagsordning, ägardirekt samt aktieägaravtal med syfte att stärka och tydliggöra bolagets uppdrag. Förslag till reviderade dokument bifogas.

Beslut att godkänna de reviderade dokumenten fattas av respektive kommuns fullmäktige senast juni månads utgång. Aktieägaravtalet gäller efter beslut i samtliga kommuners fullmäktige. Ägardirektiv och bolagsordning slås fast efter en extrastämma i bolaget under augusti månad, efter att samtliga kommuners fullmäktige antagit dokumenten. 

7. Beslut om planuppdrag för upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret Björnstorp

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Planering och utveckling att inleda upphävande av tomtindelningsplan för kvarteret Björnstorp (1266K-281).

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela kommunstyrelsen 0,2 miljoner kronor i driftanslag år 2024 avseende upphävande av tomtindelningsplan att finansieras genom ett minskat resultat år 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-18 § 276 att uppdra till Hörby kommuns Industrifastighets AB att sälja fastigheterna Berga 2 och Björnstorp 19 till Hörby kommun. Erforderliga förvärvshandlingar har ingåtts mellan parterna och kommunen har förvärvat och tillträtt fastigheterna. Kommunen har ansökt om och beviljats lagfart för Björnstorp 19. Beträffande Berga 2 (fastigheten som inrymmer kommunhuset) har kommunen ansökt om fastighetsbildning för att fastighetsreglera Berga 2 till Björnstorp 19.

Fastigheten Björnstorp 19 omfattas av en äldre tomtindelningsplan från 1943, Tomtindelningsplan för kvarteret Björnstorp (1266K-281), som reglerar fastighetsindelningen i kvarteret. Detta hindrar möjligheten att genomföra sökt fastighetsbildningsåtgärd. Förvaltningen ansöker om uppdrag för att initiera upphävande av återstoden av gällande tomtindelningsplan för kvarteret Björnstorp.

8. Tomtpriser Stattena Östra

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

tomtpriset för fastigheterna Trystorp 1-5, Trolmen 1, Tullesbo 1-9, Tyresö 1-6 och Trångsund 1-4 fastställs till 750 kr/kvm tomtarea exklusive anslutningsavgifter upp till en normaltomt om 800 kvm, för större tomter sker prisavdrag med 20 % för överskjutande kvm tomtarea.
fastigheterna säljs grovterrasserade och i befintligt skick.
uppdra till Planering och utveckling att sälja fastigheterna genom intressentförfarande samt att upprätta reservations- och köpeavtal.
delegera till Planering- och exploateringschef att för kommunens räkning underteckna upprättade reservations- och köpeavtal.

Sammanfattning av ärendet

Området Stattena Östra är beläget i den östra delen av Hörby tätort och söder om E22:an, med närhet till serviceutbud och Hörby busstation. Området omfattas av detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena Östra, som vann laga kraft under 2022. I området planeras för en variation av bostäder, villor, rad-, par- och kedjehus samt flerbostadshus och kommunen är huvudman för allmänna platser.

Kommunen äger all mark inom området och har under 2023 avstyckat 25 fastigheter avsedda för villabebyggelse. Fastigheterna föreslås prissättas för att därefter annonseras och säljas som fribyggartomter genom ett intressentförfarande.

9. Uppdrag om energiplan för Hörby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Energiplan för Hörby kommun bestående av Energiplan för Hörby kommun 2024 – 2028 med bilagor 1 - 5.

Sammanfattning av ärendet

Det finns ett lagkrav på att alla kommuner ska ha en energiplan. Under våren 2023 fattades beslut om ett uppdrag att ta fram en ny energiplan för kommunen. Till den nya energiplanen har sammanlagt fyra workshopar för förtroendevalda, tjänstepersoner och kommunägda bolag hållits för att ange riktningen för det nya styrdokumentet.

Ett samrådsförslag av den nya Energiplanen remitterades under mitten av februari till mitten av april 2024 till berörda för synpunkter. Yttrandena från samrådet samt att möjliggöra för kommande EU-ansökningar ligger till stor del som grund för de förändringar som har gjorts i planen.

Nulägesanalysen har uppdaterats med ny, mer färsk statistik sedan samrådet. Energiplanen har, efter de förändringar som gjorts efter samrådet, stämts av med kommundirektörens ledningsgrupp och med kommunstyrelsens ordförande och föreslås nu för antagande i kommunfullmäktige.

När Energiplanen antas av kommunfullmäktige kommer att ersätta Energi- och klimatstrategi för Hörby kommun antagen 2008-12-15, § 157. 

10. Anhållan om ny borgensram - HBAB och HIFAB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Hörby kommun ingår borgen upp till ett högsta lånebelopp på totalt 50 mkr för Hörby kommuns Industrifastighets AB.
Hörby kommun ingår borgen upp till ett högsta lånebelopp på totalt 300 mkr för Hörbybostäder AB.
Upphäva tidigare beslut gällande borgensramar beslutade i kommunfullmäktige 2016-10-31, 2016-08-29, 2011-06-20 och 2010-10- 25.

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommuns Industrifastighets AB och Hörbybostäder AB har inkommit med anhållan om nya borgensramar. Hörby kommuns Industrifastighets AB anhåller om en ny borgensram på totalt 50 mkr. Bolagets nuvarande borgensram uppgår till 320,5 mkr.

Förslaget innebär en sänkning med 270,5 mkr. Hörbybostäder AB anhåller om en ny borgensram på totalt 300 mkr. Bolagets nuvarande borgensram uppgår till 253,5 mkr. Förslaget innebär en höjning med 46,5 mkr. Bolaget behöver en höjning för att säkra framtida finansiering för planerade aktiviteter i närtid.

Hörby kommuns Industrifastighets AB har i dagsläget inga lån. Hörbybostäder AB har i dagsläget 231,7 mkr i lån. Samtliga lån är i dagsläget upptagna hos Kommuninvest. Kommuninvest kräver kommunal borgen för att låna ut till kommunala bolag. På bolagens lån betalar bolagen en borgensavgift till kommunen.

Enligt gällande finanspolicy beslutad i kommunfullmäktige 2024-03-25 är det kommunfullmäktige som beslutar om storlek på borgensram och kommunstyrelsen som fastställer modell för framräknande av borgensavgift. Förslaget är även att upphäva tidigare beslut gällande borgensramar beslutade i kommunfullmäktige 2016-10-31, 2016-08-29, 2011-06-20 och 2010-10-25.

11. Årsredovisning AV Media Skåne 2024 och beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat 2024-04-25 att överlämna årsredovisning för år 2022 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna och att överlämna revisionsberättelse, granskningsrapport och ”det sakkunniga biträdets yttrande” till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående ansvarsfrihet senast 2024-06-30.

12. AV-Media - ställningstagande avseende Båstads kommuns begäran om utträde

Förslag till beslut

Firmatecknarna godkänner och skriver under tjänsteskrivelsen från AV Media Skåne.

Sammanfattning av ärendet

Båstads kommun har begärt utträde ur AV Media Skåne. Begäran kom förbundet tillhanda 2022-11-24.

Ärendet har utretts och beretts under våren 2024 i förbundet. Härvid har Förbundsordningen följts för att på rätt sätt reglera Båstads utträde. Över tid har förbundet fört dialog med Båstads kommun, med förbundets AU och med förbundets direktion. Efter förbundets samråd med Båstads kommun sker utträdet 2024-06-30. Förbundet behöver ha samtycke ifrån samtliga medlemskommuner senast 2024-06-30 annars sätts förbundet i omedelbar likvidation.

§17 i Förbundsordningen. Det kommer att ske en ekonomisk reglering. Hur den ekonomiska regleringen skall ske framgår av Förbundsordningen 2021-01-01. De paragrafer som styr regleringen är § 10 och 16 i Förbundsordningen. Båstads andel räknas utifrån den totala folkmängden 2023-01-01 vilket är 4,4%. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.

Båstads kommuns andel är 315 200 kr. Då regleringen sker tas pengarna som ska utbetalas ur Eget Kapital. Verksamhetschefen i förbundet har åberopat, Särskilda omständigheter, vilket innebär att den summan ej behöver återställas till eget kapital i förbundet. All ekonomisk reglering sker i förbundet och påverkar inte Hörby kommun. 

13. Motion från Mikael Olsson (KD) och Bo Lilja (KD) om kaffe till lärarna på Georgshillsskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) yrkar i motion inkom den 20 februari 2024 att:

Kommunstyrelsen går ut och uppmanar samtliga förvaltningar i Hörby kommun, att denna typ av personalinskränkningar inte är förenligt med god arbetsmiljö och därför bör undvikas.
Bildnämningsnämnden förgår med gott exempel och ändrar sitt beslut om att erbjuda kaffe och fika på sina möten.

Inkommen motion yrkar dels att kommunstyrelsen ska uppmana samtliga förvaltningar/sektorer att personalinskränkningar avseende indraget kaffe inte är förenligt med god arbetsmiljö och därför bör undvikas samt att bildningsnämnden ska föregå med gott exempel och ändra sitt beslut om att erbjuda kaffe och fika på sina sammanträden vilket är två åtskilda åtaganden.

Vad det gäller kaffe och fika på bildningsnämnden finns framtagna trivselfrämjande åtgärder för både personal och förtroendevalda avseende enklare förtäring. Det är varje nämnd som själv beslutar vilka rutiner som gäller för deras sammanträde avseende eventuell förtäring, det är inget beslut som kommunfullmäktige har rådighet att besluta för enskilda organ. Det finns inget dokumenterat beslut där bildningsnämnden beslutat att något kaffe ska dras in. 

14. Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallquist (SPI) om webb-tv

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Gert Nygren (SPIP), Bengt Bengtsson (SPIP), och Percy Hallquist (SPIP) har inkommit med en motion avseende livesändning av olika sorters arrangemang inom kommunen. Kommunfullmäktige återremitterade motionen på sitt sammanträde 2024-02-26.

Kommunfullmäktiges webbsändningar sköts av företaget Öppna kanalen Kronoberg. Den teknik och utrustning som används för webbsändningarna tillhandahålls av Öppna kanalen och är inget som Hörby kommun äger. Hörby kommun innehar i dagsläget inte den utrustningen som krävs för att tillhandahålla webbsändningar i paritet med sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträde. I sådana fall skulle det krävas nya investeringar eller en ny upphandling för att tillhandahålla den typen av webbsändningar som motionärerna efterfrågar. Kostnaden för kommunfullmäktiges webbsändningar 2023 var 228 460 kronor.

15. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer

16. Avsägelser

Nyinkomna avsägelser

Avsägelse Lars Olof Jönsson (M) - ledamot livsmiljönämnden, ersättare HIFAB och ersättare Hörbybostäder
Tjänsteskrivelse 2024-06-14

17. Valärenden

18. Meddelande kommunfullmäktige april-maj 2024

Meddelanden

Sammanställning
Livsmiljönämnden - Rapportering ej verkställda beslut Q1
Lunds kommun - Beslut om ställningstagande avseende Kraftringen ABs investering i nytt kraftvärmeverk
Kommunstyrelsen - Månadsrapport februari 2024 Hörby kommun

Mötets avslutande

Mötesstart: 17/6 2024 kl 18:00
Mötesplats: Hörbysalen

Mötets kallelse och handlingar hittas här

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00. Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.